Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Impositives i/o taxes - Catalunya
ORDRE AAM/97/2012, bases reguladores ajuts a la millora de procesos de transformació i comercialització dels productes a
Descripció

Des del 20 d'abril de 2012 teniu un termini d'un mes per presentar la vostra sol·licitud.

Data publicació 20-4-2012
Document 1 Ajuts per la transformació i comercialització, abril 2012
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

ORDRE AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis
Descripció

ORDRE AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Les convocatòries dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris efectuades fins ara en el marc del PDR de Catalunya, han evidenciat la insuficiència de fons per l'ajut a la millora d'aquests processos. Les convocatòries dels ajuts a les inversions per a la comercialització en zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, amb un nivell de renda mitjana o alta, i situades en l'entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, característic del desenvolupament econòmic modern que tenen com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d'una simple resistència a perdre el territori i amb això la identitat rural. Per això, s'ha d'impulsar i donar suport a centres de venda directa a les persones consumidores de productes subministrats pels/per les mateixos/es productors/es agraris/àries de la zona, sense cap tipus de distribució intercalada.

Per això, es creu necessari atorgar un ajut que impulsi aquestes actuacions de foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i les inversions en zones periurbanes, mitjançant préstecs amb bonificació d'interessos amb càrrec als pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Aquests són préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries amb la finalitat de fomentar inversions i despeses subvencionables d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya.
La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de manera íntegra, l'import prestat, sense interessos, en quotes mensuals durant un període màxim de vuit anys, amb un màxim d'un any de carència
Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5904 de 21 de juny de 2011
Data publicació 21-6-2011
Document 1 AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis
   

 

 

 

 

ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització
Descripció

ORDRE AAR/490/2010, de 15 d'octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per a les futures convocatòries d'aquests ajuts fins a la finalització del període de vigència del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

El Departament d’Agricultura (DAAM) ha publicat aquesta Ordre per tal que qui estigui interessat en fer inversions en l’àmbit de la transformació i comercialització de productes agraris i vulgui accedir als ajuts, que normalment es convoquen anualment per aquestes actuacions, no tingui que esperar fins la propera convocatòria (la convocatòria del 2010 ja està tancada) i per tant, es pugui començar les actuacions ara:

  • Ajuts a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i forestals.
  • Ajuts a inversions en zona periurbana per a la millora dels processos de comercialització dels productes agraris no inclosos en territori Leader.
  • Línia de préstecs en règim d'ajuts de minimis per a les inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i alimentaris.

 

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5740 de 22 d'octubre de 2010
Data publicació 22-10-2010
Document 1 ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització
   

 

 

 

 

Ajuts a inversions en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització de productes agraris (2010)
Descripció

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha publicat recentment les bases reguladores dels ajuts per fomentar i millorar els processos de comercialització dels productes agraris en àrees periurbanes no incloses al territori LEADER. L'objectiu essent fomentar les estratègies de comercialització directa, ja sigui mitjançant associacions de productors que obren un canal de comercialització o bé mitjançant la venda a través d'Internet, procurant així que el valor afegit associat a la comercialització repercuteixi en els propis productors.

Poden sol·licitar aquest ajut les petites i mitjanes empreses dedicades al sector agroalimentari que comercialitzin productes produïts en les zones periurbanes que es detallen a les bases reguladores. El termini per presentar les sol·licituds és el 7 de juny del 2010.

Què s'entén per zones periurbanes? 

La introducció de l'Ordre AAR/266/2010 ofereix la següent definició de zones periurbanes: "Les zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, nivell de renda mitjà o alt, i situades a l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, fenomen característic del desenvolupament econòmic modern, que té com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el territori i amb aquest la identitat rural". A partir d'aquesta definició, i tenint en compte que en aquesta ordre s'exclouen els municipis inclosos en el territori LEADER, el llistat de municipis considerats com a periurbans a Catalunya el trobarem en l'article 2 de l'Annex.

 

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5624 de 7 de maig de 2010
Data publicació 5-3-2009
Document 1 Ordre AAR/266/2010, bases reguladores dels ajuts en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització
   

 

 

 

 

Accions de millora rural en zones periurbanes (1982, 1984)
Descripció

A principis dels anys 1980 la Generalitat de Catalunya va endegar una línia d'ajuts per a realitzar accions de millora en espais agraris periurbans. Aquests ajuts tenien com a prioritàries les accions de millora de "les infraestructures viàries d'ús fonamentalment agrari i el sanejament de les terres de conreu".

El motiu pel qual es va crear una línia d'ajuts específica pels espais agraris en zones periurbanes es justifica a la introducció del Decret 251/1982, de 30 de juliol: "les característiques diferenciades de l'agricultura en zones d'influència urbana, provocades pel creixement industrial i urbà, per la contaminació dels residus líquids i sòlids de poblacions i indústries, la destrucció o el bloqueig de canals de rec i camins rurals, l'extracció d'àrids i altres perjudicis fan necessàries accions que incideixin sobre la millora rural (...)". Observem, doncs, que ja als anys 1980 existia una inquietud pels espais agraris periurbans.

D'altra banda destaquem la definició de zona periurbana feta en l'article 1er de l'Ordre que desenvolupà aquest Decret: "s'entén per zona periurbana aquella àrea d'àmbit rural situada a l'entorn d'un hàbitat densament poblat que ha estat sotmesa a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, i en què, a conseqüència d'aquesta, hi ha un greu deteriorament de les xarxes de camins rurals i drenatges, una alteració de qualitat de les aigües per a reg, un augment de valor del sòl, així com un augment de l'índex de robatoris i danys per irrupcions de persones alienes a l'agricultura". Zona periurbana i agricultura quedaven, doncs, estretament lligades segons aquesta definició.

Publicació Generalitat de Catalunya, DOGC núm.253 de 25 d'agost de 1982 i DOGC núm. 407 de 15 de febrer de 1984.
Data publicació 30-7-1982
Observacions Mitjançant la Resolució d'11 de gener de 1985 s'aprovà el primer llistat de municipis declarats com a periurbans: Teià, Masnou, Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Mar.
Document 1 Decret 251/1982,de 30 de juliol de 1982, sobre accions de millora rural en zones periurbanes
Document 2 Ordre de 23 de gener de 1984, sobre accions de millora rural en zones periurbanes
Document 3 Resolució d'11 de gener de 1985, per la qual es declaren zones periurbanes els termes (...)
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web