Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des del planejament - Plans urbanístics
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)
Descripció

Atenent als articles 17 i 18 del Decret 305/2006 (Reglament de la Llei d'Urbanisme), la informació urbanística ha de ser consultable per qualsevol ciutadà, mitjançant els expedients que cadascún dels ajuntament posa a disposició dels ciutadans o bé a través del Registre de Planejament Urbanísitc de Catalunya (RPUC), el qual permet la consulta telemàtica dels expedients. El RPUC (art.18.3) ha de contenir un exemplar complet de tots els instruments de planejament urbanístic vigents en l'àmbit de Catalunya, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Així doncs a través del RPUC podrem consultar el planejament urbanístic general i derivat de cadascun dels ajuntaments de Catalunya, així com la cartografia associada i els expedients tramitats.

Data publicació 11-2-2009
Enllaç Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Plans Directors Urbanístics de Catalunya (PDU)
Descripció

Els Plans Directors Urbanístics (PDU) formen part del planejament urbanístic general, i estableixen els criteris per l'elaboració dels POUM en acord amb el planejament territorial vigent.

Els PDU són definits en l'article 56 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Atenent al text d'aquest article, correspon als PDU establir:

a) Directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal.

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl.

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres de semblants.

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 81. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per a garantir el dret constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3.

Els Plans Directors Urbanísitcs no poden classificar sòl, doncs aquesta competència correspon als Plans d'Ordenació Urbanística Municpal (POUM, art. 57.2.a), sinó que dónen les directrius a les quals s'hauran d'adaptar aquests POUM's.

Podem consultar la relació de PDU aprovats a Catalunya a través del portal web del DPTOP.

Data publicació 10-2-2009
Enllaç Web del DPTOP de Plans Directors Urbanístics
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Catàleg de masies i cases rurals del POUM
Descripció

La Llei d'urbanisme de Catalunya estableix en l'article 50.2 que en els plans urbanístics municipals s'haurà d'incloue "un catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació".

En aquest document trobem desenvolupades les directrius per elaborar aquest catàleg i els criteris que s'han de seguir.

Publicació Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Urbanisme (DPTOP), desembre del 2008.
Data publicació 1-12-2008
Document 1 Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

POUM Guies per l'avaluació ambiental en el planejament urbanístic
Descripció

Aquests dos documents constitueixen una guia per interpretar la normativa vigent en relació a l'avaluació dels efectes sobre el medi ambient dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Alhora hi trobarem un recull d'instruccions tècniques per a la redacció dels Informes de Sostenibilitat Ambiental, regulats per la Directiva 2001/42/CE.

Publicació Centre de Política de Sòl i Valoracions, UPC (març del 2006). Departament de Medi Ambient i Habitatge (març del 2007).
Data publicació 1-3-2006
Document 1 Instruccions tècniques d'avaluació ambiental en els POUM
Document 2 Guia per a la redacció de la memòria ambiental dels POUM
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web