Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Estructural
Resolució AAR/881/2009, per la qual s'aproven els models de contractes de conreu
Descripció D'acord amb la disposició addicional 1 de la Llei 1/2008 de contractes de conreu, el DAR és el responsable d'editar un model de contracte de conreu per cadascún dels tipus establerts per la llei: parceria, mesoveria, arrendament per a pastures i arrendament amb finalitat de conservació del patrimoni natural. En aquesta resolució trobarem el model de contracte vigent pels arrendament rústics.
Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5355, de 7.4.2009
Data publicació 30-3-2009
Document 1 Resolució AAR/881/2009, per la qual s'aproven els models de contractes de conreu
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 1/2008, de Contractes de Conreu
Descripció

Aquesta llei desenvolupa la normativa aplicable als contractes d'arrendament de finques agrícoles (d'aprofitament agrícola, ramader o forestal). Tal com exposa la llei en el preludi: el primer objectiu de la Llei és "la preservació de l’espai agrari, el seu bon ús i l’esbailitat i millora de les explotacions agràries existents".

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5082 del 3.3.2008
Data publicació 20-2-2008
Document 1 LLei 1/2008 de contractes de conreu
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

(Galiza) Lei 7/2007, para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terra
Descripció

Aquesta Llei té per objectiu posar en valor les terres agràries de Galícia. En un context de disminució de l'activitat agrària s'estableixen mesures per incentivar la gestió d'aquestes terres: s'estableix un sistema d'arrendaments, oferint unes garanties tan a propietaris com a llogaters, alhora que s'imposen una sèrie de sancions per aquelles terres agrícoles en procés d'abandonament i que no estiguin en la borsa de lloguer públic.

Publicació Diario Oficial de Galicia, nº 104
Data publicació 21-5-2007
Enllaç Pàgina Web del Banc de Terres de Galícia (BanTeGal)
Observacions Es tracta d'una llei pionera a l'Estat espanyol, i d'un referent en l'àmbit de la preservació i protecció dels espais agraris.
Document 1 (Galiza) Lei 7/2007 para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

REGLAMENT (CE) No 1290/2005 del Consell, sobre el finançament del PAC
Descripció El text estableix els mecanismes de control aplicables als recursos comunitaris destinats al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Data publicació 21-6-2005
Enllaç http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Document 1 reglament CE 1290-2005 finançament PAC.pdf
   

 

 

 

 

Llei 2/2005, de contractes d’integració
Descripció Aquesta llei regula les relacions entre empreses ramaderes integradores i ramaders integrats. Estableix les obligacions de cada una de les parts i els continguts mínims dels contractes.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4362, de 13.4.2005
Data publicació 4-4-2005
Observacions S’entén per integració el model de gestió de l’explotació ramadera destinat a obtenir productes pecuaris en col•laboració entre dues parts, una de les quals, anomenada integrador, proporciona els animals i els mitjans de producció i els serveis que es pactin en el contracte corresponent, i l’altra, anomenada integrat, aporta les instal•lacions i la resta de bens i serveis necessaris i es compromet a la cura i el manteniment del bestiar
Document 1 Llei 2/2005,de contractes integració
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 4 2004 reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental
Descripció La Llei 3/1998 estableix una sèrie d'activitats que han d'obtenir una llicència ambiental per tal de continuar operatives. La Llei 4/2004 estableix el programa d'adequació, es a dir que estableix els terminis de presentació dels informes d'impacte ambiental (art.2), així com el règim sancionador (art.3).
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC 4167 de 5.7.2004
Data publicació 1-7-2004
Document 1 Llei 4 2004 reguladora procés adequació de les activitats amb incidència ambiental.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Reglament CE 870/2004 del Consell. Programa comunitari relatiu als recursos genètics del sector agrari
Descripció Aquest Reglament Europeu estableix un programa comunitari relatiu a la conservació, caracterització, recol.lecció i utilització de recursos genètics del sector agrari. La diversitat biològica i genètica del sector agrari és un factor clau per al desenvolupament sostenible i convé adoptar les mesures necessàries per assegurar la conservació, caracterítzació, recol.lecció i utilització del potencial de la diversitat per promoure els objectius de la política agrària comunitaria
Publicació El present Reglament deroga el Reglament CE 1467/1994 (DOCE L 162, de 30 d'abril del 2004)
Data publicació 24-4-2004
Observacions L'objectiu del Reglament es desplegar un programa comunitari pel període 2004-2006 destinat a complementar i promoure els recursos genètics pel sector agrari Resum d'accions i subvencions incloses, excloses i complementàries
Document 1 Reglament CE 870-2004 L162-30-4-2004.Rcursos fitogenètics.pdf
   

 

 

 

 

