Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Producció
ORDRE AAM/6/2013, de 17 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2013.
Descripció
Data publicació 28-1-2013
Enllaç Enllaç a la web del departament
   

 

 

 

 

Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestal de 2012
Descripció

Us animem a llegir detingudament l'ordre d'ajut publicada avui.

L'ajut bonifica els interessos dels préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012  i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació de l’ordre.

A qui va dirigit?

  • A titulars d'explotacions agràries.
  • A les societats agràries de transformació, cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT.

 

ORDRE AAM/260/2012, de 2 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, societats agràries de transformació (SAT) i cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT, afectades per les tempestes ocorregudes durant l'estiu a partir del 5 de juliol de 2012 i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació d'aquesta Ordre, i s'aproven les bases reguladores corresponents


 

Data publicació 17-9-2012
Enllaç Resum de l'ajut i accès al tràmit d'ajut
   

 

 

 

 

Reglament 271/2010/CE, logotip de la producció ecològica
Descripció

El 24 de març de 2010 es va aprovar el nou logotip de la producció ecològica de la Unió Europea (imatge 1), el qual substitueix el que fou aprovat mitjançant el Reglament 889/2008/CE sobre etiquetatge i control de la producció ecològica a la Unió Europea (imatge 2).

El període per adaptar-se a la nova imatge de la producció ecològica a la UE és fins el 1 de juliol del 2012, data a partir de la qual només es podran comercialitzar productes amb la nova etiqueta.

  Imatge 1: logotip de la producció ecològica de la Unió Europea.

Imatge 2: logotip antic de la producció ecològica a la Unió Europea (vàlid fins el 1 de juliol del 2012).

Publicació Unió Europea, DO L 84/19, de 31.3.2010
Data publicació 24-3-2010
Enllaç Portal de producció ecològica de la Unió Europea
Observacions Aquest Reglament modifica el Reglament 889/2008/CE sobre etiquetatge i control de la producció ecològica a la UE.
Document 1 Reglament 271/2010/CE, sobre el nou logotip de la producció ecològica a la UE
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 889/2008/CE, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica a la UE
Descripció

Aquest Reglament desenvolupa la normativa definida mitjançant el Reglament 834/2007/CE sobre producció ecològica, establint les inidicacions sobre les tècniques de producció admesos en producció ecològica i definint les bases per a l'etiquetatge i el sistema de control.

En el Títol II del Reglament, doncs, trobarem tota la normativa relacionada amb la producció, envasat, transformació, transport i emmagatzematze dels productes ecològics, tant procedents de la producció vegetal com ramadera.

El títol III defineix el logotip de la producció ecològica (vegeu però la modificació feta mitjançant el Reglament 271/2010/CE) i la informació que haurà de portar l'etiqueta d'aquest tipus de productes.

Finalment el títol IV defineix el sistema de control sobre els productes ecològics per tal de garantir-ne la traçabilitat als consumidors.

Publicació Unió Europea, DO L 250, de 18.9.2008
Data publicació 5-9-2008
Observacions El logotip de la producció ecològica ha estat recentment modificat mitjançant el Reglament 271/2010/CE.
Document 1 Reglament 898/2008, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 834/2007/CE, sobre la producció agrícola ecològica
Descripció

Aquest reglament estableix les normes bàsiques per a la producció ecològica a la Unió Europea, essent l'objectiu normalizar els productes comercialitzats sota aquest segell i alhora definir estratègies que ofereixin una garantia als consumidors sobre la traçabilitat d'aquest tipus de productes agrícoles.

El Reglament 834/2007/CE estableix, doncs, les normes relatives a la producció, preparació i distribució dels productes ecològics, així com estableix un sistema de control i i un model d'etiquetatge per fer distingibles aquest tipus de productes.

Entre d'altres aspectes destacables, aquest és el Reglament que defineix els principis bàsics de la producció ecològica, tals com la protecció i gestió de les propietats dels sòls, el desenvolupament d'estructures de cultius que afavoreixin la biodiversitat, l'ús d'insums naturals o la prohibició de cultivar organismes modificats genèticament (OGM).

