Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Documents - Cartografia -
Ocupació del sòl a Catalunya: 3a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-3)
Descripció

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) desenvolupa des de l'any 1992 el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), el qual és la base cartogràfica de referència sobre la distribució dels usos del sòl a Catalunya. Recentment s'ha publicat la 3a edició del MCSC, el qual correspon a la digitalització de les imatges preses durant el període 2005-2007. Les anteriors edicions del MCSC corresponen als anys 1992 (1a edició) i 2002 (2a edició).

Segons les dades d'aquesta 3a edició del MCSC, a Catalunya l'any 2005 hi havia una superfície agrària de 956.611,23 ha. La comparació amb les dades de la 1a edició del MCSC indica que durant el període 1992-2005 s'ha produït una disminució de la superfície agrària del 12,5% (l'any 1992 la superfície agrària era de 1.106.782,76 ha). Segons les dades del MCSC-3 la superfície agrària es distribueix en els següents cultius:

  1. Conreus herbacis (arrossars, hortes familiars, prats de dall i altres conreus herbacis): 585.241,33 ha.
  2. Conreus llenyosos (vinyes, oliverars, garroferars, cítrics i altres fruiters): 335.051,081 ha.
  3. Conreus abandonats: 25.196,27 ha.
  4. Altres conreus temporalment improductius: 10.183,86 ha.

Figura: distribució de les cobertes del sòl segons les dades del MCSC-3 (font: CREAF, 2010).

Publicació CREAF, juliol del 2010.
Data publicació 1-7-2010
Enllaç Enllaç al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Enllaç2 Ocupació del sòl a Catalunya (MCSC-3): presentació de resultats.
Observacions La 3a edició del MCSC es pot descarregar en format vectorial i ràster des del portal web del CREAF, així com el document de presentació dels principals resultats (Autors: Ibañez J., Burriel J.A.).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

SIG Inventari d'Acords i Entitats de Custòdia del Territori
Descripció

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) publica, en format ràster, l'inventari dels territoris que disposen d'acords de custòdia a Catalunya. Les dades corresponen a l'any 2009. En total aquest any a Catalunya hi ha 629 acords de custòdia signats, essent el de major extensió el signat per l'Ajutnament de Tremp amb l'espai de Lo Trencalòs (9.000 ha).

Figura: distribució dels territoris que disposen d'acords de custòdia a Catalunya l'any 2009.

Publicació Xarxa de Custòdia del Territori, juny del 2009.
Data publicació 1-6-2010
Enllaç Mapa dels acords i entitats de custòdia del territori
Enllaç2 Web de la Xarxa de Custòdia del Territori
   

 

 

 

 

Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002)
Descripció

Agroterritori us ofereix cartografia especialitzada sobre la distribució espacial dels espais agraris a Catalunya i la seva evolució en el temps. En aquest primer document us oferim el mapa d'evolució dels espais agraris en el període 1992-2002, a partir de les dades de la Classificació dels usos del sòl de Catalunya del Departament de Medi Amibent i Habitatge (base de referència LANDSAT-TM).

El mapa resultant que us podeu descarregar ens ofereix una aproximació de com han evolucionat els espais agraris a Catalunya a la darrera dècada del segle XX. Així doncs, a partir de les dades incloses en aquesta cartografia, podem estimar que en el període 1992-2002 ha desaparegut a Catalunya una superfície agrària aproximada de 60.000 ha.

Data publicació 1-3-2010
Observacions Adjunt trobareu també una gràfica amb l'evolució de la superfície agrària des de principis del segle XX fins a l'actualitat i una altra gràfica amb l'evolució del número d'explotacions agràries a Catalunya (1972 a 2009).
Document 1 Mapa: Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002) (LANDSAT-TM)
Document 2 Dades tècniques del mapa
Document 3 Material suplementari: gràfics d'evolució de la superfície agrària i del número d'explotacions
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Atles de la nova ruralitat
Descripció

L'Atles de la Nova Ruralitat, publicat per la Fundació del Món Rural, és un estudi del medi rural català i de les dinàmiques sociològiques, econòmiques i territorials que el defineixen. L'Atles s'estructura en diferents blocs temàtics: ruralitat, població, agroindústria, serveis, equipaments, territori i desenvolupament; en cadascún dels quals s'ofereixen un gran número de dades actualitzades i presentades en format cartogràfic.

Alhora ofereix una revisió de com ha canviat el concepte del món rural, tant des d'un punt de vista institucional com social i econòmic, i ofereix les dades necessàries per interpretar les dinàmiques que configuren i han configurat el medi rural i la seva principal activitat econòmica, l'agricultura.

Es tracta d'un document de referència per entendre els processos que s'estan produïnt en el conjunt de la societat i l'economia i que estan afectant a les estructures agràries i, en general, al món rural.

Publicació Fundació del Món Rural, direcció i redacció per Ignasi Aldomà. Primera edició any 2009.
Data publicació 6-1-2009
Enllaç Web de la Fundació del Món Rural
Observacions L'Atles de la Nova Ruralitat ofereix una anàlisi de les problemàtiques que sorgeixen en el món agrari a causa del creixement urbà i industrial a Catalunya. A les pàgines 191 a 228 trobareu una reflexió sobre el concepte de periurbanitat, els efectes de les segones residències en el medi rural, la competència pels recursos entre món agrari i urbà, etc.
Document 1 Atles de la Nova Ruralitat
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
Descripció

Mapa editat pel Centre de Recursos Ecològics i Aplicacions Forestals (CREAF), que ofereix informació cartogràfica amb alta resolució sobre els usos del sòl. La informació es pot descàrregar en format raster i vectorial, per la qual cosa aquesta aplicació permet treballar amb les dades per generar nova cartografia.

