Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Ambiental
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats
Descripció

L'any 1996, i en virtut de la Directiva europea 96/61/CE, es va instaurar un sistema per tal de controlar la contaminació generada per aquelles activitats productives, el funcionament de les quals tenia una forta incidència sobre el territori i el medi ambient. El control de la contaminació esdevení un objectiu prioritari de la Unió Europea i els països membres, per tal de preservar els ecosistemes fomentant la introducció de mesures correctores en aquelles activitats productives contaminants.

La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, aprovada l'11 de desembre de 2009, estableix la normativa aplicable a Catalunya sobre avaluació de l'impacte ambiental de les activitats. El text estableix el règim d'autorització ambiental per a les activitats productives, així com els procediments per tal de poder obtenir l'esmentada autorització.

En funció de les característiques de l'activitat, es delimiten diferents tràmits per tal que una activitat pugui obtenir l'autorització ambiental i, per tant, poder iniciar l'activitat. La normativa estableix tres règims: (1) autorització ambiental d'activitats amb avaluació d'impacte ambiental, (2) règim de llicència ambiental (3) i règim de comunicació, essent el més restrictiu el primer.

Referent a les activitats agràries, les explotacions ramaderes són l'activitat principal que està subjecte a la declaració d'impacte ambiental. En funció del número de caps de bestiar, cada explotació haurà d'acollir-se al seu règim pertinent, en acord amb allò descrit en els annexes de la normativa.

La Llei 20/2009 estableix, doncs, el procediment administratiu per obtenir l'autorització d'inici d'activitat en allò referent al control de l'impacte ambiental, essent les explotacions ramaderes les principals afectades dins el sector agrari per aquesta normativa.

Publicació Generalitat de Gatalunya, DOGC núm.5524 del 11.12.2009
Data publicació 11-12-2009
Observacions Aquesta llei deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’administració ambiental, l'antiga normativa referent al control ambiental de les activitats.
Document 1 Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (antiga normativa: DEROGADA)
Document 2 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reial Decret1/2008, text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental
Descripció

Aquesta llei conté les bases dels estudis d'impacte ambiental que s'han de redactar previ a la realització d'aquells projectes que tinguin incidència sobre el medi ambient (les activitats subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental són descrites en els annexes I i II).

Les avaluacions d'impacte ambiental han de permetre identificar els efectes de les activitats productives sobre el medi ambient i desenvolupar les mesures correctores necessàries. Aquests estudis han d'incloure, generalment: a) una definició detallada del projecte que es vol realitzar; b) una anàlisi de les afeccions que pot tenir el projecte sobre el medi ambient (sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics i el paisatge); c) un estudi de les alternatives que s'han analitzat per trobar la solució més sostenible; d) una relació de mesures previstes per reduir els possibles impactes sobre el medi ambient; d) i un programa de vigilància amb uns indicadors que permetin identificar l'eficàcia de les mesures proposades.

Nota: aquest Reial Decret refón en un únic text les modificacions fetes fins l'actualitat en les lleis d'avaluació d'impacte ambiental (Decret 1302/1986 d'avaluació d'impacte ambiental, i Llei 6/2001 d'avaluació d'impacte ambiental).

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.23, de 26.1.2008
Data publicació 11-1-2008
Observacions Les activitats agràries que estan subjectes a estudis d'impacte ambiental estan descrites en el grup 1 dels annexes I i II. En termes generals requereixen aquest informe: i) les repoblacions forestals, ii) els projectes per reconvertir àrees seminaturals a activitats productives agrícoles, iii) els projectes de reg que afectin a una superfície superior a 100h, iv) i les instal·lacions de ramaderia intensiva que superin un determinat número de caps de bestiar.
Document 1 Llei 1/2008, d'avaluació d'impacte ambiental
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 12/2006, mesures en matèria de medi ambient
Descripció Conjunt de modificacions a la Llei 12/1985 d'espais naturals, la Llei 9/1995 d'accés motoritzat al medi natural i la Llei 4/2004 reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. Alhora s'inclouen una sèrie de mesures sobre el procediment d’avaluació d’impacte ambiental en projectes.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4690, de 3.8.2006
Data publicació 27-7-2006
Document 1 Llei 12/2006, mesures en matèria de medi ambient
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats
Descripció

Les zones vulnerables a la contaminació de nitrats són aquelles superfícies territorials que per la seva congifuració i les característiques de la indústria que hi està vinculada són susceptibles de patir contaminació per nitrats de les aigües continentals i litorals. Per establir mecanismes de gestió i reduir les fonts de contaminació, s'han designat una sèrie de zones en les quals s'haurà de seguir la normativa desenvolupada a: a) el Manual de Bones Pràctiques en relació amb el nitrogen, b) i el Decret 205/2000, de mesures aplicables a les zones vulnerables per la contaminació de nitrats.

