Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Actuacions i Projectes - Catalunya - EIN Gallecs
Espai d'Interès Natural de Gallecs
Descripció

L'EIN Gallecs és un espai rural format per un mosaic de conreus (principalment de secà) i boscs amb algunes masies i un nucli habitat (Santa Maria de Gallecs). Aquests sòls estan protegits mitjançant el Pla Director Urbanísitc de l'Actur de Santa Maria de Gallecs (PDU Gallecs, 2005), el qual classifica 774 ha com a sistema d'espais lliures i en defineix els usos agrícola, forestal i de lleure com a dominants.

L'EIN Gallecs constitueix un espai de gran valor tant per la seva ubicació geogràfica, situat a la plana del Vallès en un punt de convergència de nombroses infraestructures viàries i amb un forta presència de teixit industrial i urbà, com per les seva forta tradició agrària. Tal com defineix el PDU Gallecs "les activitats agràries constitueixen la principal activitat de Gallecs i la immensa majoria de la superfície es troba ocupada per conreus i boscos. En aquest sentit es mantindran els conreus tradicionals de secà i regadiu en tota la seva diversitat existents en l'àmbit de Gallecs i característics de la definició del seu paisatge i es protegiran les masses arbòries consolidades" (apt. 2.4.5.3, pg.121).

 

Plànol de l'àmbit d'actuació del Pla Director Urbanístic de Gallecs 

Breu Història 

No obstant aquests espais van ser objecte d'un projecte d'actuació urbanística els anys 1970, que pretenia la construcció d'una ciutat per 130.000 persones, promoguda per la Sociedad Anónima Santa Maria de Gallecs (Decret 2178/1975, BOE núm.279 de 12.09.1975), Inicialment es van expropiar 1.741 ha de 244 finques agrícoles per desenvolupar aquest projecte, les quals s'han anat urbanitzant paulatinament mitjançant plans parcials (672 ha). Però el projecte no es va arribar a desenvolupar en la seva totalitat, en part gràcies a la pressió social i d'entitats ecologistes i agràries (Unió de Pagesos). Això ha permès preservar 744 ha i desenvolupar els instruments de protecció i de gestió que existeixen actualment.

El Consorci de l'EIN Gallecs 

L'any 200 l'ajuntament de Mollet de Vallès va crear el primer òrgan de gestió de Gallecs: el Consorci de l'Espai Rural de Gallecs. Els seus estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP núm.225 de 19/09/2000).

Però fou l’any 2006 quan es va constituir l’actual Consorci del Parc de l’Espai d'Interès Natural de Gallecs, que està integrat pels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge i d’Agricultura Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, i els Ajuntaments dels municipis de Mollet del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. El Consorci té per objecte la gestió, explotació, protecció i conservació dels terrenys inclosos en el seu àmbit territorial, amb les següents finalitats: la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del seu àmbit territorial; la gestió dels terrenys del seu àmbit territorial de manera respectuosa amb els seus valors intrínsecs; l’aprofitament racional dels recursos de l’espai, i el desenvolupament econòmic i tecnològic de les activitats agràries; la connectivitat de l’espai amb altres espais lliures i la creació de corredors biològics; i l’educació mediambiental.

L'ordre de creació del Consorci està publicat al PDU Gallecs (apt.2.4.5.5). La seva constitució i la publicació dels seus estatuts es va realitzar el 24 d'octubre de 2006, mitjançant l'acord de govern CPT/170/2006 (DOGC núm.4761). 

Gallecs, espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

La inclusió de Gallecs en el PEIN fou un dels objectius que marcava el PDU Gallecs (apt. 2.2), i  l'any 2006 el Departament de Medi Ambient i Habitatge va redactar la memòria justificativa per a la seva inclusió. No obstant no és fins a dates més recents que mitjançant el Decret 156/2009 es va aprovar que Gallecs formés part del llistat d'espais protegits pel PEIN.

Revaloritzar el producte local

Un dels eixos clau per conservar els valors dels sòls de la zona és mantenir-hi vinculada l'activitat agrària que els sosté. Per a això s'han endegat diverses campanyes per promoure el producte produït en l'àmbit de Gallecs i incrementar-ne el seu valor afegit, sempre tenint com a objectiu l'increment de la qualitat i de la sostenbilitat dels sistemes agraris. En aquest sentit destaquen els treballs realitzats per tal de promoure la reconversió de les explotacions agràries a l'agricultura ecològica (vegeu el document: La reconversió de l'espai rural de Gallecs a l'agricultura ecològica) o els assajos realitzats per recuperar varietats tradicionals d'alt valor culinari (com els treballs realitzats amb varietats antigues de cereals). Aquestes estratègies han desenvocat amb la creació de l'Associació Agroecològica de Gallecs.

D'altra banda cal destacar la implicació de la societat civil en els processos de conservació de l'entorn, amb la implicació de diferents colectius en els processos de manteniment de la qualitat ambiental de l'espai (vegeu l'associació Voluntariat Ambiental per Gallecs)

 

Enllaç Enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya - Text complet del PDU Gallecs
Enllaç2 Web de l'Associació Agroecològica de Gallecs
Enllaç3 Vegeu el vídeo sobre la inclusió de Gallecs al PEIN
Document 1 Pla Director Urbanístic de l'ACTUR Gallecs
Document 2 Decret 2178/1975, creació empresa urbanitzadora de l'ACTUR Gallecs
Document 3 Acord CPT/170/2006, constitució Consorci de l'EIN Gallecs
Document 4 Decret 156/2009, d'inclusió de Gallecs al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web