Documents – Debats, referències parlamentaries, manifests i convenis.

Comunicació CE: Llibre verd sobre la cohesió territorial. Convertir la diversitat territorial en un punt fort.

El llibre verd sobre la cohesió territorial és un document de proposta de línies de treball per definir polítiques comunitàries en l’àmbit de la cohesió territorial (sobretot en la seva dimensió territorial). Aquest document constitueix un anàlisi sobre les característiques diferencials dels diferents àmbits territorials de la Unió Europea i una diagnosi de les necessitats de cada àmbit. És, doncs, un recull de recomanacions relacionades amb l’ordenació territorial, la mobilitat, el desenvolupament econòmic o l’accés a les telecomunicacions que han de servir com a guia per al desenvolupament de polítiques comunitàries que pretenguin una millor cohesió territorial dins la Unió Europea.

El document defineix com a repte clau «garantir un desenvolupament territorial equilibrat i sostenible […], respectant la necessitat de conservar els seus actius naturals i garantint la cohesió social. Això suposa evitar les excessives concentracions de creixement i facilitar l’accés de tots els territoris a les creixents avantatges dels centres urbans«.

Comunicació de la Comissió Europea: COM(2006) 616, Brusel·les, 6 d’octubre de 2008.

Documents relacionats:

Llibre verd sobre la cohesió territorial. Convertir la diversitat territorial en un punt fort

Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les Vies Verdes del Vallès

Manifest que insta a les administracions públiques a reconèixer, delimitar, protegir, estudiar i gestionar les 7 vies verdes del Vallès que s’identifiquen: Obac – Olorda, Sant Llorenç – Collserola, Farell – Marina, Gallifa – Gallecs, Tagamanent – Céllecs, Calma – Corredor, Montseny – Montnegre.

A l’introducció, les persones promotores del manifest es mostren satisfetes que la proposta de Parc Agrícola del Vallès incorpori aquest iniciativa. Al punt 13 del manifest es reclama que es valorin els espais agraris del Vallès i es reconegui el paper central de l’activitat professional dels pagesos.

Documents relacionats:

Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les Vies Verdes del Vallès

Manifest per la protecció dels camps i boscos del Rodal de Sabadell

Manifest que reclama compromisos de les forces polítiques sabadellenques per garantir la protecció legal de l’espai agrari i forestal municipal i comarcal.

Les entitats representades demanen la creació de dos organismes per preservar els espais agraris i naturals de la zona: El Parc Agrícola del Vallès i l’espai Agroforestal de Llevant.

Documents relacionats:

Manifest per la protecció dels camps i boscos del Rodal de Sabadell

Manifest de CEDAF: la carretera Cabanelles-Lliurona-Albanyà, un descomunal despropòsit

El DPTOP volia asfaltar una pista forestal: carretera de Cabanelles-Lliurona-Albanyà pel collet de la Teia. Els membres de la Coordinadora d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotza (CEDAG), a més de constatar que la decisió no compta amb l’opinió dels habitants de la zona, proposen una actuació més respectuosa amb els valors naturals de l’indret, més integrada paisatgísticament i d’acord amb l’entorn cultural del territori afectat.

Documents relacionats:

Manifest de CEDAF: la carretera Cabanelles-Lliurona-Albanyà, un descomunal despropòsit

Comunicació CE: Estratègia temàtica per a la protecció del sòl

«La degradació dels sòls constitueix un problema greu per Europa», doncs el sòl és un actor molt important en les dinàmiques i processos que regulen el medi ambient. En un context on els processos de degradació s’han accelerat (en algunes zones el 10% del sòl ha canviat d’ús en el període 1990-2000, principalment per l’expansió urbana), aquest document estableix les línies de treball a seguir per la protecció dels sòls de la Comunitat Europea.

Entre d’altres cal destacar del document: (1) es defineixen els 8 processos que causen la degradació dels sòls (erosió, disminució de la matèria orgànica, contaminació, salinització, compactació, pèrdua de la biodiversitat del sòl, segellat, despreniment de terres i inundacions), (2) es proposa la creació d’un catàleg d’àrees vulnerables.

Alhora aquesta Comunicació de la Comissió al Consell reclama l’elaboració d’una Directiva Europea, que sigui el marc legal que promogui i reguli les accions per a la protecció dels sòls. Aquesta Directiva està actualment en fase de revisió. El primer redactat de la Proposta de Directiva (data: 22.9.2006) el podeu trobar com a document adjunt.

En la proposta de Directiva s’estableix la següent definició: «el sòl és un recurs no renovable en el qual els processos de degradació poden ser molt ràpids i en canvi els processos de formació i regeneració són extremadament lents. És un sitema dinàmic que desenvolupa múltiples funcions imprescindibles pels ecosistemes i que ofereix serveis vitals per les activitats humanes. Aquestes funcions són (a) producció de biomassa, (b) filtratge, magatzem i transformació de nutrients i aigua, (c) nínxol de la biodiversitat del sòl, (d) plataforma per la majoria d’activitats humanes, (e) subministre de matèries primes, (f) embornal de carboni i (g) registre de la nostra història arqueològica i geològica.

