Fundació Ag.

Arrenca el PECT EbreBiosfera

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER.

.

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l’ocupació.

.

El PECT EbreBiosfera compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l’Ajuntament d’Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2020.

.


Els vuit projectes que integren el PECT EbreBiosfera són els següents:

– Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació – URV: Creació d’un Observatori Socioambiental com a instrument de recopilació, sistematització, anàlisi i prospecció d’indicadors socioambientals de les Terres de l’Ebre.

– Simbiosi rural: banc de terres i de serveis agraris – COPATE: El sector agrari de les Terres de l’Ebre es caracteritza per una escassa concertació, per una elevada dispersió de les explotacions i per una baixa permeabilitat a la innovació, que dificulta l’adaptació a l’actual entorn competitiu. Aquest projecte proposa la creació d’un banc de terres per facilitar la concentració d’explotacions agràries, la creació d’un banc de serveis agraris i un observatori de la sequera.

– Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal – COPATE: La biomassa forestal i l’agrícola constitueixen un valuós recurs energètic renovable que disminueix la dependència energètica externa i crea llocs de treball al mateix territori. Aquest projecte consisteix en crear un clúster publico-privat agroforestal a l’entorn de l’aprovisionament, transformació i subministrament de biomassa, de l’enginyeria, i de la instal·lació i manteniment d’equips tèrmics de biomassa. També contempla la creació d’un mapa de demanda i aprovisionament de bioenergia.

– Rural Smart Energy – COPATE: Aquest projecte proposa posar les bases per implementar a les Terres de l’Ebre progressivament el model Smart Grid, en el qual tot consumidor potencial pot convertir-se en un productor energètic potencial.

– Plataforma per l’impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI) – Fundació Agroterritori: Es planteja com a objectiu optimitzar les oportunitats de rendibilitat econòmica i d’estratègia territorial des de la sostenibilitat i la qualitat ambiental.

– Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’hàbitat – CENFIM: La Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC) vol facilitar l’adaptació de les empreses a un nou model econòmic productiu més eficaç, basat en l’optimització de l’ús de recursos i en mantenir en tot moment el valor màxim dels productes i recursos (reciclatge en cascada). La Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) té com a finalitat incrementar la competitivitat de les pimes que conformen el sector hàbitat mitjançant la potenciació de la innovació en producte.

– Creació Fablab Terres de l’Ebre – Ajuntament d’Amposta:El Fablab (Fabrication Laboratory) s’ubicarà a l’edifici municipal del Sindicat d’Amposta i produirà objectes físics amb accessibilitat a maquinària de fabricació digital controlades per ordinador (impressores 3d, làser fresadores)  on podran accedir les start-ups i empreses per tal de crear els seus prototips, les escoles amb seus alumnes, les persones per a compartir experiències i coneixements, els inventors per a fer realitat els seus invents, etc.

– Plataforma d’Innovació EbreBiosfera – Universitat Rovira i Virgili: Aquest projecte planteja tres actuacions: la creació de l’EbreBiosfera Open Lab, una plataforma d’innovació oberta i espai col·laboratiu per impulsar la innovació a través de la interacció i l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori; l’Atracció de Talent, per donar empenta i coordinar accions en marxa que presenten diversos graus de maduració; i la implantació de l’oficina tècnica ‘Regió del Coneixement’, per donar suport a la cerca de finançament públic competitiu per a projectes d’R+D+I.

– Coordinació del PECT EbreBiosfera – Consell Comarcal del Baix Ebre: Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera per aconseguir els objectius plantejats.

.

CC Baix Ebre coordina el PECT EbreBiosfera – Nota de premsa

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà vuit projectes per impulsar la innovació a les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2,2M

´´

Enllaç: PECT_EbreBiosfera_NOTA_PREMSA_180611

+++

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER.

La institució comarcal ha convocat avui (11 de juny de 2018) la primera reunió de treball amb tots els actors implicats per abordar aspectes relacionats en l’execució i la governança del PECT, així com punts normatius dels fons FEDER.

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l’ocupació, i compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l’Ajuntament d’Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2020.

***

PECT EbreBiosfera – Oferta de feina

..

ENLLAÇ: PECT_EbreBiosfera_OFERTA

L’objecte d’aquest anunci és cobrir 2 llocs vacants a la Fundació Agroterritori per portar a terme l’Operació “Plataforma per l’impuls del Sistema Agrolimentari Innovador” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. La durada dels contractes serà la prevista en el propi projecte PECT, de juliol 2018 a desembre 2020.