El llistat de zones, publicat en el  Decret 283/1998, ha estat ampliat mitjançant el present Decret 476/2004.

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.4292, de 31.11.2004
Data publicació 28-12-2004
Observacions Adjunt trobareu un mapa de Catalunya amb les zones designades com a vulnerables.
Document 1 Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats
Document 2 Mapa de zones vulnerables per la contaminació de nitrats
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reial Decret 1322/2002, requisits agroambientals en relació a les ajudes directes en el marc de la PAC
Descripció

Amb l'objectiu de fomentar la implementació de mesures de protecció del medi ambient en les pràctiques agràries, la Unió Europea va establir uns requisits (mesures agroambientals) d'obligat compliment que condicionen el cobrament de les ajudes directes a la producció de la Política Agrària Comunitària (PAC, definides al RD 1259/1999).

El RD 1322/2002 estableix, per l'Estat Espanyol, aquests requisits:

a) per l'agricultura: no cremar rostolls sense autorització, mantenir les terres en guaret amb un mínim de coberta vegetal per evitar l'erosió, no llaurar la terra en direcció del pendent, realitzar un maneig del reg d'acord amb la normativa establerta pels organismes competents.

b) per la ramaderia: complir les normes dels programes de vigilància de malalties, complir amb la normativa de dejeccions, retirar els animals morts de l'explotació d'acord amb la normativa  vigent, no cremar les pastures sense autorització.

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.311, de 28.12.2002
Data publicació 21-1-2003
Document 1 RD 1322/2002, sobre requisits mediambientals per rebre ajudes de la PAC
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 6/2001, d'avaluació d'impacte ambiental
Descripció Aquesta llei modifica el Decret 1302/1986 d'avaluació d'impacte ambiental. El nou redactat de la llei (integre en la llei 6/2001) inclou noves categories d'activitats que hauran de ser sotmeses a estudi d'impacte ambiental.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.111, de 9.5.2001
Data publicació 8-5-2001
Enllaç Web Departament de Medi Ambient. Impacte Ambiental.
Observacions Aquesta llei ha quedat derogada per la Llei 1/2008 d'Avaluació d'Impacte Ambiental, que és el text normatiu vigent.
Document 1 Llei 6/2001, d'evaluació d'impacte ambiental
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 205/2000, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats
Descripció El Decret 283/1998 estableix un llistat de zones declarades vulnerables a la contaminació per nitrats, en les quals les mesures que s'exposen en aquest decret són de cumpliment obligat.
Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3168, de 26.6.2000
Data publicació 13-6-2000
Document 1 Decret 205/200, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries
Descripció Aquest decret estableix una relació d'àrees declarades com a especialment vulnerables per la contaminació per nitrats. En aquestes zones les activitats agrícoles estan obligades a complir amb una sèrie de recomanacions (relacionades principalment amb la fertilització nitrogenada) que trobem desenvolupades en el Decret 205/200 i el Codi de Bones Pràctiques.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2760, de 6.11.1998
Data publicació 21-10-1998
Document 1 Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats proceden
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 166/1998, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Descripció Aquest reglament desplega la Llei 9/1995. Per tant afegeix precisió alhora de pautar l’accés motoritzat al medi natural.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC 2680 de 14.7.1998
Data publicació 8-7-1998
Observacions El Decret 11/2003 modifica aquest reglament i defineix la composició de les comissions consultives per l’accés motoritzat el medi natural que preveuen la participació de membres de les Organitzacions Professionals Agràries.
Document 1 Decret 166 1998 Regulació accés motoritzat al medi natural.pdf
Document 2 Decret 111 2003 modificació de la composició de les comissions consultives.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