Comunicació de la Comissió Europea: COM(2006) 231, Brusel·les, 22 de setembre de 2006.

Enllaços d’interès:

Portal Unió Europea – Medi Ambient: Sòl

Portal Unió Europea – Resum de legislació sobre Protecció del Sòl

Documents relacionats:

Estratégia temática para la protección del suelo

Proposal for a directive of the European Parliament and the Council establishing a framework for the protection of soil

Manifest per una nova cultura del territori

El maig del 2006 el Col·legi de Gèografs, l’Associació de Geògrafs Espanyols i la Societat Catalana de Geografia van presentar el Manifest per una nova cultura del territori. En aquest document es remarcaven els eixos que havien de guiar una nova cultura territorial a Catalunya, en la qual els principis de gestió integral, preservació de les vàlues ecològiques i econòmiques territorials i obertura del debat als agents del territori havien de ser protagonistes en les accions de planejament que s’estaven realitzant a Catalunya.

En relació amb l’activitat agrària destaquem allò que exposa el Punt 6 del Manifest: «[…]S’ha d’abandonar, sobretot, la concepció del sòl rústic com a espai residual sempre pendent d’urbanització futura, i comprendre que la permanència de sòls rústics destinats a les pràctiques agràries esdevé imprescindible per raons ambientals i ecològiques, fins i tot en els contextos espacials de les ciutats més grans i de les aglomeracions urbanes. La defensa de l’espai obert com a matriu territorial bàsica és avui una prioritat que cal assolir adequadament, fins i tot mitjançant procediments d’adquisició de terres i/o expropiació per interès social«.

Col·legi de Geògrafs, Associació de Geògrafs Espanyols, Societat Catalana de Geografia

Documents relacionats:

Manifest per una Nova Cultura del Territori

Declaració de Tortosa: per una nova cultura del territori

Els dies 27, 28 i 29 de maig del 2005 va tenir lloc a Tortosa la 19ena Trobada Ecologista de les Plataformes de Defensa del Territori dels Països Catalans. Les jornades van concloure amb la redacció d’un document de denúncia de l’actual política territorial i un seguit de propostes per introduir criteris de sostenibilitat en l’ordenació territorial. en el text es denuncia el desgavell territorial, econòmic, ambiental i social en la planificació . Les orgaqnitzacions signants es comprometen a «seguir treballant per conservar i millorar el territori i la qualitat de vida a partir de la lluita pacífica i la conscienciació social, reforçant les xarxes de comunicació, debat i suport i proposant alternatives al model actual».

El manifest reclama «la redacció i aprovació del Pla Territorial Sectorial Agrari, segons els acords del pacte del Tinell».

Documents relacionats:

Declaració de Tortosa: per una nova cultura del territori

Carta d’intencions per a la governança dels espais naturals periurbans i la ciutat sostenible.

Conclusions del projecte Interreg IIIB Maetropol Nature en el que es constata la complexitat de gestió del sistema d’espais lliures agraris i naturals metropolitans i la seva rellevància per al desenvolupament sostenible dels entorns urbans. La carta estableix els objectius a complir per fer possible una gestió i planificació integrada del territori. A destacar l’autocrítica que es fa en el document en relació a la pròpia gestió que es fa dels espais agraris des de dins: «los espacios naturales, agrícolas y forestales están parcelados y desestructurados físicamente, a causa de la presión urbana, pero también por falta de organización de los agentes implicados, de los usuarios y de las atribuciones que se le dedican«.

Documents relacionats:

Carta Métropole-Nature: carta d’intencions i reptes

Carta Métropole-Nature: annexe, les preguntes que planteja la carta

Declaració de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) per la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec.

Trobada de Preservació del patrimoni de la pedra en sec dels Països Catalans. Proposta de creació d’una coordinadora d’entitats de defensa de la pedra en sec als Països Catalans que s’encarregui d’afavorir els intercanvis i la creació de xarxes transnacionals entre estructures similars.

Consideren que les tècniques en pedra en sec han permès habilitar els territoris per l’agricultura, afavorint la seva eficiència i al mateix temps essent molt respectuosos ambientalment.

Documents relacionats:

Declaració Torroella construccions de pedra en sec.pdf

Manifest d’Olot per la Salvaguarda de la Connectivitat Ecològica i Paisatgística de Catalunya

Els signants d’aquest manifest volen posar èmfasi sobre la problemàtica de la fragmentació dels espais que juguen un paper connector en els sistemes naturals i per la pèrdua de biodiversitat que s’està produint. Malgrat valoren el compromís polític existent per desenvolupar estratègies per preservar aquests espais, es reclama celeritat en aprovar la Llei de biodiversitat i protecció del paisatge i l’elaboració d’un Pla de Gestió dels espais no urbanitzables.

Documents relacionats:

Manifest d’Olot per la Salvaguarda de la Connectivitat Ecològica i Paisatgística de Catalunya