LLEI 49/2003, de 26 de novembre , d’arrendaments rústics
Descripció Aquesta llei regula la naturalesa dels arrendaments rústics, les característiques de les parts contratants, la forma dels arrendaments, la durada, la tipologia de rendes i despeses, el subarrendament, la finalització dels contractes, el funcionament de la parceria i fixa les normes processals aplicables.
Data publicació 26-11-2003
Observacions La Llei considera l’instrument arrendatici com un dels més indicats per aconseguir terres noves, que els agricultors amb vocació de permanència puguin agregar a les seves. L’orientació fonamental que inspira la Llei és aconseguir una flexibilització del règim dels arrendaments rústics a Espanya.
Document 1 Llei 49_2003 arrendaments rústics.pdf
   

 

 

 

 

Llei 18/2001 d’orientació agrària
Descripció

L'objectiu de la llei és" establir els objectius de l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials en els àmbits agrícola, ramader, forestal i agroindustrial". Es tracta del document normatiu que exposa les línies d'actuació de la Generalitat en el sector agrari.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3549 de 9.1.2002
Data publicació 31-12-2001
Observacions La llei estableix en l'article 5 els objectius de l'administració en l'àmbit de desenvolupament rural i l'equilibri territorial. Alhora estableix com a línia d'actuació "la protecció dels sòls agraris, especialment els situats en zones amb fortes pressions urbanístiques" (art.6.b). La Disposició Addicional cinquena obliga al departament d'agricultura a emetre un informe "durant la tramitació de les figures de planejament urbanístic", amb objecte de valorar les repercussions de les actuacions sobre sòl no urbanitzable respecte el funcionament de l'activitat de les explotacions agràries. D'altra banda els apartats g,h de l'article 4 reclamen la creació d'un òrgan administratiu que s'ocupi de gestionar el mercat de la terra i promogui la incoporació al mercat de les terres on s'hi ha cessat l'activitat agrària.
Document 1 Llei 18/2001 d'orientació agrària
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries
Descripció Llei publicadada el 14 de juliol de 1995, d'aplicació en els àmbits de: concentració parcel·lària, subvencions públiques, incorporació de joves agricultors, incrementar la mobilitat de la terra i millorar la qualificació professional dels agricultors.
Publicació Estat Espanyol. BOE núm.159 de 5.7.1995
Data publicació 5-7-1995
Document 1 Lllei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Decret 169/1983, sobre unitats mínimes de conreu
Descripció Aquesta llei estableix les unitats mínimes de conreu, tan per secà com per regadiu. Aquestes superfícies regulen la potencial divisió d'una finca agrària, no podent-ne resultar cap parcel·la de dimensió inferior a l'establerta.
Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.330, de 20.5.1983
Data publicació 12-4-1983
Observacions La viabilitat de l'empresa agrària depèn de la seva capacitat d'atènyer dimensions suficients. L'accés a la terra ha esdevingut un dels principals problemes d'aquestes explotacions.
Document 1 Decret 169/1983, unitats mínimes de conreu
   

 

 

 

 

Ley 34/1979 sobre fincas manifiestamente mejorables
Descripció Norma que permet vetllar pel manteniment del usos productius de l’espai agrari i que defensa la funció social de la propietat. La qualificació d’una finca com a manifestament millorable implica el reconeixement del seu interès social i la seva possible expropiació per tal de millorar-ne l'estat. Aquesta consistirà en la privació singular del dret d’ús i gaudi mitjançant arrendament forçós per 12 anys.
Data publicació 16-11-1979
Observacions Els procediments administratius per determinar que les finques puguin ser “manifestament millorables” es poden iniciar d’ofici o a instància de les “entitats interessades”.
Document 1 Ley 34/1979, sobre fincas manifiestamente mejorables.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Tractat de Roma: Agricultura
Descripció

Text legal que conté els conceptes, els objectius de la política agrícola comunitària i les línies directrius de les organitzacions comunes de mercat.

Publicació Comunitat Europea, 1 de Gener de 1958
Data publicació 1-1-1958
Observacions Versió consolidada del Tractat de constitució de la Comunitat Europea: tercera Part de les Polítiques de la Comunitat, referent a l'àmbit de l'agricultura. Articles 32-38.
Document 1 Tractat de Roma. Apartat III: agricultura
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei de contractes de conreu del 1934 (Generalitat Republicana)
Descripció

L'any 1934, durant la Generalitat Republicana, es publicà la primera llei de contractes de conreu de l'àmbit català. Es tracta del precedent de la llei 1/2008 de contractes de conreu.

Publicació Generalitat de Catalunya, BOGC núm.102 de 12.4.1934
Document 1 Llei de contractes de conreu de 1934.pdf
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web