Documents – Debats, referències parlamentaries, manifests i convenis.

Declaració de Salzburg sobre desenvolupament rural

Aquesta declaració recull les conclusions de la segona conferència europea sobre desenvolupament rural. Estableix 8 principis que haurien de guiar la política de desenvolupament rural a la Unió Europea.La declaració reconeix la complexitat de les polítiques de desenvolupament rural i els hi atribueix un paper fonamental per la cohesió de la UE. Suggereix actuacions, transversals, participatives, i que l’activitat agrària segueixi jugant un paper vital.

Documents relacionats:

Decalració de Salzburg sobre desenvolupament rural

Declaració de Figueres: per una nova cultura del territori

De la primera trobada d’Entitats i Plataformes en Defensa del Territori dels Països Catalans a Figueres apareix aquesta Declaració. Els 400 participants, membres d’una cinquantena d’organitzacions, mostren el seu desacord amb el model socoeconòmic perquè provoca un desgavell territorial, econòmic, ambiental i social sense precedents i es comprometen a treballar per conservar i millorar el territori, fer propostes alternatives sostenibles, establir xarxes de comunicació, debat i suport entre organitzacions i treballar perquè la societat prengui consciència de l’actual situació i s’impliqui en les reivindicacions que es proclamen.

Anàlogament al que es demana en la Declaració de Tortosa, en aquest document es reclama «la protecció de l’espai agrari mitjançant el desenvolupament del pla sectorial previst al Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)».

Documents relacionats:

Declaració de Figueres: per una nova cultura del territori

Declaració del Paisatge (CILMA)

El Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA) proclama que els paisatges agrícoles, forestals i rurals o aquells altres poc alterats per l’empremta humana són fruit de riquesa ecològica, qualitat de vida i suport per la biodiversitat. En la Declaració es ratifica la definició de paisatge del Conveni Europeu del Paisatge i s’estableix coma  objectiu prioritari establir «estratègies i polítiques actives per la preservació i gestió dels paisatges sota criteris de durabilitat».

Enllaços d’interès:

Web del CILMA

Documents relacionats:

Declaració del Paisatge (CILMA)

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori, conclusió de les JornadesInternacionals de Custòdia del Territori celebrades al Castell de Montesquiu del 9 a l’11 de novembre de 2000.

En el document s’estableix la definició de la custoòdia del territori com «el conjunt d’estratègies diverses […] que pretenen afavori i fer possible la responsabilitat en la conservació i l’ús adequat (sostenible) de l’espai terrestre, fluvial i marí dels seus recursos naturals, per part de propietaris i usuaris d’aquest territori». En el document es reconeix la importància de les iniciatives de custòdia per la preservació de l’entorn natural a Catalunya i es defineixen els principals objectius que s’han de perseguir en termes de custòdia.

Documents relacionats:

Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori

Comunicació CE: Conciliar necessitats i responsabilitats per integrar les questions ambientals en la política econòmica

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu per desplegar tot un seguit d’estratègies que facin possible integrar les temàtiques mediambientals en la política econòmica per al desenvolupament sostenible. El tractat d’Amsterdam exigeix la integració de la protecció del medi ambient a les polítiques comunitàries per al desenvolupament sostenible i aquesta Comunicació suposa la continuació del desplegament d’accions de dimensió mediambiental en els sectors agrícola, de transports i d’energia.

Introdueix la implementació d’indicadors d’impostos mediambientals. Defineix el concepte de sostenibilitat.

Documents relacionats:

Integració Questions Mediambientals en la Política Econòmica.pdf

Conveni Europeu del Paisatge

El Conveni Europeu del Paisatge pretén fomentar la protecció, gestió i planificació paisatgística mitjançant el desenvolupament de normatives i estratègies a nivell local, regional y nacional que tinguin per objectiu conservar la qualitat del paisatge a Europa. El Conveni estableix el paistage a Europa com un bé cultural i social referencial.

Per tal d’ajudar a la preservació s’estableixen una sèrie de mesures, que atenyen a l’educació i la consciencació social, al foment de l’estudi del paisatge i la catalogació de les unitats paisatgístiques existents i la implementació de normes en aspectes relacionats amb l’ordenació territorial i la gestió del paisatge.

El Parlament de Catalunya es va adherir al Conveni Europeu del Paisatge mitjançant la Resolució 364/VI de 20 d’octubre de l’any 2000 (el text de la Resolució està al final del document adjunt).

Enllaços d’interès:

Web del Council of Europe – Llistat de Convenis Aprobats

Documents relacionats:

Conveni Europeu del Paisatge

Estratègia Territorial Europea

El maig del 1999, el Comitè de Desenvolupament Territorial, amb la participació dels Ministres responsables de l’ordenació del territori als diferents països de la Unió Europea, va publicar el document Estratègia Territorial Europea. Aquest document naixia com a guia per les futures polítiques de la UE amb incidència sobre el territori, visant una aproximació transfronterera dels diferents territoris que conformen la UE i amb la intenció de marcar uns objectius comuns entre els diferents països integrants de la UE. L’Estratègia Territorial Europea és, doncs, la declaració d’objectius que pretén guiar la transformació territorial a Europa.

Comissió Europea, maig del 1999

Documents relacionats:

Estratègia Territorial Europea

Declaració de Cork: per un paisatge rural viu

Els participants a la Conferència Europea sobre Desenvolupament Rural reunits a Cork demanen als polítics de la Unió Europea que prenguin consciència de la importància de les polítiques pel Desenvolupament Rural, perquè cal fer dels espais rurals llocs atractius per viure i per treballar. Exposen un programa de 10 punts per activar de manera integrada un nou marc de treball en l’àmbit rural a Europa.

Enllaços d’interès:

Web Rural Europe – Continguts de la Conferència Europea sobre Desenvolupament Rural

Documents relacionats:

Declaració de Cork: per un paisatge rural viu

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles

Aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles (Aalborg, 24 a 27 de maig de 1994). El document reconeix el paper protagonista que juguen les ciutats en el desenvolupament econòmic, social i territorial i les problemàtiques que es generen a nivell mediambiental. Per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, es reclama implementar criteris de sostenibilitat ambiental en les estratègies de creixement urbà.

La problemàtica per la competència existent sobre el recurs del sòl és reconeguda en aquesta carta. «Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem la importància de la utilització efectiva de la terra i del desenvolupament de polítiques de planificació per part de les nostres autoritats locals que englobin la valoració ambiental estratègica de tots els plans». Les actuacions proposades haurien d’impedir que «les ciutats actuessin com a simples explotadors dels recursos de les àrees veïnes».

Documents relacionats:

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles