Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Recursos Naturals
Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya
Descripció

Aquest decret, en aplicació de la  normativa comunitària i nacional en temes de conservació de la biodiversitat i dels espais naturals (Directiva 92/43/CE i RD 1997/1995 respectivament), crea el Catàleg de la Flora Amenaçada de Catalunya. Existeixen dues categories en funció del grau de conservació de l'espècie: en perill d'extinció i vulnerables. El text normatiu estableix el procediment per catalogar, descatalogar i/o canviar de categoria una espècie (art.3) i les mesures per la seva conservació (art.5) en l'àmbit de Catalunya.

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5204, de 28.8.2008
Data publicació 26-8-2008
Enllaç Web del DMAiH - Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica
Observacions A l'annex del decret trobem el llistat d'espècies que formen part d'aquest Catàleg.
Document 1 Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
Descripció

Aquesta llei defineix "el règim jurídic bàsic per la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat (art.4.1). S'estableixen les principals mesures per garantir la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals de major interès: crear l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (capítol I, art.9 a 11) i elaborar un Pla Estratègic per gestionar els espais inclosos en aquest inventari. Els espais definits en l'Inventari seran protegits mitjançant diverses figures de protecció existents: i) parcs, ii) reserves naturals, iii) aigües marines protegides, iv) monuments naturals i v) paisatges protegits (art.29).

La normativa incorpora els espais catalogats en la Xarxa Natura 2000 com una figura més de protecció del reglament. Els espais que formen part d'aquesta són els Llocs d'Importància Comunitària (LIC),  les Zones Especials de Conservació (ZEC) i les Zones d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA). Els annexos de la present Llei estableixen els criteris per incorporar un espai dins cadascuna de les categories de la Xarxa Natura 2000. D'altra banda aquesta llei deroga els annexos del RD 1997/1995, que establien, també, els criteris per definir els espais a incloure en la Xarxa Natura 2000.

Cal destacar també un dels principis inspiradors de la llei, que és la "prevalencia de la protecció ambiental sobre la ordenació territorial y urbanística".

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007
Data publicació 14-12-2007
Enllaç Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino - Red Natura 2000
Document 1 Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de Llocs d'Importància Comunitària (LIC) a Catalunya
Descripció

La Xarxa Natura 2000 va ser creada mitjançant la Directiva 92/43/CE (art.3 a 11) com un mecanisme per elaborar un llistat europeu d'espais d'especial interès natural a conservar.

La normativa vigent en temes de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, la Llei 42/2007, estableix els criteris per definir els habitats que formaran part de la xarxa Natura 2000 (art.41 a 48). El reglament estableix dos tipus d'espais:  els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) (els quals un cop aprobats per la Comissió Europea passaran a formar part del catàleg de les Zones especials de Conservació, ZEC) i les Zones d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA). És competència de les Comunitats Autònomes fer la proposta dels espais que formaran part de la Xarxa Natura 2000 (art.42.2).

L'Acord de Govern 112/2006 és el text normatiu que fixa la contribució final de Catalunya a la Xarxa Natura 2000, i estableix la relació d'espais proposats coma LIC i com a ZEPA. Aquest acord, publicat abans de l'aprovació de la Llei 42/2007, s'acull a la normativa definida en el RD 1997/1995.

A l'annex 8.II.1.8 trobem definits els espais de plana agrícola que es consideren dins la XN200, els hàbitats que es consideren i les espècies de flora i fauna que són prioritaris de conservació.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4735, de 6.10.2006
Data publicació 6-10-2006
Enllaç Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Informació sobre la XN2000
Enllaç2 Accés a la cartografia
Observacions Posterior a l'acord de govern on es defineixen els espais de Catalunya que s'acullen a la Xarxa Natura 2000, s'han publicat diferents modificacions de la delimitació d'aquests espais (vegeu documents adjunts).
Document 1 Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de LIC a Catalunya
Document 2 Proposta d'ampliació de les ZEPA a Lleida (acord de govern de 16.06.2009)
Document 3 Modificacions puntuals de la delimitació d'alguns espais de la XN2000 (Acord GOV/139/2009; Cartografia no inclosa)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Descripció

Aquest text legal ordena les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres hidràuliques. Alhora estableix les competències i funcions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (art.8) i defineix les entitats locals d'aigua (ELA), els òrgans que poden assumir (en funció dels seus mitjans) competències cedides per l'ACA (art.14 a 17). El text ordena la planificació hidrogràfica general de Catalunya i el sistema de funcionament del sistems d'abastement d'aigua als municipis (art.30 a 44).

Referent al món agrari, del present document cal destacar:

1) El títol IV (art.45 a 51)= estableix la normativa aplicable a la promoció i execució de nous regatges.

2) el títol VI estableix la normativa per calcular el cost de l'aigua pels usos agrícoles i ramaders.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4015, de 21.11.2003
Data publicació 4-11-2003
Enllaç Web de l'Agència Catalana de l'Aigua
Document 1 Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 1/2001, text refós de la Llei d'Aigües (Espanya)
Descripció

La llei estableix les normes que regulen el domini públic hidràulic a l'estat espanyol. Es tracta del text refòs de la Llei 29/1985 d'aigües i la Llei 46/1999 de modificació d'aquesta llei.