Publicació Unió Europea. DO L 189/1, de 20.7.2007
Data publicació 14-5-2008
Enllaç Portal de la producció ecològica de la Unió Europea
Observacions L'antic reglament sobre producció ecològica a la Unió Europea fou publicat mitjançant el Reglament 2092/91/CE, el qual queda derogat. No obstant el trobareu adjunt en aquesta fitxa.
Document 1 Reglament 834/2007/CE, sobre producció ecològica
Document 2 Reglament 2092/1991/CE, antic reglament sobre producció ecològica (derogat)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya
Descripció Els animal de les espècies ovina i caprina nascuts després del 9 de juliol de 2005 han de ser identificats abans dels sis mesos d'edat i/o sempre que surtin de l'explotació on han nascut. Aquest decret regula el sistema d'identificació (codificació, format i ubicació dels identificatius, normativa d'obtenció de duplicats, etc.). L'objectiu principal d'aquest sistema és implantar la traçabilitat en les explotacions productores d'aquest tipus d'animals.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.5056, de 25.1.2008
Data publicació 22-1-2008
Document 1 Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament (CE) 1234/2007 pel qual es crea una Organització Comuna de Mercats (OCM) per als productes agrícoles
Descripció Aquest text unifica totes les OCM anteriors en una sola norma. Regula la intervenció dels mercats interiors a la UE, i les condicions per al comerç exterior. Estableix el sistema de quotes, el d’emmagatzematge i els sistemes de classificació de les canals obtingudes de la ramaderia. Marca límits als sistemes d’ajuts a l’agricultura. Defineix normes per a la comercialització de productes agraris.
Data publicació 22-10-2007
Document 1 Reglament 1234_2007 OCM.pdf
Document 2 Regl 361_2008 modificació regl 1234_2007 OCM.pdf
   

 

 

 

 

Reglament 1216/2007/CE, aplicació del Reglament 509/2006/CE sobre Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
Descripció Aquest Reglament recull i desenvolupa la normativa relativa a l'aprovació i la tramitació de les sol·licituds d'ETG. La normativa bàsica d'aquest Reglament va ser aprovada pel Consell en el Reglament 509/2006/CE.
Publicació Unió Europea. DO L 275/3, de 19.10.2007
Data publicació 18-10-2007
Document 1 Reglament 1216/2007/CE, sobre Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

RD 1069/2007, sobre el procediment de tramitació de les sol·licituds de DOP i IGP
Descripció Reial Decret que desenvolupa el procés de sol·licitud d'inscripció al registre comunitari de les DOP i IGP: òrgan gestor, documentació que cal tramitar, etc.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.213, de 5.9.2007
Data publicació 27-7-2007
Document 1 RD 1069/2007 sobre tramitació sol·licituds DOP i IGP
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ordre 251/2007 per al control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola única
Descripció Aquesta ordre proveeix d’eines per al control de la producció de les parcel•les inscrites al Registre vitivinícola de Catalunya.
Data publicació 4-7-2007
Document 1 Ordre 251_2007_Targeta vtivin.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 1898/2006/CE d'aplicació del reglament 510/2006/CE sobre IGP i DOP
Descripció Aquest document és el Reglament d'aplicació de la norma europea 510/2006/CE sobre Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP). En els annexos del Reglament trobarem els formularis que cal complimentar per presentar una sol·licitud de DOP o IGP.
Publicació Unió Europea. DO L 369/1, de 23.12.2006
Data publicació 14-12-2006
Document 1 Reglament 1898/2006, d' aplicació norma europea sobre DOP i IGP
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 413/2006, normes generals de producció integrada
Descripció Aquest decret desenvolupa i estableix les normes tècniques de la producció integrada. En els diferents articles s'estableixen les pràctiques de maneig que s'han de seguir (fertilització, ús de fitosanitaris, sistema de poda, etc.) per tal de poder-se acollir a la certificació.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4753, de 3.11.2006
Data publicació 31-10-2006
Enllaç Web del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
Observacions A la web del CCPI trobem actualitzades i especificades per cada cultiu les normes de producció integrada.
Document 1 Decret 413/2006, normes generals de producció integrada a Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció agrària ecològica
Descripció Mitjançant la resolució ARP/2865/2006, de 24 d'agost de 2006, el DARP va aprovar, a petició del CCPAE, el Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Aquest quadern adapta la normtiva europea en matèria d'agricultura ecològica (reglament 834/2007/CE) als condicionants de l'agricultura catalana, establint la relació de tècniques de maneig admeses en producció ecològica.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4715, de 8.9.2006
Data publicació 24-8-2006
Observacions El Quadern de Normes Tècniques en Producció Agrària Ecològica és publicat i actualitzat cada 2 anys.
Document 1 Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció ecològica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 285/2006, que desenvolupa la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària
Descripció