LLEI 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural
Descripció Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l’objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.
Data publicació 27-7-1995
Observacions Els articles 6, 7, 8, 9, 13 i 20 són especialment interessants per als professionals agraris i són rellevants per a la gestió de la xarxa de camins per la que circula en certa manera l’activitat agrària. L'article 14 de la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 9/1995, que resta redactat de la manera següent: "2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d'una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d'ésser degudament justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent."
Document 1 Llei 9 1995 Accés motoritzat medi natural.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
Descripció Norma per prevenir els incendis forestals a Catalunya. S’aplica als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC 2022 de 10-03-1995
Data publicació 7-3-1995
Observacions Es consideren terrenys forestals: els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes; les erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests; els erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a la aforestació o la reforestació; els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense autorització i les pistes i els camins forestals; els terrenys agrícoles amb explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.
Document 1 Decret 64 1995 mesures prevenció incendis forestals Art 14 15 18.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 6/1993 reguladora dels residus
Descripció Norma que regula els residus a Catalunya. A l’activitat agrària es considerarà residu tot allò que es generi a l’explotació agrària i no sigui d’utilitat per al pagès i per tant se n’hagi de desprendre. Així, no són residus els subproductes que es reutilitzen a la mateixa explotació: restes de poda, dejeccions ramaderes, ...
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC 1776 de 28/07/1993
Data publicació 15-7-1993
Observacions Llei modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny (DOGC 3915 de 01-07-2003)
Document 1 Llei 6 1993 Residus modif x llei 15 2003.pdf
Document 2 Llei 15_2003 modifica Llei residus.pdf
   

 

 

 

 

Decret 328/1992 Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
Descripció El Pla d'espais d'interès natural té caràcter de Pla Territorial Sectorial i desenvolupa la Llei 12/1985 d'espais naturals. En aquest pla es delimiten els espais que seran considerats d'interès natural (anex 1) i que per tan seran protegits segons la normativa vigent. D'altra banda s'especifiquen les activitats que hauran d'estar sotmeses a Avaluació d'Impacte Ambiental en cas d'estar ubicades dins dels límits establerts pel PEIN (art.17 i anex 2).
Data publicació 14-12-1992
Document 1 Decret 328 1992 Pla Espais Interès Nacional.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental
Descripció Text normatiu sobre el procediment a seguir per emetre informes d'impacte ambiental i relació d'activitats sotmeses a aquesta llei (annex 1). L'any 2001 s'ha publicat la Llei 6/2001 (d'àmbit estatal), la qual amplia la relació d'activitats sotmeses a la normativa d'impacte ambiental.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1000, de 3.6.1988
Data publicació 7-4-1988
Observacions Aquest decret adapta a la legislació autonòmica la Directiva 85/337 (CE), sobre avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i privades.
Document 1 Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 239/1986 sobre el Consell de Protecció de la Natura
Descripció Aquest decret, en aplicació de l'article 35 de la Llei 12/1985 d'espais naturals, defineix les funcions del Consell de Protecció de la Natura i la seva estructura de funcionament.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.729, de 20.8.1986.
Data publicació 4-8-1986
Enllaç Web del Consell de Protecció de la Natura
Observacions El Consell de Protecció de la Natura és l'òrgan que emet els informes i proposa els canvis de normatives aplicables als espais naturals.
Document 1 Decret 239/1986 sobr el Consell de Protecció de la Natura
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 12/1985 d'espais naturals de Catalunya
Descripció La Llei 12/1985 té per objectiu protegir, conservar, gestionar i millorar la riquesa i productivitat dels espais naturals de Catalunya.
Data publicació 13-6-1985
Observacions En aquest document hi trobarem la definició de què és un espai natural segons la normativa vigent (art 2.2) així com els tipus de figures de protecció que s'han establert per aquests espais (art.21) i la normativa que s'hi aplica. La Llei 12/1985 ha estat desenvolupada pels decrets 239/1986 i 328/1992.
Document 1 LLei 12 1985 espais naturals.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 12 1981 Normes de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives
Descripció Llei que estableix una normativa per les activitats mineres ubicades en espais d'especial interès natural.
Data publicació 24-12-1981
Observacions Malgrat no és d'aplicació en l'àmbit de l'agricultura, aquesta llei és la primera aprovada pel Parlament en la que s'elabora un llistat d'espais d'interès natural (annex)
Document 1 Llei 12 1981 Espais naturals afectats per activitats extractives.pdf
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web