Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Documents - Debats i referències parlamentàries - Parlament Europeu
Informe sobre l'agricultura de la UE i el canvi climàtic
Descripció

L'agricultura juga un paper clau en el fenòmen del canvi climàtic, essent una activitat econòmica que es veurà fortament afectada pels canvis en l'ambient i en els ecosistemes, i actuant d'una banda com una font d'emissió de gasos amb efecte hivernacle i d'una altra com un agent actiu en la mitigació d'aquest procés (com per exemple pel seu rol en la seqüestració del carboni o en la regulació de múltiples fluxes d'energia i matèria en el medi ambient).

El paper dual de l'agricultura respecte el canvi climàtic 

Emissora: L'agricultura és una de les principals fonts d'emissió de dos gasos amb efecte hivernacle (GEH): el protòxid de nitrogen (procedent principalment dels adobats nitrogenats) i el metà (generat durant la digestió del bestiar i en l'emmagatzematge i escampat de fems). L'any 2007 l'agricultura generà el 9,3% de les emissions de GEH a Europa (cal destacar que en el període 1999-2007 aquestes emissions s'han reduït un 20%).

Reguladora: L'agricultura és el primer sector econòmic amb capacitat per fixar el diòxid de carboni (recordem que el CO2 és la principal font de carboni dels vegetals, captat a través de la fotosíntesi), contribuint així a la disminució d'un dels principals gasos amb efecte hivernacle.

L'informe del Parlament Europeu

En aquest context el Parlament Europeu aprovà un Informe el 24 de març de 2010 amb l'objectiu de reduir les emissions de GEH d'origen agrícola (foment de tècniques de producció agràries més sostenibles, investigació en processos de millora de la sostenbilitat dels processos agraris, etc.) i de fomentar la funció de segrest de carboni d'aquesta activitat.

Alhora l'informe alerta sobre les repercussions que tindrà el canvi climàtic en l'agricultura europea i la necessitat d'endegar estratègies que permetin adaptar els sistemes productius agraris als efectes del canvi climàtic (selecció de varietats adaptades a les noves condicions locals, millores en la gestió dels recursos hídrics, protecció dels sòls contra els processos d'erosió, etc.).

Alguns apunts

Per bé que l'informe focalitza les estratègies en el sistema productiu, algunes de  les línies de treball proposades tenen un caràcter més transversal, visant la protecció dels espais agraris o el foment de les produccions locals. En aquest sentit destaca l'article 38, en el qual es subratlla la importància de "promoure pràctiques de planificació integrada del desenvolupament en zones rurals en funció de les necessitats locals, mitjançant els principis d'optimització de l'ús de la terra [...]".

Per altra banda l'informe destaca també el paper actiu que ha de jugar la ciutadania europea en aquest procés. Així els articles 20 i 21 destaquen la importància de les produccions locals i proposen la creació d'un segell "origen europeu".

Publicació Parlament Europeu, Comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Document de sessió 2009/2157(INI)
Data publicació 24-3-2010
Enllaç Web del Parlament Europeu - Accés a la documentació
Observacions "El canvi climàtic [...] afecta directament a l'agricultura europea, donat que aquesta gestiona els recursos que permeten viure a la humanitat" (pg.13).
Document 1 Informe sobre la agricultura de la UE y el cambio climático (en castellà)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Comunicació CE: Llibre verd sobre la cohesió territorial. Convertir la diversitat territorial en un punt fort
Descripció

El llibre verd sobre la cohesió territorial és un document de proposta de línies de treball per definir polítiques comunitàries en l'àmbit de la cohesió territorial (sobretot en la seva dimensió territorial). Aquest document constitueix un anàlisi sobre les característiques diferencials dels diferents àmbits territorials de la Unió Europea i una diagnosi de les necessitats de cada àmbit. És, doncs, un recull de recomanacions relacionades amb l'ordenació territorial, la mobilitat, el desenvolupament econòmic o l'accés a les telecomunicacions que han de servir com a guia per al desenvolupament de polítiques comunitàries que pretenguin una millor cohesió territorial dins la Unió Europea.

