Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Desenvolupament rural
ORDRE AAM/429/2012. Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader
Descripció El passat 28 de desembre es va obrir la nova convocatòria dels ajuts Leader 2012 adreçada a les peittes i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques que concedeix fins a un 35% de subvenció a fons perdut per inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Publicació Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6282 – 28.12.2012
Data publicació 28-12-2012
Enllaç DOGC 6282; ajuts Leader
   

 

 

 

 

Ordre AAR/49/2009, bases reguladores del Contracte Global d'Explotació per a l'any 2009
Descripció

El Contracte Global d'Explotació (CGE) és l'acord entre l'Administració i les explotacions agràries per a la implementació de les accions definides en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR 2007-2013), essent l'objectiu final el foment d'un desenvolupament rural sostenible.

En acord, doncs, amb les línies estratègiques definides en el PDR, anualment es publiquen les línies d'ajuts a les quals es poden acollir les explotacions agràries, essent els eixos principals:

  1. Incorporació de joves en el sector agrari.
  2. Ajuts per la modernització de les explotacions.
  3. Diversificació cap a activitats no agrícoles

Aquestes tres primeres línies d'ajuts estan subjectes al Procediment General del CGE, el que implica el requisit d'elaborar una diagnosi prèvia de l'explotació i un pla d'explotació. En canvi la resta d'ajuts estan subjectes al Procediment Abreujat del CGE, essent els principals compromisos complir amb aspectes de traçabilitat i de condicionalitat:

  1. Adaptació a les normes comunitàries: traçabilitat dels productes agraris.
  2. Ús de serveis d'assessorament.
  3. Foment de pràctiques agroambientals.
  4. Foment de la ramaderia ecològica.
  5. Inversions no productives en zones desafavorides de muntanya i espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.

 

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5325, de 24.2.2009
Data publicació 24-2-2009
Document 1 Ordre AAR/49/2009, bases reguladores del Contracte Global d'Explotació per a l'any 2009
   

 

 

 

 

Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural
Descripció

La llei estableix una sèrie de línies d'actuació en l'àmbit del desenvolupament rural, amb l'objectiu d'afavorir-ne "el desenvolupament sostenible". Aquesta llei dota a Espanya de legislació pròpia en matèria de Desenvolupament Rural, fins al moment resolta amb l’aplicació directa dels reglaments comunitaris.

Una segona llei (ley 16/2007, de 13 de desembre) afegeix dos articles referents a la dotació de cossos de seguretat de l'estat en àrees rurals.

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007
Data publicació 13-12-2007
Enllaç Web del MAPyA que explica els objectius de la Llei
Enllaç2 Web de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
Observacions L'article 33 referent a Urbanisme i Vivenda, especifica la necessitat de "desincentivar l'urbanisme dispers, particularment en les zones periurbanes" (apartat d.).
Document 1 Llei 45/2007 pel desenvolupament sostenible del medi rural
Document 2 Llei 16/2007, complementària a la llei pel desenvolupament sostenible del medi rural
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 1698/2005/CE, relatiu als ajuts de desevolupament rural a través del FEADER
Descripció

El Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) és el programa de la Unió Europea que té per objectiu fomentar un desenvolupament rural sostenible mitjançant l'impuls d'iniciatives en el marc de: i) l'augment de la competitivitat de l'agricultura, ii) el foment mesures per una gestió de la terra més respectuosa amb el medi ambient,i iii) la millora de la qualitat de vida a les zones rurals (art.4).

Aquest reglament actua com a marc de referència per l'elaboració de les polítiques de desenvolupament rural, que a Catalunya estan definides en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, les quals són transposades a través dels ajuts mitjançant el Contracte Global d'Explotació.

Publicació Unió Europea, DO L 277, de 21.10.2005
Data publicació 20-9-2005
Enllaç Web de la UE - Política de Desenvolupament Rural
Document 1 Reglament 1698/2005/CE, relatiu als ajuts de desevolupament rural a través del FEADER
   

 

 

 

 

Llei 3/1995, de camins de transhumància
Descripció Aquesta llei regula la normativa bàsica aplicable als camins de transhumància. Estableix que les Comunitats Autònomes (CCAA) són responsables de la seva conservació, i defineix unes normes bàsiques d'ús. Alhora es crea la Red Nacional de Vías Pecuarias (art.18), la qual inegra tots els camins de transhumància que transcórren entre dues CCAA.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.71, de 24.3.1995
Data publicació 23-3-1995
Observacions Els camins de transhumància són elements vertebradors del territori agrari, essent vies essencials en molts casos pel desplaçament de vehicles agrícoles. Aquesta llei en reconeix la seva funció, alhora que estableix un cert grau de protecció (art.10 a 13).
Document 1 Llei 3/1995, de vies de transhumància
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web