El Decret 285/2006 és el text normatiu que desenvolupa la Llei14/2003 de qualitat agroalimentària. Aquesta llei estableix els objectius per fomentar les produccions agràries de qualitat a Catalunya i defineix el sistema de certificacions i controls per tal d'implantar una garantia de cara als consumidors. Per a això estableix les reulacions de les diferents marques de qualitat desenvolupades des d'Euorpa (DOP, IGP, ETG i DG) i a nivell estatal i autonòmic (Marca Q, Artesania Alimentària).

Dins aquest marc que defineix la Llei 14/2003, el Decret 285/2006 fixa els procediments i les normes per la instauració de les marques i distintius de qualitat. En aquest sentit estableix:

  1. el procediment per la sol·licitud i els requisits que ha de tenir un producte per acollir-se a una DOP o IGP, així com les obligacions i drets dels inscrits i el sistema d'etiquetatge dels productes.
  2. el funcionament, composició i naturalesa jurídica dels Consells Reguladors, òrgans que han de vetllar pel funcionament dins la normativa vigent de les DOP i IGP.
  3. el mètode de control i certificació de les DOP i IGP.
  4. respecte a les Denominacions Geogràfiques (DG) i les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG) s'especifica el procés de sol·licitud i el sistema de certificació.
  5. es regulen també el règim de funcionament de la Marca Q i de l'Artesania Alimentària.

Alhora, mitjançant aquest Decret, es crea el Registre de distintius d'origen i de qualitat de Catalunya, en el qual queden inscrits els productes que tinguin un segell DOP, IGP, ETG, DG o Marca Q, i l'inventari de productes de la terra, un catàleg de productes tradicionals de les comarques catalanes (tinguin o no menció de qualitat).

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4760, de 6.7.2006
Data publicació 4-7-2006
Document 1 Decret 285/2006, desplegament llei 14/2003 de qualitat agroalimentària
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 509/2006 sobre les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
Descripció Aquesta norma europea especifica les condicions per les quals els productes agrícoles i alimentaris europeus poden obtenir la denominació ETG i fer-ho valer com a distintiu de qualitat.
Publicació Unió Europea. DO L 93/1, de 31.3.2006
Data publicació 20-3-2006
Observacions L’objectiu d’aquest reglament és posar en valor els mètodes productius i les virtuts intrínseques dels aliments deixant de banda l’origen territorial dels mateixos.
Document 1 Reglament 509/2006 sobre especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament 510/2006/CE sobre Indicacions Geogràfiques (IGP) i Denominacions d’Origen (DOP)
Descripció Aquesta norma europea especifica les condicions per les quals els productes agrícoles i alimentaris europeus poden obtenir la denominació IGP i DOP.
Publicació Unió Europea. DO L 93/12, de 31.3.2006
Data publicació 20-3-2006
Observacions El reglament 510/2006 no s’aplica sobre els productes vitivinícoles, excepte els vinagres de vi i les begudes esperitoses.
Document 1 Reglament 510/2006/CE sobre DOP i IGP
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llistat de substàncies actives admeses en protecció integrada
Descripció Resolució de 18 d'octubre de 2004, que estableix la relació de substàncies actives dels productes fitosanitaris admeses en la producció integrada de productes hortícoles i cítrics.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.259, de 27.10.2004
Data publicació 18-10-2004
Document 1 Llistat de substàncies admeses en protecció integrada de productes hortícoles
Document 2 Llistat de substàncies admeses en protecció integrada de productes cítrics
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ley 24/2003, de la Viña y el Vino
Descripció Aquesta Llei regula el sector de vitivinícola conforme a les normes europees. Regula la denominació dels productes vitivinícoles, la seva presentació i la seva promoció. També es normativitzen els distintius de qualitat i s'estableixen mesures per promocionar les bones pràctiques dels viticultors i dels cellers.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.165, de 11.7.2003
Data publicació 10-7-2003
Document 1 Ley 24/2003, de la Viña y el Vino
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària
Descripció

La protecció i promoció de productes d'elevada qualitat lligats a territoris concrets és una estratègia per diferenciar certes produccions agràries i fomentar així el desenvolupament rural dels diferents territoris de Catalunya. És així com en el prèambul de la llei catalana de qualitat agroalimentària s'exposa: "la competitivitat en el camp de la qualitat ha de permetre [...] la territorialització dels productes, que ha d’esdevenir una eina indispensable per a la fixació de la població en el territori i la redistribució de l’activitat econòmica [...]".

