Documents – Dictamens i resolucions

Normes de competència sector agrari – COM 2018- 706 final de 26.10.2018

INFORME APLICACIÓN NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRÍCOLA

La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia puede ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas. Las normas de competencia de la UE que prohíben los acuerdos relativos a la fijación de precios u otras condiciones comerciales o al reparto de mercados se aplican a la producción y a los intercambios comerciales de productos agrícolas. Sin embargo, el Reglamento sobre la organización común de mercados («Reglamento OCM») contiene excepciones a la aplicación de esas normas, que afectan a todos o a algunos sectores agrícolas o que se refieren a situaciones específicas. El informe publicado hoy por la Comisión es el primero centrado específicamente en la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola. (RAPID, IP/18/6182, 26.10.2018)

http://bit.ly/2CROKRA

NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRARIO

Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario (COM(2018) 706 final, 26.10.2018)

http://bit.ly/2OZHpGO


El paper dels municipis rurals en la valoració del territori europeu (Comitè de les Regions, UE)

El Comitè de les Regions és l’assamblea consultiva de les associacions sociopolítiques de la UE. En aquest ditàmen fa una reflexió respecte el pes que tenen les àrees rurals en el territori de la UE (90% de la superfície, 25% de la població) i de la importànica de les polítiques de Desenvolupament Rural per tal de dinamitzar aquestes àrees.

Alhora el Dictamen destaca que la OCDE no inclou en la definició de les àrees rurals tots aquells espais periurbans, l’economia dels quals és principalment rural. Per tan aquestes àrees es veuen exloses de les polítiques i les estadístiques que es duen a terme. Tal com expressa l’article 2.2 «és fonamental fomentar un esperit empresarial que s’adapti a les zones rurals i que a llarg plaç no suposi la urbanització de les zones periurbanes, per evitar el despoblament i ajudar al medi rural a prosperar».

Unió Europea, DOUE C 57/20, de 10.3.2007

Documents relacionats:

El paper dels municipis rurals en la valoració del territori europeu

Les perspectives de futur de l’agricultura en zones amb desavantatges naturals (CESE)

Els ponents i membres del CESE, Gilbert Bross i Joan Caball, proposen el reconeixement públic i polític de les zones amb handicaps (regions de muntanya, perifèriques i insular) per poder desenvolupar polítiques específiques i coherents amb les necessitats reals d’aquestes àrees. La proposta de dictamen es centra principalment en la necessitat d’articular polítiques de desenvolupament específiques per les àrees de muntanya, les quals presenten uns condicionants especials per la geografia del seu territori.

L’associació Euromontana té per objectiu la promoció d’un desenvolupament sostenible i integral en les zones de muntanya.

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/309, Brusel·les, 16 de juny de 2006

Enllaços d’interès:

Web de l’associació Euromontana

Documents relacionats:

Les perspectives de futur de l’agricultura en zones amb desavantatges naturals

Dictamen sobre l’agricultura periurbana, CESE 2004

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’agricultura periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Aquest document és un dels referents de l’agricultura periurbana juntament amb la Carta de l’Agriculura Periurbana (2010).

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004: CESE_Dictamen_Agricultura_periurbana o en anglès EESC_opinion_agriculture_periurban_areas

L’Agricultura Periurbana (CESE)

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Comitè econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004

Documents relacionats:

L’Agricultura Periurbana, dictament del Comitè Econòmic i Social Europeu

Opinion of the EESC on Agriculture in peri-urban areas

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.