Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Territorial i urbanística
Informació pública - EIA ampliació regadiu del Segrià Sud
Descripció

Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental del Projecte actualitzat de l'ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A). (DOGC núm. 6370 - 07/05/2013)

 

Se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del Projecte actualitzat de l’ampliació del regadiu del Segrià Sud relatiu al Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (C-ER-00942.A).

Les persones interessades poden examinar-lo i formulari-hi al·legacions durant el termini d'30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6370 - 07/05/2013).  

 • Estudi d'impacte ambiental del Projecte actualitzat de l'ampliació del regadiu del Segrià Sud (clau IA-C-ER-00942.A2) [PDF,104,94 MB.] Memòria i annexos. Data de redacció: febrer de 2013
 • Projecte de modificació de les característiques de la concessió del reg del Segrià Sud (clau: C-ER-00942.A) [PDF,263,20 MB.] Memòria i annexos, plànols i pressupost. Data de redacció: maig de 2010
 •  

  Termini d'informació pública: del 8 de maig a l'11 de juny de 2013

   

   

  Data publicació 7-5-2013
  Enllaç Informació pública - EIA ampliació regadiu del Segrià Sud
  Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 3/2012, modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme
  Descripció

  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

  El 29 de febrer s’ha publicat en el DOGC la Llei 3/2012. Aquesta nova Llei, inclosa en el bloc de les anomenades “Lleis òmnibus”, comporta la modificació de les següents normes jurídiques:

  - Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  - Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  - Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial
  - Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.
  - Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
  - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
  - Decret 179/1995, del 13 de juny,pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  Data publicació 29-2-2012
  Enllaç Articles de premsa LA TERRA
  Enllaç2 DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
  Enllaç3 Portal Jurídic de Catalunya
  Document 1 TEXT Llei 3/2012, modificació del text refós de la Llei d\'Urbanisme
     

   

   

   

   

  RD 2/2008, llei del sòl
  Descripció

  Llei que estableix el règim jurídic sobre el sòl, en defineix les categories i d'altres aspectes com els procediments d'expropiació i les valoracions subsegüents.

  Publicació Estat Espanyol. BOE núm.154, de 26.6.2008
  Data publicació 31-5-2008
  Observacions La llei estableix dues categories de sòls: sòl urbanitzat i sòl rural (art.12). Destaca la definició que es fa del sòl rural, feta per negació. Segons aquest article el sòl rural és aquell no previst d'urbanitzar per l'ordenació territorial i urbanística.
  Document 1 RD 2/2008, llei del sòl
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Decret 305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya
  Descripció Aquest Decret té per objecte aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme, el qual s’estructura amb una sistemàtica molt similar a la de la pròpia Llei. Aquest reglament, a fi d’evitar una reiteració innecessària de disposicions amb el mateix contingut, desenvolupa aquells preceptes de la Llei que ho requereixen, tenint en compte que en molts casos aquest desenvolupament resulta innecessari atès el grau de detall amb que la Llei d’urbanisme regula determinades matèries.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4682, de 24.7.2006
  Data publicació 18-7-2006
  Observacions Pel que fa al sòl no urbanitzable, el Reglament desenvolupa les característiques de les diferents modalitats d’usos i construccions autoritzables en aquesta categoria de sòl. S’introdueixen algunes especificacions en els procediments d’autorització, tot establint, a més, en el títol dedicat a planejament urbanístic, uns llindars mínims als efectes de determinar el procediment aplicable en el cas de les noves construccions pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes.
  Document 1 Decret 305/2006, reglament d'urbanisme
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 9/2006, avaluació dels efectes de determinats plans en el medi ambient
  Descripció Aquesta Llei adapta a la normativa espanyola la directiva comunitària 2001/42/CE, en relació sistemes de planejament que hauran d'emetre informe ambiental. La llei 9/2006 estableix els plans que s'hauran de sotmetre a informe ambiental, qui haurà d'emetre aquest informe, les consideracions que haurà de tenir i el procediment per la publicació i aprovació.
  Publicació Estat Espanyol. BOE núm.102, de 29.4.2006
  Data publicació 28-4-2006
  Document 1 Llei 9/2006, sobre evaluació dels efectes de determinats plans d'ordenació sobre el medi ambient
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Decret 1/2005, text refós de la llei d'urbanisme
  Descripció Text que inclou les modificacions fetes per la llei 10/2004 en la llei 2/2002 d'urbanisme. Actualment és el document de referència en urbanisme.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4436 de 28.7.2005
  Data publicació 26-7-2005
  Document 1 Decret 1/2005, text refós de la llei d'urbanisme
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Decret 142/2005, Reglament d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials
  Descripció Aquest reglament descriu el procediment per elaborar i aprovar els plans territorials parcials previstos en la Llei 23/1983 de política territorial. Aquesta llei incorpora la modificació proposta per la llei 24/2001 de la divisió del territori en diferents àmbits, així com estableix la obligatorietat d'elaborar un informe mediambiental per cada pla.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4432, de 22.7.2005
  Data publicació 12-7-2005
  Document 1 Decret 142/2005, Reglament d'elaboració dels plans territorials parcials
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 d'Urbanisme
  Descripció

  Modificació de la llei d'urbanisme 2/2002.