Darrera els productes diferenciats per la seva elevada qualitat fa falta que hi hagin instruments que vetllin pel benfer en les produccions locals i que desenvolupin segells que relacionin els productes amb els consumidors. En aquest sentit l'assegurança de la traçabilitat i el desenvolupament de segells distintius de qualitat han estat un objectiu prioritari  de les diferents administracions. En aquest marc la Unió Europea desenvolupà els segells Denominació d'Origen protegida (DOP) i Indicació Geogràfica Protegida (Reglaments CE/510/2006 i CE/1898/2006) i Especialitat Tradicional Garantida (Reglaments CE/509/2006 i CE/1216/2007). La transposició d'aquests reglaments a la normativa estatal es realitzà mitjançant els Reial Decrets RD 1069/2007 i RD 998/2002.

A Catalunya aquest sistema de certificacions està desenvolupat per la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, la qual defineix els objectius de la Generalitat per la promoció dels productes de qualitat lligats al territori i defineix i regula els segells europeus (DOP, IGP i ETG) i d'altres distintius de qualitat (Denominació geogràfica i Marca Q de qualitat alimentària). Es regula, mitjançant aquesta llei, el reglament intern de funcionament d'aquests segells, el mode de sol·licitud i el sistema de certificació (entitats de certificació i control).

En aquesta llei també es regula l'artesania alimentària i les normes bàsiques de funcionament dels diferents operdors de la cadena agroalimentària per assegurar la qualitat final dels productes alimentaris produïts i/o comercialitzats a Catalunya.

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3915, de 1.7.2003
Data publicació 13-6-2003
Enllaç Web del DAR sobre qualitat alimentària
Document 1 Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ordre ARP 208/2003, reglament del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
Descripció Aquesta Ordre estableix el reglament i la composició interna del CCPI. Alhora estableix el procediment per inscriure's al registre d'explotacions de producció integrada i al registre de tècnics responsables de producció integrada.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3883, de 14.5.2003
Data publicació 7-5-2003
Document 1 Ordre ARP 208/2003, reglament del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ley 43/2002 de sanitat vegetal
Descripció Aquesta Llei estableix el marc per garantir la protecció dels conreus enfront les plagues i vetlla per la conservació del Medi Natural així com per la seguretat alimentària davant els usos de productes fitosanitaris.
Data publicació 20-11-2002
Observacions La Llei adjudica als professionals agraris la responsabilitat de mantenir els conreus, plantacions i collites en bon estat fitosanitari per a la defensa de les produccions pròpies i alienes. També preveu reveu que es puguin arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc fitosanitari per les plantacions veïnes o per al control d’una determinada plaga.
Document 1 Ley 43 2002 de Sanidad Vegetal (veures sncions i multes).pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 241/2002, pel qual es regula la Producció Integrada a Catalunya
Descripció La producció integrada és un sistema productiu que selecciona els factors (fitosanitaris, maneig de la fertilització, etc.) i els utilitza per generar productes agrícoles de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Amb el temps s'ha transformat, a ulls dels consumidors, en una marca de valor afegit pel producte agrari. Per aquest motiu s'ha creat aquest reglament, que regula les normes que hauran de seguir les explotacions per poder-se acollir al segell i desenvolupa l'ens regulador: el Consell Català de la Producció Integrada. Totes les explotacions inscrites al registre hauran de portar un quadern d'explotació on s'especifiquin els itineraris tècnics. El recull de normes tècniques de la producció agrària està publicat al DOGC 4753 i s'actualitza anualment mitjançant un ordre del DAR.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3744, de 21.10.2002
Data publicació 8-10-2002
Enllaç Web del Consell Català de la Producció Integrada
Document 1 Decret 241/2002, pel qual es regula la Producció Integrada a Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

