Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des de la gestió - Parcs
El concepte modern de Parc
Descripció Breu descripció del què és un parc, quins adjectius li són adjudicats actualment (comercial, logístic, agrari...) i quines implicacions de gestió suposa la figura en el cas agrari.
Publicació Montasell J, Annex de les Jornades Europees d'Agricultura Periurbana, Viladecans 12-14 de setembre de 2004
Data publicació 13-5-2004
Enllaç Web del Parc Agrari del Baix Llobregat - Jornades Europees d'Agircultura Periurbana
Document 1 El cocepte modern de Parc
   

 

 

 

 

El Pla d'Espais Naturals de Catalunya: legislació vigent
Descripció

La Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de protegir els espais naturals més importants de Catalunya i representatius de la variabilitat biològica i de paisatge existent en el nostre territori, ha promogut una sèrie de legislacions per "conservar, gestionar [...] i restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya".

La Llei 12/1985 d'espais naturals establí els objectius en matèria de protecció d'espais naturals i les mesures a realitzar per l'Administració. Alhora es van definir les figures jurídiques de protecció d'aquests espais: a) parcs nacionals, b) paratges naturals d'interès nacional, c) reserves naturals i d) parcs naturals (art.21). Cadascuna de les figures presenta unes singularitats definides en el reglament. En els parcs nacionals i reserves naturals l'activitat agrícola no està permesa; en els paratges naturals d'interès nacional i parcs naturals sí que està permès l'ús agrícola, sempre sota una sèrie de normatives desenvolupades en el pla de gestió del parc.

El Consell de Protecció de la Natura és l'òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura (Decret 239/1986). Tots els espais naturals que són protegits per l'administració formen part del Pla d'Espais d'Interès Naturals, aprovat mitjançant el Decret 328/1992. L'article 1 d'aquest decret especifica que és objecte del Pla potenciar "els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, forestals [...], principals fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis que" són inclosos en els parcs.

Enllaç Web dels Parcs Naturals de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Enllaç2 Web del Consell de Protecció de la Natura
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parcs Agraris de Catalunya
Descripció

La zona del Baix Llobregat fou la primera de Catalunya en acollir la figura d'un Parc Agrari que actués com a dinamitzador de l'activitat agrària i que promogués les normatives necessàries per a la protecció dels sòls agraris. Seguint aquest model d'intervenció, d'altres zones de Catalunya han promogut el desenvolupament d'organismes de gestió dels espais agraris (com el cas de Sabadell). 

Paral·lelament des de la societat civil i des del propi sector agrari s'han fet nombroses propostes de protecció i gestió d'espais agraris determinats, la major d'ells ubicats en l'àmbit periurbà de Barcelona. A continuació us citem les propostes que han tingut més ressò i a l'entorn de les quals el debat continua viu:

Parcs Agraris en funcionament:

Parc Agrari del Baix Llobregat

Parc Agrari de Sabadell.

Parcs agraris en fase de formulació:

Parc Agrari del Baxi Ter.

Parcs Agraris en fase de proposta:

Espai Agrari de les Cinc-Sènies de Mataró

Parc Agrícola del Vallès

Parc Agrari discontinu del Maresme

Parc Agrari d'Alella

Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Els espais agraris en els Parcs Naturals: dos exemples de gestió
Descripció

El Garraf i el Montseny són dues àrees on l'agricultura té una presència mínima (en superfície). Les figures de protecció i els plans de gestió que s'han fet dins el marc de la normativa vigent sobre espais naturals a Catalunya en aquests espais ha tingut en compte els usos agrícoles en ambdós casos:

1) l'Espai Natural del Garraf: dins l'àmbit del Pla s'ha identificat una Zona d'Usos Agrícoles, en les quals l'activitat agrícola hi és permesa sota una sèrie de regulacions específiques (capítol VI, art.46-50).