El projecte PECT és cofinançat amb un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

,,,

Les persones interessades cal que presentin el seu curriculum vitae juntament amb un escrit sol·licitant participar en el procés de selecció amb la referència corresponent (TÈCNIC/A DE PROJECTE o TÈCNIC/A DE CAMP) a l’adreça: agroterritori@agroterritori.org

lll

Grup de Treball Espais Agraris – SIG per caracteritzar espais agraris

Fundació del Món Rural i Fundació Agroterritori van tirar endavant un Grup de Treball d’Espais Agraris que ha portat a creae una eina de valoració dels espais agraris de Catalunya que pretén facilitar la presa de decisions en la planificació i ordenació territorial (veure el document complert i el Resum del Protocol metodològic per a la caracterització dels espais agraris a Catalunya 2018, així com l’Informe anterior Espais Agraris: definició i indicadors per a la seva caracterització 2015 que ha estat la base d’aquesta segona etapa)

Com a conclusió d’aquest protocol metodológic, es proposa el següent mapa de valor dels espais agraris:

El projecte dota d’una metodologia per l’anàlisi i tractament dels espais agraris en la planificació territorial que fins ara no es disposava.

Aquesta metodologia no identifica els usos del sòl sinó que plasma en el territori la valoració dels espais agraris a partir d’anàlisi de 20 indicadors simples. Els indicadors simples identifiquen aspectes concrets del món agrari, de tipus econòmic i productiu, socials, territorials i ambientals. Aquestos s’agregen i ponderen en 5 indicadors compostos, i aquestos a la vega en 3 indicadors de grup.

L’estudi proposa 3 escenaris de ponderació dels indicadors (1 a 3) per generar la cartografia. Cada escenari presenta dos models finals (A i B) que resulten de diferents combinatòries d’agregació d’aquests indicadors de grup. Aquesta valoració es basa en l’assignació de pesos, d’1 a 10, a cada indicador. Els pesos alts representen les zones on els indicadors es valoren positivament mentre que les zones amb pesos més baixos són les que presenten valors més baixos per l’indicador analitzat.

La interpretació dels resultats de cadascun dels escenaris ha estat clau a l’hora de prendre decisions. Finalment, el mapa seleccionat per definir el valor dels espais agraris a Catalunya és l’escenari 2-B.

Els resultats permeten donar una valoració dels espais agraris per tot Catalunya però, cal tenir present que la metodologia no permet arribar a diferenciar els espais que no serien aptes per l’activitat agrària com per exemple: les zones planeres amb sòls salins, els penya-segats o zones de roquissars, les zones de platja i dunes o les masses d’aigua dolça continental com els embassaments, etc.

 

 

Ponència d’Agroterritori en el Colloque Paysages et Terroirs, Aix-en-Provence

La Fundació Agroterritori participa amb la ponència Le paysage agricole et la cohésion socio-territoriale: vecteurs de la filière porcine de Gérone (Catalogne), en el Colloque Paysages et Terroirs: enjeux territoriaux, jeux d’acteurs et interdisciplinarité, celebrat a Aix-en-Provence del 14 al 16 de maig.

Organisé à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme par l’UMR TELEMME dans le cadre du programme ANR SYSTERRA, PATERMED « Paysages et Terroirs Méditerranéens »

Dans le cadre d’un colloque organisé à Aix-en-Provence du 14 au 16 mai 2013, nous proposons une réflexion organisée autour des notions de paysages et terroirs. Des contributions très variées sont attendues tant du point de vue de la spécialité disciplinaire, de la géographie à la sociologie en passant par l’urbanisme, l’économie, l’histoire, l’agronomie et l’écologie du paysage, que du point de vue des territoires, des espaces les plus urbanisés aux milieux forestiers ou montagnards.

http://lped.org/IMG/pdf/colloque_Paysages_terroirs_Aix_mai2013.pdf

Participem Seminari de Medi Ambient, sobirania alimentària, salut i economia

La Fundació Olof Palme organitza el 13 i 14 de maig a Badalona el seu XIV seminari sobre Medi Ambient: Sobirania alimentària, salut i economía, dirigit especialment a estudiants de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Fundació Agroterritori va participar en la taula final: L’AGRICULTURA A CATALUNYA, PRESENT I FUTUR: AGROTERRITORI_Olof_Palme

Programa MediAmbient_13 i 14 maig

DEBAT AGROTERRITORIAL: Diversitat d’usos de l’aigua en una plana seca

La Fundació Agroterritori i la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional varen organitzar, mab el suport del departament de Geografia de la Universitat de Girona, el seminari: DEBAT AGROTERRITORIAL Diversitat d’usos de l’aigua en una plana seca, celebrat a Lleida el 4 d’abril. Programa: debat_agroterritorial_lleida_PROGRAMA_definitiu

L’aigua és un recurs escàs, poc disponible i en competència entre diferents usos i activitats, motiu de debat però també de conflicte.

Aquest Debat Agroterritorial vol posar sobre la taula una qüestió debatuda i amb molt ressò a les Terres de Lleida. Ara, l’objectiu que es propoa és el de reflexionar des de la perspectiva de la multifuncionalitat d’usos de l’aigua i la seva compatibilitat. Per això aquest Debat Agroterritorial proposa reunir als diferents representants dels diversos usos de l’aigua amb la finalitat, primer d’exposar les problemàtiques existents, i segon d’aportar idees, des d’una vessant propositiva per aconseguir un punt de trobada cap a la compatibilitat, la legitimació dels usos i per acostar els reptes de l’aigua a la societat.

Conclusions del seminari: Conclusions_Debat_Agroterritorial_Lleida

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.