RD 998/2002, certificació de característiques específiques de productes agrícoles i alimentaris
Descripció Aquest Reial Decret estableix el règim de protecció jurídica i el procediment de sol·licitud d'alguns segells comunitaris, entre els quials trobem les ETG.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.245, de 12.10.2002
Data publicació 27-9-2002
Observacions Aquest Reglament no regula els procediments relacionats amb els segells DOP i IGP, els quals tenen un Reial Decret específic: RD 1069/2007.
Document 1 RD 998/2002, certificació de característiques específiques de productes agrícoles i alimentaris
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 15/2002 d’ordenació vitivinícola
Descripció Aquesta Llei regula el sector productiu del vi (tant la part agronòmica relacionada amb la vinya com la d'elaboració del vi). També les Denominacions d’Origen catalanes (DO) i l’INCAVI. Adjudica a les administracions públiques la responsabilitat de fomentar la vinya i la promoció d’un consum responsable del vi.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.177, de 25.7.2002
Data publicació 27-6-2002
Document 1 Llei 15/2002, d'ordenació vitivinícola
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes
Descripció

Aquest decret estableix la normativa aplicable a les explotacions ramaderes en relació amb la correcta gestió de les dejeccions.

 És obligació d'aquestes explotacions establir un Pla de gestió de les dejeccions (art.4) i documentar totes les actuaciones referents a les dejeccions en el Llibre de les dejeccions ramaderes (art.5). Alhora el Decret estableix la normativa aplicable al transport de les dejeccions (art.7).

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC, núm.3447, de 7.8.2001
Data publicació 1-8-2001
Document 1 Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 180/2001, Reglament del Consell Català de Producció Agrària Ecològica
Descripció Aquets text normatiu estableix les bases de funcionament del CCPAE, la seva composició i les funcions que haurà de desenvolupar l'òrgan responsable d'auditar i controlar la producció agrària ecològica a Catalunya. El CCPAE va ser creat mitjançant el Decret 28/1994.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3428, de 11.7.2001
Data publicació 26-6-2001
Enllaç Web del CCPAE
Document 1 Decret 180/2001, Reglament del Consell Català de Producció Agrària Ecològica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ordre de 22 d'octubre de 1998, Codi de bones pràctiques agrícoles en relació amb el nitrogen
Descripció

Aquest codi estableix una sèrie de recomanacions per tal de fer una bona gestió de la fertilització nitrogenada en les explotacions, amb l'objectiu de reduir la quantitat de formes nitrogenades en les aigües continentals. El codi és d'aplicació obligatòria en les zones declarades com a vulnerables per la contaminació de nitrats.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2761, de 9.11.1998
Data publicació 22-10-1998
Observacions La Generalitat de Catalunya ha elaborat un document més extens on es despleguen els articles del text normatiu: Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries (Nitrogen).
Document 1 Ordre de 22 d'octubre de 1998, Codi de bones pràctiques ag´ricoles en relació amb el nitrogen
Document 2 Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries (Nitrogen)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ordre per la qual es fixen normes d'ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines
Descripció A efectes del cunpliment i desplegament del Decret 61/1994, de regulació de les explotacions ramaderes, aquesta Ordre estableix la normativa aplicable a les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. De cadascuna d'aquestes classes establertes la Ordre estableix una classificació segons el tipus de producció a què estan destinades i defineix aspectes relacionats amb la traçabilitat (registres d'activitats), els requisits d'infraestructures (àrees lliures, sistemes de càrrega i descàrrega), etc.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1885, de 18.4.1994
Data publicació 7-4-1994
Document 1 Ordre per la qual es fixen normes d'ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bo
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes
Descripció

Aquest Decret estableix les línies d'actuació bàsiques (en relació a tractament de les dejeccions, condicions d'higiène, infraestructures necessàries i condicions de benestar animal) per la regulació i ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya. Alhora estableix les seccions en què es dividirà el registre d'explotacions ramaderes i les condicions per la inscripció en aquest registre.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1878, de 28.3.1994
Data publicació 22-2-1994
Document 1 Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes
   

 

 

 

 

Decret 28/1994, creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Descripció El CCPAE és l'òrgan regulador de l'agricultura ecològica a Catalunya, assumint les funcions de gestió del registre d'explotacions i l'elaboració dels manuals de qualitat que han de seguir aquestes. Alhora actua com a òrgan controlador.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1863, de 21.2.1994
Data publicació 21-1-1994
Enllaç Web del CCPAE
Document 1 Decret 28/1994, creació del CCPAE
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web