Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Documents - Estudis -
Estudi de l'ocupació REAL en la cadena agroalimentària del porcí al Pla de l’Estany
Descripció

El dia 11 d'abril de 2013, es va presentar a la seu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany l'estudi desenvolupat per la Fundació Agroterritori Tipificació i quantificació de l'ocupació en la cadena agroalimentària del porcí al Pla de l'Estany, encarregat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

 

 

Aquest estudi ha estat possible gràcies al finançament de la línia de subvenció pública del Servei d'Ocupació de Catalunya destinada a programes per al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals, concretament, foment per al desenvolupament local.

 

Agraïm a l'Oficina Comarcal del DAAM del Pla de l'Estany, en concret al seu cap Pere Hernansaez Torras i a la veterinària Anna Morlans per la seva predisposició i coneixements. També volem fer una especial menció a tots els ramaders de la comarca que han estat entrevistats i han aportat información sobre la seva activitat, així com als informants Eduard Martí, Josep Figueras, Xavier Artigas, Xavier Frigola, Albert Artigas, Rosend Saltiveri, Carme Rosset i Eva Morera. Les seves reflexions i implicació han estat cabdals pel projecte.

 

 

 

L’objectiu general de l’estudi que es presenta és la caracterització del sector del porc del Pla de l’Estany que es considera d’entrada l’element articulador de l’economia agrària de la comarca. Aquesta primera anàlisi permetrà aconseguir un coneixement precís de la realitat sociolaboral de les diferents fases dels processos de producció del sector del porc i a la vegada donarà suport al disseny de futurs programes de desenvolupament estratègic sobre l’ocupació agrària i no agrària. Això ha de permetre la millora de la gestió de la mà d’obra fixa i eventual durant la fase de producció ramadera així com actuar en la professionalització i el disseny de perfils ocupacionals en la resta de les fases del sistema agroalimentari del porcí.

Els objectius específics són

1.     Analitzar l’organització del sector del porc i el seu pes com a motor agroeconòmic comarcal.

2.     Caracteritzar els perfils professionals i les necessitats ocupacionals i formatives en cadascuna de les fases de la cadena de valor del sistema agroproductiu del porcí.

3.     Estimar l’ocupació real (directa i indirecta) del sistema econòmic del porc tot separant les fases de producció, de transformació i de distribució i serveis.

4.     Elaborar propostes de futur per a l’estabilització i l’increment de la mà d’obra en el sector del porc a través de la posta en marxa de models i perfils més racionals social i ambientalment.

 

Publicació Roca, A. i Tous, C., 2012. Fundació Agroterritori.
Data publicació 21-1-2013
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
Document 1 CATALA i CASTELLANO Presentació a premsa de l'estudi sobre ocupació del porcí al Pla de l'Estany
Document 2 CATALA i CASTELLANO Conclusions de l'estudi sobre ocupació del porcí al Pla de l'Estany
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Estudi - Mà d'obra al voltant del sector vitícola de l'Alt Penedès
Descripció Fundació Agroterritori ha dut a terme l'estudi Dinamització de la mà d’obra en el sector vitícola de l’Alt Penedès. Perspectives de futur, encarregat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Aquest estudi ha estat possible gràcies al finançament de la línia de subvenció pública del Servei d'Ocupació de Catalunya destinada a programes per al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals, concretament, foment per al desenvolupament local.

 

Aquest estudi pretén posar en valor el sector vitícola de la comarca des d’una perspectiva d’anàlisi socioeconòmica. Primerament, determina les tasques agrícoles necessàries en el cultiu de la vinya y quantifica la mà d’obra ocupada en el sector vitícola. Després, esbossa la xarxa de serveis al voltant de la vinya i dóna exemples d’empreses de serveis per tal de reflectir el pes del sector vitícola de l’Alt Penedès a nivell socioeconòmic. Posteriorment, i a partir de dades oficials, determina el nombre d’empreses i de treballadors de la fase industrial de la cadena del vi i el cava, és a dir, de la fase vitícola. Finalment, prenen com a base els resultats de l’estudi i la diagnosi realitzada per cada fase de la cadena del sector vitivinícola, dóna pautes d’actuació per tal de dinamitzar el sector vitivinícola i millorar l’ocupabilitat relacionada amb aquest sector estratègic per la comarca. 

