Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des del planejament - Plans territorials
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Descripció

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) ha estat recentment aprovat mitjançant l'Acord GOV/77/2010 (DOGC núm. 5627, de 12.5.2010). Aquest document estableix les estratègies de desenvolupament territorial d'aquesta àrea geogràfica, que comprèn les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Alt Penedès, Garraf, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

El Pla s'articula a partir de les consideracions generals definides en l'article 1.4, entre les quals "afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica" o "protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l'ordenació del territori".

Respecte al Sistema d'Espais Oberts, que comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic vigent, el PTMB distingeix tres tipus bàsics de sòl (Art. 2.4):

  1. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
  2. Espais de protecció especial de la vinya
  3. Espais de protecció preventiva

Referent als espais agraris el PTMB estableix que el planejament urbanístic ha de tenir en compte les següents vàlues agràries a l'hora de classificar el sòl no urbanitzable (Art. 2.13):

  1. Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en el context territorial.
  2. Terrenys edafològicament valuosos.
  3. Terrenys de regadiu o que poden ser-ho.
  4. Terrenys més planers i amb unitats productives extenses.
  5. Terrenys que embolcallen espais naturals protegits.
  6. Terrenys en producció objecte d'usos agraris amb les modalitats de pastura, estanyatge i/o guaret.
  7. Espais de transició entre l'espai urbà i l'espai agrari, per tal de fer compatible i garantir l'encaix dels usos respectius.

Tot aquest compendi de punts defineixen els objectius del pla respecte a l'ordenació dels espais agraris. La seva aplicació en la matriu territorial queda plasmada en la documentació del PTMB. Adjunt trobareu el mapa del planejament dels espais oberts de la regió metropolitana, on queda reflexada la classificació dels diferents tipus de sòl.

Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP, maig 2010
Data publicació 12-5-2010
Enllaç Documentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Document 1 Acord GOV/77/2010, pel qual s'aprova el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Document 2 Cartografia: Planejament i Sistema d'Espais Oberts
   

 

 

 

 

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
Descripció El Pla Territorial Parcial (PTP) del Camp de Tarragona fou aprovat el proppassat 12 de gener del 2010 (Acord de govern 4/2010). Aquest PTP defineix les línies de desenvolupament territorial de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP, febrer del 2010
Data publicació 12-1-2010
Enllaç Documentació del PTP Camp de Tarragona
Observacions Adjunt trobareu el document d'anàlisi del sistema d'espais oberts del PTP del Camp de Tarragona.
Document 1 Acord GOV/4/2010, pel qual s'aprova el PTP Camp de Tarragona
Document 2 PTP.4. Anàlisi del sistema d'espais oberts del Camp de Tarragona
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
Descripció

L'àmbit denominat com a Comarques Centrals inclou les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, l'Osona i el Solsonès. El Pla Territorial Parcial d'aquest àmbit va ser aprovat el 16 de setembre de 2008.

Objectius en relació als espais oberts:

En relació als espais oberts aquest Pla es marca els següents objectius:
Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen; Protegir la diversitat dels paisatges naturals i culturals que composen el territori de les Comarques Centrals de Catalunya; Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns naturals.

Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP. Setembre del 2008.
Data publicació 16-9-2008
Enllaç Documentació del PTPde les Comarques Centrals
Document 1 Annex del PTP de les Comarques Centrals: Sistems d'Espais Oberts
Document 2 Acord GOV/158/2008, pel qual s'aprova el PTP Comarques Centrals
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida)
Descripció

El Pla Territorial General de Catalunya agrupa les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell en un sol àmbit de planificació. El Pla Territorial Parcial de Ponent va ser aprovat el 24 de juliol de 2007.

Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2007.
Data publicació 24-7-2007
Enllaç Documentació del PTP Ponent (Terres de Lleida)
Observacions El document adjunt correspon a les estratègies de planejament del sistema d’espais lliures.
Document 1 Acord GOV/94/2007, pel qual s'aprova el PTP de Ponent (Terres de Lleida)
Document 2 Annex del PTP relatiu al sistema d'espais oberts
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran
Descripció El Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran recull, dins el seu àmbit d’actuació, els objectius establerts per la Llei d’alta muntanya (1983) i el Pla territorial general de Catalunya (1995). Afecta a les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Val d’Aran. El PTP de l'Alt Pirineu i Aran va ser aprovat el 25 de juliol de 2006.
Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2006.
Data publicació 25-7-2006
Enllaç Documentació del PTP Alt Pirineu i Aran
Observacions El document adjunt correspon a les estratègies de planejament relatives al sistema d’espais oberts.
Document 1 Annex del PTP Alt Pirineu i Aran: Sistema d'Espais Oberts
Document 2 Acord GOV/78/2006, pel qual s'aprova el PTP de l'Alt Pirineu i l'Aran
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Criteris de Planejament Territorial
Descripció

Aquest text és una síntesi dels criteris i objectius que han de regir els redactats dels Plans Territorials Parcials, en base a la normativa establerta per la Llei 23/1983 de política territorial i als aspectes establerts pel Pla Territorial General de Catalunya (PTG).

 

Publicació Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Gener del 2004.
Data publicació 1-1-2004
Document 1 Planejament Territorial: criteris
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre
Descripció

El PTP de les Terres de l'Ebre estableix les directrius per al planejament de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Aquest PTP fou el primer en ser aprovat a Catalunya, mitjançant la Resolució d'11 de juliol del 2001.

Publicació Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2001.
Data publicació 11-7-2001
Enllaç Documentació del PTP Terres de l'Ebre (vigent)
Observacions Actualment el PTP Terres de l'Ebre es troba en fase de revisió per adapatar-lo a les noves estratègies del programa de planejament de Catalunya.
Document 1 Resolució d'11 de juliol de 2001, per la qual s'aprova el PTP Terres de l'Ebre
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Pla Territorial General de Catalunya (PTG)
Descripció El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el defineix com: L’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.
Publicació Aprovat per la Llei 1/1995.
Data publicació 16-3-1995
Enllaç Accedir a la documentació del PTG. Web del DPTOP
Observacions Entre d’altres, el PTG inclou les següents determinacions: La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general referida a tot el territori. La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general. La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web