2) el Parc del Montseny: els enclavaments agrícoles estan identificats en la cartografia elaborada pel Pla Especial. Dins aquests enclavaments el pla regula les actuacions sobre les edificacions, els moviments de terres, la crema de restes vegetals i, en general, totes les activitats agràries, ramaderes i forestals que es desevolunpin dins l'àmbit del Parc (capítol V, art.84-92).

Enllaç Web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Observacions A la web de la Diputació de Barcelona (DiBA) trobarem els plans de gestió dels diferents parcs ubicat dins l'àrea de la DiBA.
Document 1 Pla Especial de Protecció del medi físic i del paisatge de l'Espai Natural de Garraf
Document 2 Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parc Agrari, propostes de definició
Descripció

La manca de legislació específica que reguli les actuacions de protecció i gestió dels espais agraris fa que la figura de Parc Agrari no tingui una definició jurídica, anàlogament a la que tenen els parcs natrurals. No obstant, el Consell de Protecció de la Natura, en la seva Memòria pel període 1990-1993 (pàg.45), entenia els Parcs Agraris com "aquella àrea en què l'Administració pública vol intervenir activament per preservar-la de la seva incorporació al procés urbà i aplicar mesures econòmiques, polítiques, social, tècniques, educatives i mediambientals per tal d'assegurar la seva continuitat d'ús procurant la incorporació i la millora tecnològica de les explotacions agrícoles".

Del document de conclusions del Seminari sobre la Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya en podem extreure una altra proposta. L'article 11 exposa que "un parc agrari o espai agrari de gestió especial ha de tenir específicament el propòsit de facilitar i garantir la continuïtat de l'ús agrari per tal de desenvolupar-hi tot el seu potencial producitu agrari, econòmic en general, social, cultural i ambiental. Aquesta mena d'àmbits de gestió agrària s'entenen amplis i coherents, preferentment amb visió supramunicipal".

D'altra banda, els objectius exposats en el Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (art.2), també serveixen com a base per la reflexió del què és un Parc Agrari: "assolir la preservació i millora d'un espai agrari, integrat pels recursos agrícoles i naturals de la vall Baixa del Llobregat, com un element equilibrador del territori metropolità, que s'ha de caracteritzar per una ordenació i gestió orientada a aconseguir unes explotacions viables en el marc d'una agricultura sostenible, integrada en el territori i en l'entorn natural, i a atorgar un ús social ordenat en aquest espai, configurant un paisatge agrari característic i de qualitat que doni identitat a aquest territori".

Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parc Rural o Parc Agrari? Les propostes de Parcs Rurals a Catalunya
Descripció

Si no existeix conveni sobre la definició per Parc Agrari, no és d'extranyar que no n'existeixi tampoc per Parc Rural. No obstant, en el territori es van desenvolupant iniciatives que ens proposen aquesta diferenciació, i això no pot ser fruit només de la casualitat.

El propi Diccionari de la Llengua Catalana tracta els mots rural i agrari com a quasi-sinònims, doncs ambdós tenen la mateixa definició: "Relatiu o pertanyent al camp". No obstant, malgrat que ambdós evidentment fan referència al camp, sembla evident que hi ha una diferència de matisos: agrari evoca a una activitat econòmica (l'agricultura) i rural a un àmbit (un espai) on hi predomina aquesta activitat. La diferència entre Parc Agrari i Parc Rural és, segurament, una qüestió del pes específic que hi té l'activitat agrària, en aquest cas entesa únicament com a activitat econòmica. L'objectiu d'un Parc Agrari és principalment dinamitzar l'activitat agrícola; en un Parc Rural s'hi barregen els aprofitaments agrícola, d'oci, de paisatge i de medi ambient. És una qüestió, doncs, de "l'atribució percentual que té cada àmbit" (Blas et al, 2007) dins l'àrea del Parc.

A Catalunya hi ha actualment la proposta de creació de tres Parcs rurals:  el Parc Rural de Torre Negra, el Parc Rural de Montserrat i el Parc Rural de la Vall del Llémena.

Observacions Ens pot ajudar a aquesta reflexió el document Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena (Blas et al, 2007).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web