Documents – Debats, referències parlamentaries, manifests i convenis.

Eurovegas: la DESprotecció del nostre espai agrari – Condemnen l’Agricultura Periurbana

Us presentem Eurovegas: la DESprotecció del nostre espai agrari – Condemnen l’Agricultura Periurbana. Aquest manifest pretén aportar elements de reflexió i debat entorn la fragilitat de l’espai agrari català, i més concretament el periurbà, i posar de manifest el nostre posicionament contrari a Eurovegas.

L’espai agrari del Baix Llobregat s’afronta a un dels moments més difícils, malgrat la seva declaració oficial com a sòl no urbanitzable de valor agrari des de fa més de tres dècades, per part del Pla general metropolità de 1976, condició reforçada per un Pla especial (aprovat l’any 2004) i pel Pla territorial metropolità de Barcelona (aprovat l’any 2010). El projecte Eurovegas posa de manifest la manca de credibilitat sobre la funció del planejament territorial i urbanístic en la preservació, gestió i desenvolupament dels espais agraris, que queda en entredit ja que els valors que s’han reconegut per establir una protecció, sembla que fàcilment es poden menystenir.

La Fundació Agroterritori mostra el seu rebuig contundent a aquesta agressió al territori, en línia amb els plantejaments manifestats per Unió de Pagesos de Catalunya, La Trama Urbana, el Centre d’Estudis del Baix Llobregat, Justícia i Pau o la plataforma Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat, entre altres. Si bé estem d’acord amb els plantejaments d’aquests altres col·lectius, a nosaltres ens correspon posar l’accent en el fet que Eurovegas representa un menyspreu insultant a l’espai agrari i als valors que atresora la pèrdua de sòl agrari per part de qualsevol tipus d’agressió que menyspreï l’espai i l’activitat agrària i els seus valors.

També trobareu el text traduït al castellà.

Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori). També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.

Documents relacionats:

Eurovegas: DESprotecció del nostre espai agrari- Condemnen l’agricultura periurbana_CAT

Eurovegas: DESprotección del nuestro espacio agrario – Condenan la agricultura periurbana_CAST

Manifest CECBLL- Per un desenvolupament de qualitat. No al model que representa Eurovegas

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va mostrar el seu rebuig a projecte Eurovegas en el manifest «Per un desenvolupament de qualita. No al model que representa Eurovegas», signat a Sant Feliu de Llobgregat el 19 de març de 2012.

Enllaços d’interès:

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Documents relacionats:

Manifest en contra d’Eurovegas – Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Conferencia Mundial sobre Agricultura Familiar

AGRICULTURA FAMILIAR: ALIMENTAR AL MUNDO, CUIDAR EL PLANETA

Els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2011, Bilbao va acollir la Conferencia Mundial sobre Agricultura Familiar: Alimentar al Mundo Cuidar el Planeta, organitzada pel Foro Rural Mundial.

 Hi participaren en la trobada 30 persones (experts en economia i desenvolupament rural, organitzacions agràries, responsables polítics, membres d’organitzacions internacionals, pagesos, etc.) de 42 països de 4 continents.

La Conferencia va concloure amb una Declaración Final, recolzada per les organitzacions presents (inclosa la Unió de Pagesos de catalunya). La Declaració recull per cadascun dels cinc temes clau -Accés a Mercats, Accés a Recursos Naturals, Dones, Joves i Enfortiment d’Organitzacions Agràries-, un conjunt de mesures i propostes a demandar als governs, a les institucions i a la societat en general, així com una sèrie d’actuacions a desenvolupar per compta de les pròpies organitzacions agràries.

Aquesta Declaración Final pretén ser el full de ruta amb la finalitat d’enfortir l’Agricultura Familiar en tot el món. A més a més, i tal i com el Foro Rural Mundial va exposar en la clausura de la conferència, aquest document pot contribuir molt positivament per a que l’Assemble General de l’ONU declari el 2014 l’Any Internacional de l’Agricultura Familiar.

Enllaços d’interès:

Web de la Campanya «Agricultura Familiar»

Documents relacionats:

Declaració Final Agricultura Familiar

Carta de l’Agricultura Periurbana

Els dies 8 i 9 de setembre de 2010, a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels, es va celebrar el Seminari Agroterritorial.

Amb aquest acte es va tancar el debat promogut pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial, per consensuar el document “LA CARTA DE L’AGRICULTURA PERIURBANA per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans”.

El propòsit d’aquest document és el d’animar a les autoritats públiques a adoptar polítiques i mesures a escala local, regional, nacional i internacional per protegir, planificar, desenvolupar i gestionar els espais agraris periurbans europeus. Polítiques i mesures que han de tenir com a finalitat la consolidació de l’activitat agrària i dels professionals que la fan possible: agricultors i agricultores, així com els tècnics i els investigadors agraris.

Parc Agrari del Baix Llobregat, Fundació Agroterritori i Red Agroterritorial. 2010

Documents relacionats:

Carta de l’Agricultura Periurbana (CAT)

Carta de la Agricultura Periurbana (ES)

Charter on periurban agriculture (EN_FR)

Model d’adhesió

Debat general sobre el món agrari (2010)

El 14 d’abril del 2010 s’ha celebrat al Parlament de Catalunya un debat monogràfic sobre el món agrari. En el transcurs del debat, que ha comptat amb intervencions dels representants de tots els grups polítics, s’ha destacat la importància del sector agrari tant a nivell econòmic, com social i, evidentment, les múltiples vàlues que aporta al territori de Catalunya.

En paraules del president de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla, el sector agrari «és un dels sectors més importants de la nostra economia, tant des del punt de vista de generació de riquesa com d’ocupació» que a més «té un paper clarament estratègic en la gestió del nostre territori». Alhora es tracta d’un sector«que aporta un valor qualitatiu a la presència humana al conjunt del país i a la preservació del nostre patrimoni natural, […] un sector clau per assegurar la biodiversitat […]«.

Aquesta valoració del sector ha estat un punt de trobada de la majoria de partits polítics, i de fet es veu reflexada a la resolució aprovada al final del debat. En aquest document (Resolució 671/VII del Parlament de Catalunya), el Parlament de Catalunya es compromet a desenvolupar el Pla territorial sectorial agrari i a elaborar un projecte de Llei  d’espais agraris (en el punt II.1)Reproduïm a continuació el text que apareix en aquest apartat de la resolució (podeu consultar el text sencer de la Resolució en l’arxiu adjunt):


«II. Polítiques destinades al desenvolupament rural sostenible del territori. 1. Gestió d’espais agraris i silvícoles.

a) Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’eficiència d’aquests usos per tal d’incrementar la capacitat de producció alimentària de Catalunya, i amb aquest objectiu:

Primer. Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús industrial o per a infraestructures.

Segon. Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari.

Tercer. Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestructures.

Quart. Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infraestructures.

Cinquè. Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la necessitat de preservar el manteniment del sòl per a usos agraris.

Sisè. Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla territorial sectorial agrari.

Setè. Presentar al Parlament un projecte de llei d’espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme espai agrari, que determini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, ordenar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris.

b) Impulsar els estudis necessaris per a elaborar la llei de creació d’un fons de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya.«

Podeu consultar totes les interevencions del debat en els arxius adjunts, que contenen la transcripció del debat. Al matí van intervenir-hi el president de la Generalitat, el conseller d’Agricultura i els grups polítics PSC, CIU i ERC. A la tarda hi van intervenir els grups PP, ICV i el Grup Mixt, alhora que es van fer les votacions de les propostes de resolució.

Enllaços d’interès:

Vídeo – Resum del debat sobre el món agrari

Documents relacionats:

Resolució 671/VII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari

Transcripció intervencions del debat (sessió matí)

Transcripció intervencions del debat (sessió tarda)

Informe sobre l’agricultura de la UE i el canvi climàtic

L’agricultura juga un paper clau en el fenòmen del canvi climàtic, essent una activitat econòmica que es veurà fortament afectada pels canvis en l’ambient i en els ecosistemes, i actuant d’una banda com una font d’emissió de gasos amb efecte hivernacle i d’una altra com un agent actiu en la mitigació d’aquest procés (com per exemple pel seu rol en la seqüestració del carboni o en la regulació de múltiples fluxes d’energia i matèria en el medi ambient).

El paper dual de l’agricultura respecte el canvi climàtic 

Emissora: L’agricultura és una de les principals fonts d’emissió de dos gasos amb efecte hivernacle (GEH): el protòxid de nitrogen (procedent principalment dels adobats nitrogenats) i el metà (generat durant la digestió del bestiar i en l’emmagatzematge i escampat de fems). L’any 2007 l’agricultura generà el 9,3% de les emissions de GEH a Europa (cal destacar que en el període 1999-2007 aquestes emissions s’han reduït un 20%).