Respecte als espais agraris ofereix informació classificada en els següents nivells: conreus, arrossars, vinyes, hivernacles, conreus en transformació, piscifactories i conreus aqüícoles, conreus abandonats-prats, conreus abandonats-matollars, conreus abandonats-boscos, canals artificials i bassses agrícoles.

 

Figura: imatge detall de la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat

Enllaç Enllaç al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
   

 

 

 

 

Xarxa Natura 2000: proposta catalana d'espais
Descripció Aquests dos documents ens ofereixen la distribució dels espais proposats per la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern 112/2006) per formar part de la Xarxa Natura 2000.
Enllaç Web del DMAiH sobre els espais catalans inclosos a XN2000
Document 1 Proposta catalana d'espais per la Xarxa Natura 2000 (mapa general)
Document 2 Proposta catalana d'espais per la Xarxa Natura 2000 (descripció dels diferents tipus d'hàbitats)
   

 

 

 

 

Atles dels municipis rurals de Catalunya
Descripció

L’Atles dels municipis rurals de Catalunya és un recull exhaustiu d’indicadors i dades estadístiques de població i territori, economia i planificació territorial i medi ambient. Aquests indicadors reflecteixen l’evolució recent i la situació actual en diversos aspectes dels municipis rurals de Catalunya, però també dels municipis semi-urbans i urbans.

L'aplicació ens permet escollir les dades que volem estudiar i ens ofereix la possibilitat de presentar-les amb format full de càlcul, gràfic o mitjançant un mapa.

Enllaç Accedir a L'Atles dels municipis rurals de Catalunya
Observacions Actualment només estan disponibles les dades corresponents als àmbits de l'Alt Pirineu i Aran, les Comarques Centrals, Ponent i les Terres de l'Ebre
   

 

 

 

 

Corine Land Cover (CLC)
Descripció

El projecte CLC és el programa realitzat per l'European Environtment Agency (EEA), desenvolupat durant el període 1985-2000, per estudiar les ocupacions del sòl en el territori europeu. L'objectiu de l'estudi era crear una base de dades on es recopilés la informació necessària per avaluar els efectes de les polítiques mediambientals comunitàries.

Els resultats del projecte poden ser consultats a través del web. Malgrat la resolució del visor (100m) és pobre en comparació amb d'altres Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), l'aplicació ens permet fer una comparativa entre els usos del sòl els anys 1990 i 2000 i té un àmbit d'abast europeu.

Enllaç Corine Land Cover - accés a les dades i al visor
   

 

 

 

 

Mapa de sòls de Catalunya
Descripció

El mapa de sòls de Catalunya és una eina elaborada per l'Institut Geològic de Catalunya que ens ofereix informació detallada sobre la composició física del sòl. El nivell de resolució dels mapes és 1:25.000. Actualment només està elaborat en algunes zones de Catalunya (la zona compresa entre Barcelona i Tarragona i el Delta de l'Ebre).

 

Figura: Imatge de l'aplicatiu.

Enllaç2 Accés directe a l'àplicació: Mapa de Sòls de Catalunya
Observacions Us adjuntem, a tall d'exemple, la informació que ens ofereix l'aplicació respecte una parcel·la del camp de Tarragona.
Document 1 Àrees cartografiades (data actualització: juny 2009)
Document 2 Descripció d'una parcel·la mitjançant l'aplicació (exemple)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

European Digital Archive on Soil Maps of the World
Descripció

En aquest portal web trobarem una gran col·lecció de mapes de sòl d'arreu del món. Tots els mapes han estat digitalitzats des de diferents publicacions en paper, pel que generalment es tracta de cartografia antiga i amb informació bàsica.

Figura: exemple del tipus de mapes que trobarem a la base de dades: Mapa de cultivos y aprovechamientos de España

Enllaç Web de l'European Digital Archive on Soil Maps of the World
Observacions Projecte del Joint Research Center de la Comissió Europea.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Cartografia dels hàbitats a Catalunya
Descripció

Mapa elaborat conjuntament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) i la Universitat de Barcelona (UB), en el qual es caracteritzen els hàbitats naturals de Catalunya segons les tipologies definides per la metodologia CORINE biotopes manual. La cartografia està feta a escala 1:50.000 i la podrem descarregar des del web del DMAiH.

Amb aquests plànols podrem desxifrar els hàbitats del territori. Els espais agraris estan classificats segons: 1) conreus herbacis, 2) conreus llenyosos i plantacions d'arbres i 3) camps abandonats, ermots i àrees ruderals.

Figura: caracterització dels espais del Baix Llobregat (el color carn correspon als conreus herbacis)

Enllaç Enllaç a la cartografia d'hàbitats de Catalunya
Observacions Adjunt trobareu l'apartat relacionat amb l'agricultura del manual de CORINE (que és la base metodològica de la cartografia).
Document 1 Agricultural Land and Artifical Landscapes (CORINE biotopes manual)
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web