El document defineix com a repte clau "garantir un desenvolupament territorial equilibrat i sostenible [...], respectant la necessitat de conservar els seus actius naturals i garantint la cohesió social. Això suposa evitar les excessives concentracions de creixement i facilitar l'accés de tots els territoris a les creixents avantatges dels centres urbans".

Publicació Comunicació de la Comissió Europea: COM(2006) 616, Brusel·les, 6 d'octubre de 2008.
Data publicació 6-10-2008
Document 1 Llibre verd sobre la cohesió territorial. Convertir la diversitat territorial en un punt fort
   

 

 

 

 

Comunicació CE: Estratègia temàtica per a la protecció del sòl
Descripció

"La degradació dels sòls constitueix un problema greu per Europa", doncs el sòl és un actor molt important en les dinàmiques i processos que regulen el medi ambient. En un context on els processos de degradació s'han accelerat (en algunes zones el 10% del sòl ha canviat d'ús en el període 1990-2000, principalment per l'expansió urbana), aquest document estableix les línies de treball a seguir per la protecció dels sòls de la Comunitat Europea.

Entre d'altres cal destacar del document: (1) es defineixen els 8 processos que causen la degradació dels sòls (erosió, disminució de la matèria orgànica, contaminació, salinització, compactació, pèrdua de la biodiversitat del sòl, segellat, despreniment de terres i inundacions), (2) es proposa la creació d'un catàleg d'àrees vulnerables.

Alhora aquesta Comunicació de la Comissió al Consell reclama l'elaboració d'una Directiva Europea, que sigui el marc legal que promogui i reguli les accions per a la protecció dels sòls. Aquesta Directiva està actualment en fase de revisió. El primer redactat de la Proposta de Directiva (data: 22.9.2006) el podeu trobar com a document adjunt.

 

Publicació Comunicació de la Comissió Europea: COM(2006) 231, Brusel·les, 22 de setembre de 2006.
Data publicació 22-9-2006
Enllaç Portal Unió Europea - Medi Ambient: Sòl
Enllaç2 Portal Unió Europea - Resum de legislació sobre Protecció del Sòl
Observacions En la proposta de Directiva s'estableix la següent definició: "el sòl és un recurs no renovable en el qual els processos de degradació poden ser molt ràpids i en canvi els processos de formació i regeneració són extremadament lents. És un sitema dinàmic que desenvolupa múltiples funcions imprescindibles pels ecosistemes i que ofereix serveis vitals per les activitats humanes. Aquestes funcions són (a) producció de biomassa, (b) filtratge, magatzem i transformació de nutrients i aigua, (c) nínxol de la biodiversitat del sòl, (d) plataforma per la majoria d'activitats humanes, (e) subministre de matèries primes, (f) embornal de carboni i (g) registre de la nostra història arqueològica i geològica.
Document 1 Estratégia temática para la protección del suelo
Document 2 Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a framework for the protection of soil
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Comunicació CE: Conciliar necessitats i responsabilitats per integrar les questions ambientals en la política econòmica
Descripció Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu per desplegar tot un seguit d'estratègies que facin possible integrar les temàtiques mediambientals en la política econòmica per al desenvolupament sostenible. El tractat d'Amsterdam exigeix la integració de la protecció del medi ambient a les polítiques comunitàries per al desenvolupament sostenible i aquesta Comunicació suposa la continuació del desplegament d'accions de dimensió mediambiental en els sectors agrícola, de transports i d'energia.
Data publicació 20-9-2000
Observacions Introdueix la implementació d'indicadors d'impostos mediambientals. Defineix el concepte de sostenibilitat.
Document 1 Integració Questions Mediambientals en la Política Econòmica.pdf
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web