Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des de la participació - Plans estratègics
Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat
Descripció El Pla Especial de Protecció és l'eina que dóna protecció jurídica als terrenys inclosos dins les delimitacions del Parc Agrari. El Pla Especial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 12 d'agost de 2004 (DOGC 4216). Tal com indica l'art.1, "el pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat té el caràcter i la naturalesa jurídica d'un Pla especial urbanístic", i declara els sòls inclosos en el parc de "rústics protegits amb valor agrícola" (art.1.3).

 

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4216, de 10.9.2004
Data publicació 12-8-2004
Enllaç Web del Parc Agrari - Documentació completa del Pla de Protecció i Millora
Document 1 Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (DOGC 4216)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Descripció

El Pla estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada promoguda per l'Ajuntament de Barcelona que actua com a taula d'anàlisi de les perspectives de desenvolupament socioeconòmiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest ens hi participen adminsitracions públiques, agents socials i econòmics i els ens municipals.

L'organisme actua com a espai de diagnosi i anàlisi dels principals reptes de desenvolupament de l'AMB i com a xarxa de treball entre els agents del territori per elaborar estratègies de desenvolupament territorial, social i econòmic. Actualment promou el pla anomenat Model 2020, en el qual es defineixen els principals reptes de l'àrea a l'horitzó 2020 i es proposen una sèrie d'actuacions territorials.

Entre les actuacions que es contemplen dins el Pla, destaquen el desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat o la gestió de les zones agroforestals de l'àrea anomenada montanyes del Baix (alentorns de Begues).

Enllaç Web del Pla estratègic Metropolità de Barcelona
Document 1 Presentació del Model 2020 Barcelona
   

 

 

 

 

Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció

Els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que formen la façana davant el mar comparteixen elements territorials comuns, deguts a l'especial configuració orogràfica (estan comprimits entre la Serralada Litoral i la mar) i al protagonsime que hi té l'urbanisme en el territori. Aquestes característiques comunes fan imprescindible definir estratègies de desenvolupament transversals entre els diferents municipis, que tinguin en compte aquests espais com un sol bloc.

Amb aquest objectiu va néixer el Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a eina de treball per fomentar projectes integrals de desenvolupament territorial al litoral barceloní (el Pla comprèn 27 municipis). Entre els objectius que es van proposar, trobem:

  • Contribuir a una gestió del sòl coherent i sostenible que compatibilitzi els diferents usos, procurant establir polítiques de moderació en el consum de sòl.
  • Establir les bases per a una gestió integral del litoral que faci front a problemes relacionats amb la regressió de les platges, la preservació dels fons marins i la contaminació del litoral.
  • Recuperar i, fins i tot renaturalitzar, una xarxa d'espais blau-verds que ajudin a preservar la biodiversitat i assegurar la connexió, quan sigui possible, amb altres espais naturals més importants a través de corredors.

El sòl agrari al litoral

Els espais agraris del Maresme i el Baix Llobregat han estat històricament anomenats l'horta de Barcelona. Es tracta d'un àmbit on l'agricultura és una oportunitat, tant a nivell econòmic (per la proximitat a un gran número de consumidors) com territorial (per la gestió dels ecosistemes), no obstant, degut a la forta pressió urbanística, aquests espais requereixen d'instruments de protecció i de gestió per tal d'evitar l'ocupació de les millors terres per usos aliens a l'agrari.

En aquest marc el Pla reconeix la importància de l'agricultura en aquest territori per "gestionar els pocs espais lliures que queden i diversificar l'activitat econòmica". Per bé que la mirada que fa del sector és lleugerament pessimista: "l'agricultura i la pesca són activitats econòmiques marginals, que resulten econòmicament viables perquè no internalitzen costos externs i, fins ara, en el seu conjunt han tingut impactes ambientals negatius", el pla contempla eines de dinamització agrària en les seves línies estratègiques: "donar suport al manteniment o la transformació de les activitats agrícoles o pesqueres en funció de les oportunitats de negoci en els mercats de proximitat i la millora de la seva qualitat mediambiental".

Enllaç Web del Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona
Document 1 Diagnosi de la situació del litoral
Document 2 Línies estratègiques del Pla
Document 3 Document de diagnosi i estratègies pel sector agrari
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web