  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4291 de 30.12.2004
  Data publicació 30-12-2004
  Observacions Especial menció requereix l'article 3, que modifica diversos aspectes de la llei 2/2002 relacionats amb la protecció del sòl no urbanitzable, la protecció del paisatge i l'ús racional del territori. Entre les modificacions cal mencionar: la prohibició d'urbanitzar terrenys amb un pendent superior al 20%, l'ampliació de les raons que permeten rehabilitar o reconstruir cases rurals i masies (art. 47) i un nou redactat de l'article 49 (procediment per a l'aprovació de determinats projectes en sòl no urbanitzable).
  Document 1 Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 d'urbanisme
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Decret legislatiu 2/2003. Text refós de la Llei Municipal de règim local de Catalunya
  Descripció La Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, clau per a la construcció del règim local, ha sofert nombroses modificacions. La complexitat del món local reclamava des de feia temps poder comptar amb un text més actualitzat.
  Publicació (DOGC 3887, 20 de maig de 2003)
  Data publicació 20-5-2003
  Observacions Es defineixen les potestats, els àmbits i els recursos així com les funcions dels municipis, de les comarques i de les províncies, les seves competències i activitats.
  Document 1 DL 2-2003 de 28 abril. Text refós LLei mpal. i de régim local de Catalunya.pdf
     

   

   

   

   

  Llei d'Urbanisme de Catalunya
  Descripció Aquesta llei regula com les administracions públiques competents en la matèria planifiquen o defineixen el model urbanístic de ciutat i el desenvolupen amb la participació dels propietaris i la resta d’operadors públics i privats. Es a dir, abasta l’ordenació, la transformació la conservació i el control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització, edificació i usos. També la conservació i rehabilitació de les obres, edificis i instal•lacions.
  Data publicació 13-3-2002
  Observacions La norma estableix que els Plans Directors coordinen el planejament urbanístic, concreten l’emplaçament de les infraestructures, protegeixen el sòl no urbanitzable, inclouen determinacions sobre urbanisme sostenible i programen polítiques supramunicipals de sòl. Aquesta Llei només admet nous habitatges en sòl no urbanitzable si aquests estan vinculats a explotacions agràries (agrícola, ramadera, forestal o rústica). D’altra banda, adverteix que les normes de planejament són competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per complementar o substituir els POUM en diversos supòsits.
  Document 1 Llei 2/2002 d'urbanisme
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 24/2001, de reconeixement de l'Alt Pirineu com àrea funcional de planificació
  Descripció L'article 2.2 de la llei 1/1995 estableix els àmbits territorials que seran unitats funcionals en aspectes de planejament. Aquesta divisió del territori ha estat modificada per la present llei, la qual incorpora una nova àrea funcional: Alt Pirineu i Aran.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3563, de 29.1.2002
  Data publicació 31-12-2001
  Document 1 Llei 24/2001, reconeixement de l'Alt Pirineu com àrea funcional
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Directiva 2001/42/CE, evaluació dels efectes de detrminats plans i programes en el medi ambient
  Descripció Aquesta directiva obliga a les autoritats competents a dur a terme una evaluació ambiental dels plans que afectin a àrees relacionades amb l'agricultura, la indústria, el transport, la ordenació municipal, etc. (art 3.1.a).
  Publicació Comunitat Europea. DOCE núm.197/30, de 21.7.2001
  Data publicació 27-6-2001
  Document 1 Directiva 2001/42/CE, evaluació ambiental en els plans
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla Territorial General de Catalunya (PTG)
  Descripció D'acord amb la Llei 23/1983 de política territorial, aquesta llei desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya.  El pla defineix els diferents àmbits pels quals s'haurà de desenvolupar els Plans Territorials Parcials (art.2), i estableix les especificacions que hauran de tenir aquests.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2032, de 31.3.1995
  Data publicació 16-3-1995
  Observacions L'article 4.3 de la llei estableix els objectius que s'hauran de seguir per la preservació del medi. Entre aquests destaca: "respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat" (art 4.3.b).
  Document 1 Llei 1/1995, per la qual s'aprova el PTG
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   

  Llei 23/1983, de política territorial
  Descripció La llei estableix les directrius de planejament territorial català. Constitueix el marc de referència per a tots els plans parcials i sectorials que preveu elaborar.
  Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.385, de 30.11.1983
  Data publicació 21-11-1983
  Observacions L’article 5 estableix que el Pla General Territorial de Catalunya ha de definir "les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques d'extensió, de situació i de fertilitat". Aquestes terres agrícoles podran ser de règim de protecció especial (art.16).
  Document 1 Llei 23/1983, de política territorial
  Temes relacionats Més sobre aquest tema
     

   

   

   

   


  © 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web