A partir de la caracterització del sector vitivinícola com a element articulador de l’economia de la comarca de l’Alt Penedès, i establir les bases d’un coneixement precís sobre la realitat socioeconòmica del sector primari i agroindustrial de la comarca, l’estudi serveix per dissenyar futurs programes de desenvolupament estratègic del territori i millorar la gestió de la mà d’obra fitxa i temporal, entre altres.

 

 

   Proximament, es preveu fer una presentació de l'estudi en l'Ajuntament de Vilafranca.

Posteriorment a aquesta presentació, podreu accedir al contingut de l’estudi en aquest mateix web.

 

Publicació Tous, Cristina. 2012. Fundació Agroterritori.
Data publicació 18-1-2013
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Perfil Ambiental de España 2011 - Ministerio de Agricultura
Descripció

Us fem arribar la nova edició del Ministerio de Agricultura Perfil Ambiental de España 2011. Aquesta conté 78 indicadors distribuïts en 16 capitols, ambientals en la seva majoria i altres relatius a sectors productius.

Segons paraules del ministre Arias Cañete en la presentació de l'estudi, Espanya segueix sent el segon país de la Unió Europea amb major nombre d'empreses registrades en el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambeintals tant sols per darrera d'Alemanya.

Publicació Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, setembre 2012, 302 p.
Data publicació 6-9-2012
Enllaç Perfil Ambiental de España 2011
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori). També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
   

 

 

 

 

Estudi - Pressió urbanística sobre el periurbà lleter al sud de la ciutat de Girona. Anàlisi i perspectives de futur
Descripció

Fundació Agroterritori i Unió de Pagesos de Catalunya han dut a terme el projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, subvencionat a través de la línia “Foment de l'Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses.

L’estudi analitza les perspectives de futur del sector lleter al periurbà sud de Girona i desenvolupa eines per a la preservació de l’espai agrari i la continuïtat de l’activitat.

L’objectiu principal és consolidar la base territorial de les explotacions lleteres a partir de l’anàlisi del territori (base territorial de les explotacions i del planejament territorial i urbanístic) i del disseny d’estratègies per dinamitzar el mercat de la terra, obrint així noves línies de treball en el món cooperatiu. 

Planteja una reflexió sobre pressions urbanístiques, industrials i viàries que pateix aquest espais agrari periurbà, analitza el nou horitzó 2014 de la Política Agrària Comunitària i les reformes que planteja pel sector lleter.

Data publicació 9-12-2010
Enllaç Base territorial del periurbà lleter al sud de Girona
Enllaç2 Pòster presentat al Congrés de PLUREL
Enllaç3 Llibre d'abstracts del Congrés de PLUREL
   

 

 

 

 

2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya
Descripció

La Generalitat de Catalunya publica una revisió de les variacions ambientals que s'estan produint a Catalunya com a conseqüència del canvi climàtic. L'informe revela una tendència a l'increment de la temperatura (+0,21ºC/dècada en el període 1950-2008) i a la disminució de la precipitació en el territori català (-1% respecte a la mitjana del període 1961-1990, essent la disminució més important durant els mesos de primavera). L'estudi avalua els efectes que tindran aquests canvis en els diferents ecosistemes de Catalunya, així com la possibla incidència sobre diferents activitats econòmiques.

Entre les activitats econòmiques amb incidència sobre el territori, l'agricultura i ramaderia apareixen com un sector estratègic, doncs es configuren com una eina de gestió i mitigació del canvi climàtic (especialment en allò referent a la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle o a la funció que desenvolupen com a reservori de carboni). D'altra banda l'efecte sobre la producció agrària és evident, tot i que els models predictius no permeten encara determinar el grau d'afectació en els diferents cultius. Així doncs l'efecte és encara incert i heterogeni en funció del tipus de cultiu (les zones de secà i els cultius llenyosos semblen els àmbits productius més sensibles).