La llei descriu els organismes competents en matèria d'aigües (Estat, Comunitats Autònomes, Organismes de Conca, Consell Nacional de l'Aigua) (art.17 a 21), establei la Planificació Hidrològica a nivell nacional així com el règim d'autoritzacions i concessions en les comunitats d'usuaris.

Publicació Estat Español. BOE núm.176, de 24.7.2001
Data publicació 20-7-2001
Enllaç Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Agua
Document 1 Llei 1/2002, text refós de la Llei d'Aigües
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Directiva 2000/60/CE, marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües
Descripció

La directiva estableix un marc integrat per l'avaluació, vigilància i gestió de totes les aigües superficials i subterrànies. Alhora prescriu l'adopció de mesures per reduir o eliminar les emissions, els abocaments i les filtracions de substàncies perilloses (l'any 2001 es va elaborar un llistat de substàncies perilloses, de les quals 15 es feien servir en la síntesi de plaguicides).

Aquest text també pretén ser una pauta per l'elaboració els Plans Hidrològics de cadascún dels estats membres (art.13 a 15).

 

Publicació Unió Europea. DO L núm.327, de 22.12.200
Data publicació 23-10-2000
Enllaç Web de la UE - Explicació del marc comunitari de l'aigua
Enllaç2 Web del projecte TOPPS
Observacions En matèria de prevenció de la contaminació d'aigües degut als usos agrícoles, s'està desenvolupant un projecte a nivell europeu anomenat TOPPS (Train the Operators to prevent Point Pollution Sources). L'objectiu general del projecte és desenvolupar i divulgar un codi de bones pràctiques en agricultura per minimitzar les fonts de contaminació.
Document 1 Marc comunitari d'actuació en matèria de política d'aigües
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

RD 1997/1995, mesures per garantir la Biodiversitat, la Conservació d'Hàbitats, Fauna i Flora
Descripció

Aquest Reial Decret transposa la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres al territori español.

Fins l'any 2008 aquest Reial Decret establia els criteris per incloure una zona dins la Xarxa Natura 2000 (art.3, annexes I i II), no obstant amb l'aprovació definitiva de la Llei 42/2007 aquests annexes han estat derogats. Per tan la normativa vigent en temes de protecció de la biodiversitat, els espais naturals i respecte als criteris de la Xarxa Natura 2000 els trobarem en la citada Llei 42/2007.

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.310, de 28.12.1995
Data publicació 7-12-1995
Enllaç Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino - Red Natura 2000
Observacions Segons s'estableix en l'article 4.1, les Comunitats Autònomes són les responsables d'el·laborar el llistat de zones que han de ser considerades d'especial conservació.
Document 1 RD 1997/1995, mesures per garantir la biodiversitat
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ratificació del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)
Descripció

El 1992 es va acordar a Rio de Janeiro el Conveni sobre la Diversitat Biológica (CDB), amb l'objectiu d'establir una sèrie de normes de funcionament tan dels estats com de les empreses en relació a l'ús i la propietat dels recursos genètics. En el Conveni es va posar de manifest la necessitat d'endegar programes/accions que tinguin per objectiu la protecció i la conservació (ja sigui in situ o ex situ) de la biodiversitat existent.

Mitjançant aquesta publicació al BOE, l'Estat Espanyol va ratificar les dispoisicions acordades en el CDB.

Publicació Estat Espanyol. BOE núm.27, de 1.2.1994
Data publicació 1-2-1994
Enllaç Web del Conveni sobre la Diversitat Biològica
Enllaç2 Web del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Área Biodiversitat (CDB)
Document 1 Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
Descripció

L'objectiu general d'aquesta directiva és "contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en el territori europeu" (art.2.1). Per tan la directiva s'estructura en dues finalitats diferents:

a) conservació dels hàbitats: es crea la Xarxa Natura 2000 (art.3 a 11), catàleg d'espais protegits que inclou aquelles àrees naturals d'especial interès (a proposta dels Estats) i les àrees que siguin el nínxol d'espècies protegides pel mateix decret. A l'annex del decret trobem el llistat d'espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

b) conservació de la fauna i la flora silvestre (art.12 a 16). La directiva estableix les bases per identificar les espècies prioritàries per la seva conservació i les mesures a realitzar pels estats membres. A l'annex de la directiva trobem el llistat d'aquestes espècies.

Publicació Unió Europea, DO L núm.206, de 22.7.1992
Data publicació 21-5-1992
Enllaç Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Red Natura 2000
Enllaç2 Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Explicació de la Xarxa Natura 2000
Observacions El sector agrari ha vist amb preocupació les possibles incompatibilitats que pot tenir la Xarxa Natura 2000 amb el desenvolupament de l’activitat i infraestructures agràries, per exemple, els regadius. El principi de subsidiarietat s’aplica alhora de delimitar les ZEC (Zones Especials de Conservació) i les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus) http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/Xarxa_Natura_2000.jsp
Document 1 Directiva 92/43/CE, conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web