Reguladora: L’agricultura és el primer sector econòmic amb capacitat per fixar el diòxid de carboni (recordem que el CO2 és la principal font de carboni dels vegetals, captat a través de la fotosíntesi), contribuint així a la disminució d’un dels principals gasos amb efecte hivernacle.

L’informe del Parlament Europeu

En aquest context el Parlament Europeu aprovà un Informe el 24 de març de 2010 amb l’objectiu de reduir les emissions de GEH d’origen agrícola (foment de tècniques de producció agràries més sostenibles, investigació en processos de millora de la sostenbilitat dels processos agraris, etc.) i de fomentar la funció de segrest de carboni d’aquesta activitat.

Alhora l’informe alerta sobre les repercussions que tindrà el canvi climàtic en l’agricultura europea i la necessitat d’endegar estratègies que permetin adaptar els sistemes productius agraris als efectes del canvi climàtic (selecció de varietats adaptades a les noves condicions locals, millores en la gestió dels recursos hídrics, protecció dels sòls contra els processos d’erosió, etc.).

Alguns apunts

Per bé que l’informe focalitza les estratègies en el sistema productiu, algunes de  les línies de treball proposades tenen un caràcter més transversal, visant la protecció dels espais agraris o el foment de les produccions locals. En aquest sentit destaca l’article 38, en el qual es subratlla la importància de «promoure pràctiques de planificació integrada del desenvolupament en zones rurals en funció de les necessitats locals, mitjançant els principis d’optimització de l’ús de la terra […]«.

Per altra banda l’informe destaca també el paper actiu que ha de jugar la ciutadania europea en aquest procés. Així els articles 20 i 21 destaquen la importància de les produccions locals i proposen la creació d’un segell «origen europeu».

«El canvi climàtic […] afecta directament a l’agricultura europea, donat que aquesta gestiona els recursos que permeten viure a la humanitat» (pg.13).

Parlament Europeu, Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Document de sessió 2009/2157(INI)

Enllaços d’interès:

Web del Parlament Europeu – Accés a la documentació

Documents relacionats:

Informe sobre la agricultura de la UE y el cambio climático (en castellà)

Compareixença de la Fundació Agroterritori davant la Comissió d’Agricultura

La Fundació Agroterritori va comparèixer el 18 de març de 2010 davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal de presentar els seus objectius i línies de treball. Els ponents de la fundació foren: Joan Caball Subirana, vicepresident; Josep Montasell i Dorda, membre de la Comissió Tecnicocientífica;Isabel Salamaña Serra, membre de la Comissió Executiva.

En el transcurs de les intervencions els membres d’Agroterritori van exposar les motivacions que han portat a les tres institucions (Cambra Agrària de Girona, Universitat de Girona i Unió de Pagesos) a impulsar aquesta fundació, i alhora van fer un repàs dels principals reptes que tenim a Catalunya en relació amb la gestió dels espais agraris.

Adjunt trobareu el document que els ponents d’Agroterritori van entregar als representants dels diferents partits polítics, així com la transcripció de la compareixença.

Documents relacionats:

Text de la compareixença de la Fundació Agroterritori a la Comissió d’Agricultura del Parlament

Diari de sessions – Transcripció de la compareixença de la Fundació Agroterritori

Reptes per a la Sostenibilitat de Catalunya

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), òrgan creat pel govern de la Generalitat de Catalunya per assessorar en temes de sostenibilitat, organitzà del 14 al 16 d’octubre del 2009 un seminari per reflexionar sobre els reptes a què ens haurem d’enfrontar per vertebrar un territori més sostenible. El document de conclusions constitueix una anàlisi de les principals amenaces i objectius que trobem a Catalunya.

El document fa una valoració dels principals riscs associats al model energètic, a les dinàmiques dels ecosistemes resultat del canvi climàtic, al patró de desenvolupament econòmic o a l’ordenació territorial i la conservació de la natura. Respecte a aquest darrer punt, es reclama repensar el territori, promovent la diversitat de paisatges, la connectivitat entre ecosistemes i la inclusió social. Paisatge, doncs, valors naturals, també, i socials… però i els gestors del territori?

CADS, octure del 2009

Enllaços  d’interès:

Web del seminari – Accés a la declaració i ponències

Web institucional del CADS