No obstant, i atenent a la importància dels espais agraris en la gestió del canvi climàtic, l'informe remarca que "en els propers anys, les polítiques [..] de gestió d'espais agrícoles abandonats haurien de tenir en compte els canvis que s'estan produint" com a conseqüència del canvi climàtic. Cal doncs estratègies de planejament i sectorials que recuperin l'agricultura en espais agraris abandonats, fomentant així un territori actiu en la mitigació del canvi climàtic a Catalunya.

Nota: Vegeu també l'Informe sobre agricultura i canvi climàtic publicat per la Comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu (2010).

Publicació Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible et al. (2010)
Data publicació 1-7-2010
Enllaç Lobell et al. (2008) Prioritizin climate change adaptation needs for food security in 2030. Science, 309: 607-610
Observacions Per aprofondir en els efectes del canvi climàtic sobre la producció agrària us recomanem l'article: "Lobell et al. (2008) Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science, 309: 607-610".
Document 1 2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Informe sobre Alimentació a Espanya (2009)
Descripció

MERCASA, empresa depenent de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), publica anualment un recull d'estadístiques i una anàlisi dels diferents sectors agroalimentaris de l'Estat Espanyol. L'estudi ofereix les dades necessàries per entendre el pes específic que juga cada sector dins el sistema agroalimentari, permetent desglossar aquesta anàlisi per Comunitats Autònomes (CCAA).

Hi trobareu, per exemple, i per cadascún dels sectors, l'anàlisi del volum de producció, la seva importància econòmica, el consum de les famílies espanyoles o el volum que és consumit a través de la restauració. Es tracta, doncs, d'un informe complet sobre les macromagnituds del sistema agroalimentari espanyol i una anàlisi detallat de les seves dinàmiques, en relació a la producció, la comercialització i el consum.

Publicació MERCASA, gener del 2010
Data publicació 1-1-2010
Enllaç Enllaç a l'Informe sobre Alimentació a Espanya (2009)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

La percepció del món rural als espais naturals protegits
Descripció

Les activitats primàries (notablement l'agricultura, ramaderia i activitats cinegètiques) constitueixen una important força motora del territori, essent les principals gestores del paisatge de Catalunya i una peça clau en els espais naturals d'elevat valor, com els que estan protegits pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). No obstant sembla que les figures de protecció dels espais naturals poden generar conflictes amb les pròpies activitats primàries, alhora que la percepció social tendeix a percebre-les per separat del propi espai.

Aquest estudi, realitzat per l'àrea tècnica de la Fundació del Món Rural, ens apropa a la realitat de les activitats primàries que es desenvolupen en espais naturals protegits. A partir de les experiències dels pagesos, gestors i ciutadans d'aquestes àrees l'estudi ens ofereix una anàlisi de les dinàmiques internes que afecten al desenvolupament de les activitats primàries en els espais naturals.

Publicació Serret M (coord.), Fundació del Món Rural, novembre del 2009.
Data publicació 1-11-2009
Enllaç Web de la FMR
Observacions Al web de la FMR trobareu l'enllaç al document complet. Alhora trobareu informació sobre la jornada de debat que va coorganitzar la Fundació Agroterritori amb la Fundació del Món Rural el 25 de novembre de 2009 (document de conclusions, presentacions, etc.).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Evolució del paisatge de l’horta de Lleida (1956/57-2003): transformació d’un paisatge de secà a regadiu
Descripció

"Els paisatges agraris al llarg del temps s’han transformat i han evolucionat segons les necessitats de la societat d’aquell moment. L’aigua ha estat el principal element transformador en l’agricultura del segle XX, i el cas de l’horta de Lleida, és un clar exemple de com l’aigua ha desenvolupat una agricultura que poc a poc s’ha caracteritzat per tenir majoritàriament cultius de regadiu, tot i ser una de les zones més àrides i amb menys precipitacions de Catalunya, a diferència de les zones de secà, que han anat desapareixen. Quantificar i analitzar els canvis que influeixen en la dinàmica del territori, han estat possibles a partir de l’estudi de fonts documentals històriques, tant escrites com gràfiques, com són els cadastres de rústica, les imatges aèries i els ortofotomapes. Mitjançant aquest valuós recurs històric s’ha pogut detectar i analitzar els principals canvis en els usos del sòl esdevinguts durant el període de 1956 a 2003 en determinades zones de l’horta de Lleida, a més ha servit per estimar les repercussions en el paisatge del consum d’aigua" (abstract publicat)

Publicació Sanfidel, E. Treball final de carrera de Ciències Ambientals, 3 de juliol de 2008.
Data publicació 3-7-2008
Enllaç Web de Recercat - enllaç al text complet
Document 1 Evolució del paisatge de l’horta de Lleida (article)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental
Descripció Aquest projecte final de carrera de Ciències Ambientals, elaborat per Guillem Domingo i Utset, és un estudi aprofundit del marc normatiu vigent en temes d'ordenació territorial afectant a espais agraris de zones periurbanes (principalment del Vallès) i un recull de les actuacions que s'estan duent a terme actualment en aquesta zona.
Publicació Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), juliol del 2008
Data publicació 3-7-2008
Enllaç Web Recercat (Dipòsit de Recerca de Catalunya) - Accés al document complet
Document 1 L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental (resum)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Proposta per a un Observatori de l'Agricultura Periurbana
Descripció

Daniel Soler ens presenta en aquest treball final de carrera les bases metodològiques de treball del futur Observatori de l'Agricultura Periurbana. Aquest ens és una proposta del CESE en el Dictàmen de l'Agricultura Periurbana NAT/204, i és una de les línies de treball de la Fundació Agroterritori. L'Observatori hauria d'actuar com a "centre de referència per al seguiment, anàlisi i difusió de la situació de l'agricultura periurbana europea" i hauria de fer "propostes d'iniciativa per a la preservació i desenvolupament d'aquests espais periurbans i de la seva agricultura" (CESE, 2004).

El present document estableix:

a) un criteri per definir quines comarques de Catalunya s'han de considerar periurbanes (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Segria, Tarragonès, Vallès Occidental i Oriental).

b) una proposta d'indicadors que haurien de ser objecte de seguiment per part de l'Observatori per identificar l'estat dels espais agraris en l'àmbit periurbà.

c) una definició de les funcions, composició i disseny operatiu de l'Observatori de l'Agricultura Periurbana.

El document constitueix, alhora, una revisió de la bibliografia escrita sobre la temàtica, essent una referència pel futur Observatori.

Publicació Soler, D. Documents de treball núm.6, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, febrer de 2008.
Data publicació 1-2-2008
Document 1 Proposta per a un Observatori de l'Agricultura Periurbana
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Zones rurals en declivi: detecció, diagnòstic i planejaments per al desenvolupament
Descripció

Una del aspectes que es van repetir en numeroses taules de treball del Congrés del Món Rural (2006), fou la necessitat d'establir una definició de ruralitat adaptada a la realitat de Catalunya i desenvolupar uns indicadors que permetéssin caracteritzar aquest territori. Aquest hauria de ser el punt de partida per poder classificar les diferents situacions dels municipis rurals de Catalunya i identificar les problemàtiques associades, podent definir, així, polítiques específiques de desenvolupament rural per cada realitat territorial.

El document Zones rurals en declivi: detecció, diagnòstic i planejaments per al desenvolupament, realitzat pel Gabinet d'Estudis Multidisciplinars i impulsat per la Fundació del Món Rural, és un estudi que pretén encetar aquesta anàlisi. Partint de l'avaluació de les metodologies aplicades per diferents administracions (Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia) per dibuixar en el mapa els espais rurals, l'estudi proposa un procediment per classificar les diferents ruralitats existents a Catalunya. Les categories que es proposen són: espai urbà, espai periurbà i espai rural remot. Paral·lelament, a partir de l'avaluació d'una sèrie d'indicadors socioeconòmics, es fa una radiografia de l'estat de desenvolupament dels diferents municipis rurals de Catalunya, identificant les situacions de declivi, degradació i degradació del medi rural.

 

Figura 1: Mapa de municipis de Catalunya en declivi (FMR, 2007)

Respecte al concepte de la periurbanitat, aquest document ofereix una interessant anàlisi de les diferents definicions que s'han proposat i de com ha evolucionat el fet periurbà a Catalunya en el darrer segle (vegeu Capítol 2: Conepte de Periurbanitat).

Publicació Fundació del Món Rural, 2007
Data publicació 27-8-2007
Enllaç Text complet de l'estudi
Enllaç2 Web de la Fundació del Món Rural
Observacions Adjunt trobareu el resum de l'estudi. Trobareu el text complet al portal web de la Fundació del Món Rural.
Document 1 Resum de l'estudi "Zones rurals en declivi"
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Diagnosi d'espais connectors de la demarcació de Girona
Descripció

Identificació dels espais que tenen una funció connectora en el paisatge de la demarcació de Girona. L'estudi fa una breu descripció de cada espai i una justificació de la importància que té en el territori i de les possibles mesures per conservar-lo.

Publicació Sala J, Sampedro M. Arvensis, gestió i assessorament ambiental. Diputació de Girona, setembre de 2005.
Data publicació 1-9-2005
Observacions A destacar que es fa una referència explícita a la necessitat de crer un Parc Agrari al Baix Ter.
Document 1 Diagnosi d'espais connectors de la Demarcació de Girona
   

 

 

 

 

La pagesia, gestora o subordinada en el periurbà
Descripció

Tesi doctoral escrita per Jordi Sempere i publicada l'any 2005. La posició de la pagesia i l'evolució del sector agrari en els àmbits periurbans durant el període 1950-200 és objecte d'estudi per aquesta tesi. Per tal de dur-ho a terme, l'autore s'ha centrat en les localitats de Toulouse i Barcelona.

Publicació Jordi Sempere Roig. Universitat Autònoma de Barcelona.
Data publicació 1-7-2005
Enllaç Accés al text complet
Observacions Títol complet: La pagesia, gestora o subordinada en el periurbà. Semblances i diferències entre la regió metropolitana de Barcelona i l’àrea urbana de Tolouse, 1950-2000.
   

 

 

 

 

EEA Core Set of Indicators
Descripció

L'European Environment Agency (EEA) presenta en aquest document una llistat d'indicadors per caracteritzar diferents processos del medi ambient (pol·lució de l'aire, canvi climàtic, aigua, residus i fluxe de matèria, biodiversitat i medi ambient terrestre) i cinc sectors econòmics amb incidència sobre ells (transport, energia, agricultura, turisme i pesca).

Aquests document pretén unificar els indicadors utilitzats pels diferents organismes europeus, a mode de poder monitorar efectivament l'evolució de la matriu territorial i el medi ambient a Europa.

Els indicadors proposats en relació a l'activitat agrària són:

 1. emissions d'amoni de font agrària
 2. balanç de nutrients
 3. emissions de gasos d'efecte hivernacle d'origen agrícola
 4. erosió del sòl
 5. nivell d'aigua subterrània
 6. pèrdua de matèria orgànica dels sòls
 7. nivell de nitrats i pesticides a l'aigua
 8. diversitat paisatgística
 9. riquesa d'espècies
 10. hàbitats i biodiversitat
 11. explotacions d'alt valor mediambiental (high nature value farming)
 12. consum d'aigua pel sector agrari
 13. consum de fertilitzants
 14. consum de pesticides
 15. indicador de risc dels pesticides
 16. diversitat genètica
 17. producció d'energies renovables
 18. superfície d'agricultura ecològica
 19. distribució de les produccions agràries i ramaderes
 20. diversificació
 21. canvis d'usos del sòl
 22. superfície amb cultius transgèncis
 23. superfície amb contractes agroambientals
 24. percentatge de mercat amb agricultura ecològica
 25. percentatge de despesa de la PAC en aspectes mediambientals
 26. pràctiques de maneig de les explotacions
 27. superfície agrària en determinades àrees
 28. implementació de la normativa en relació de la contaminació per nitrats
 29. formació dels pagesos en aspectes mediambientals
Publicació Kristensen, P (2005) European Environment Agency, Technical report nº1/2005
Data publicació 6-4-2005
Enllaç Enllaç a l'estudi
Enllaç2 Web de l'European Environment Agency
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

La reconversió de l'espai rural de Gallecs a l'agricultura ecològica
Descripció

Gallecs, inclòs ja en el Pla d'Espais d'Interès Naturals, cerca un model de gestió sostenible de l'entorn agrari . Amb això s'ha desenvolupat un projecte per tal de reconvertir l'agricultura que s'hi fa cap a les tècniques de maneig de l'agricultura ecològica. En Col·laboració amb el Departament de Biologia Vegetal de la UB, el Consorci ha dissenyat unes línies d'actuació per tal d'acomplir aquest objectiu.

Enllaç Més informació sobre l'EIN Gallecs a Agroterritori
Document 1 La reconversió de l'espai rural de Gallecs a l'agricultura ecològica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Contribució al coneixement de les unitats de paisatge agrari de la RMB
Descripció

Aquest estudi, a partir d'una metodologia pròpia, identifica i descriu les unitats de paisatge existents en els àmbits agraris de la regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Pretén ser un referent a l'hora d'elaborar les Cartes de Paisatge de la zona, així com per la redacció de plans territorials.

Document 1 Contribució al coneixement del paisatge agrari de la RMB
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
Descripció

L'Observatori en Xarxa per la Planificació del Territori Europeu (OXPTE) és un organisme creat per la Comunitat Europea amb l'objectiu de monitoritzar de manera contínua l'evolució del territori europeu. Els informes que presenta l'OXPTE constitueixen el marc de referència per l'elaboració de les polítiques territorials de la Unió Europea.

La documentació que trobarem en el web de l'organisme ens pot servir per tenir una visió general de l'estructura del territori a nivell macro (nivell comunitari) i aporta les bases per entendre les línies d'actuació de la UE. Adjunt us proposem dos fragments d'informes de l'observatori relatius als espais rurals.

Enllaç Web de ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
Observacions L'acrònim OXPTE és una traducció pròpia de la versió francesa de l'European Spatial Planning Observation Network: "Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen (ORATE)".
Document 1 ESPON Final Report - Chapter 6, Rural Empowerment
Document 2 ESPON Atlas - Rural areas and their regional diversification
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Urban Pressure on Rural Areas: mutations and dynamics of periurban rural process (NEWRUR)
Descripció

El fenòmen de la periurbanització de l'agricultura és un fenòmen que ha estat discutit principalment des d'un punt de vista local (ciutat, regió) i molts cops a través d'una visió sesgada per l'urbanisme. Aquest estudi ens proposa una diagnosi del fet periurbà a escala comunitària, valorant l'efecte de la pressió urbana en l'activitat agrària i la problemàtica de l'accés a la terra.

NEWRUR és un projecte d'investigació finançat per la UE que proposa una metodologia per descriure i classificar els diferents tipus d'espais agraris periurbans que trobem a Europa, a partir de la qual poder elaborar polítiques de desenvolupament rural i de planificació eficaces per la gestió dels espais agraris periurbans.

Enllaç Web de NEWRUR - Documentació i resultats del projecte
Enllaç2 Web Agrinet de la UE - Breu descripció introductòria del projecte NEWRUR
Observacions A Espanya els estudis s'han centrat en la regió d'Andalusia i de Múrcia.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web