Documents – Conclusions de congressos i seminaris

Agroterritori participa en el XVI Coloquio de Geografia Rural

Entre els dies 10 i 12 de maig, Agroterritori va participar al XVI Coloquio de Geografía Rural, INVESTIGANDO EN RURAL, organitzat pel Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.

Cristina Tous i Anna Roca presentaren tres comunicacions: «Política Agrícola Común y ordenación del territorio: amenazas y oportunidades para el ámbito periurbano sur de Gerona (Cataluña)»; «Agricultores, agroindustrias, propietarios, ayuntamientos, constructoras, empresas de servicios, … ¿quiénes son los verdades perceptores de las ayudas de la PAC?»; i «Implicaciones sociales de la declaración de Reserva de la Biosfera de las Terres de l’Ebre (Cataluña)».

L’exposició de ponències i comunicacions es va combinar amb dues sortides de camp. La primera va fer cap al cortijo el Esparragal, que combina una activitat econòmica principal orientada al turisme amb una de secundària de tipus ramader.
La segona sortida, al Parc Nacional de Doñana, va consistir en un recorregut amb vehicle tot terreny al llarg de 70 quilòmetres pels seus diferents ecosistemes: la platja, les dunes, “la vera”, “la marisma” i “los cotos”. La sortida va acabar amb un dinar i una visita a la aldea del Rocío.

El proper Coloquio de Geografía Rural està previst per 2014 a Girona, organitzat pel departament de Geografia de la Universitat de Girona. Fundació Agroterritori també col·laborarà.

Tous, C. i Roca, A. FUNDACIÓ AGROTERRITORI. 2012. XVI Coloquio de Geografía Rural. Sevilla.

Enllaços d’interès:

XVI Colorural Sevilla

comunicacions

Jornada de reflexió sobre l’activitat agrària en espais naturals

El passat dia 25 d’octubre es va celebrar a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona la “JORNADA DE REFLEXIÓ SOBRE L’ACTIVITAT AGRÀRIA I LA SEVA IMPLICACIÓ EN LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS”, organitzada per la Fundació Agroterritori amb el suport del Consell Social de la Universitat de Girona.

En aquesta ocasió, el centre d’interès ha recaigut en el contacte entre la pràctica de l’activitat agrària i la preservació dels espais naturals, un binomi generador de debat i, a voltes, de conflicte. De la mà de diferents ponències de caràcter pràctic, s’ha pretès afrontar els principals reptes del context agrari en l’entorn natural (i viceversa) per tal de reflexionar entorn el paper que juga i el que aporta cada actor -espai agrari i entorn natural- en aquesta relació a dues bandes.

Els ponents varen ser estudiosos d’aquest binomi a diferents escales i contextos: la tècnica de la Fundació Agroterritori, Cristina Tous; la doctora en Ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, Sigrid Muñiz; i finalment, el doctor en Medi ambient per la Universitat de Girona, Albert LLausàs.

Documents relacionats:

Conclusions de la jornada

Jornada d’espais agraris periurbans (Agroterritori i dept de Geografia de la UdG)

Us presentem les ponències de la jornada «AMENACES I OPORTUNITATS PER L’ACTIVITAT AGRÀRIA A LA ZONA PERIURBANA SUD DE GIRONA» organitzada per la Fundació Agroterritori i el departament de Geografia de la Universitat de Girona i que es va celebrar el 19 d’octubre de 2011.Aquest dia es va aprofundir en la metodologia d’aproximació a l’estudi dels espais periurbans i els elements amenaçadors de l’activitat agrària, alhora que s’esposà la figura de Parc Agrari com a eina per a la gestió dels espais agraris, especialment els que es troben en àmbits periurbans.

Els ponents varen ser membres de la Fundació Agroterritori: la tècnica d’Agroterritori, Cristina Tous, el responsable de la Comissió Assessora i Director del Parc Agrari del Baix Llobregat, Josep Montasell, i finalment, el Secretari de la Fundació i Ramader de Riudellots, Marc Xifra.

En la taula rodona (que es va gravar en vídeo) varen participar els membres de la Comissió Executiva, la Isabel Salamaña i el Joan Caball, i el Lluís Bosch, professor de la UdG (del departament d’enginyeria química, agrària i tecnologies agroalimentàries) i bon coneixedor de la zona de treball.

Documents relacionats:

Ponències de la Jornada d’espais agraris periurbans

Conclusions de la Jornada d’espais agraris periurbans

Workshop d’Agroterritori i de la Universitat de Girona

Durant els dies 8, 9 i 10 d’abril va tenir lloc a l’Escola Forestal de Santa Coloma de Farners el Taller el Workshop: “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”.

Va estar organitzat des del Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori. Assistiren els 11 alumnes del màster, la Isabel Salamaña, professora del màster i membre de la comissió Executiva d’Agroterritori, l’Anna Ribas i l’Anna Roca, de la UdG i membres de la comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori.

L’objectiu del workshop va estar el d’analitzar el paper de l’agricultura periurbana en el territori a partir del cas del periurbà sud de Girona, treballat per la Fundació Agroterritori, i elaborar propostes per la seva preservació i dinamització a partir del treball en grup dels participants del taller.

El workshop es va estructurar en 4 blocs de treball. El primer, dedicat a la presentació de l’àrea d’estudi i la seva problemàtica en relació als espais agraris periurbans de Girona, va comptar amb la participació de Cristina Tous (tècnica de la Fundació Agroterritori), Joan Caball (Coordinador General d’Unió de Pagesos) i Narcís Sastre (Departament de Geografia de la UdG). El projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, realitzat per la Fundació Agroterritori i la Unió de Pagesos i subvencionat a través de la línia “Foment de l’Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses centrà l’interès d’aquest primer bloc. El segon bloc va consistir en la visita a dues explotacions lleteres de la comarca de la Selva (La Thiona i Mas Gener) acompanyats per Joan Galí (veterinari de la cooperativa de Maçanet de la Selva) i Lluís Ball•llosera (veterinari de la Cooperativa de Campllong). El tercer bloc fou dedicat a presentar quines són les eines i instruments que existeixen per a la gestió dels espais agraris periurbans, i fou dinamitzat per Xavier Canosa (arquitecte i urbanista), Josep Montasell (director del Parc Agrari del Baix Llobregat) i Margarida Camós (professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona). El quart i darrer bloc fou la presentació i posada en comú dels resultats per part dels estudiants. Entre les propostes presentades destacaren reivindicar l’aprovació de la Llei d’Espais Agraris i el pla territorial sectorial, crear una entitat que gestioni i dinamitzi els actors implicats en la preservació dels espais agraris, fomentar les relacions entre els consumidors i els productors o crear d’una marca pròpia de qualitat per donar valor afegit als productes, entre altres.

Taller “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”.

Enllaços d’interès:

Programa del Taller de Sta Coloma de Farners

Presentació de la zona. CRISTINA TOUS. Fundació Agroterritori

Resum de les propostes

Seminiari Agroterritorial

Els dies 8 i 9 de setembre es va celebrar el Seminari Agroterritorial a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels. Va estar organitzat pelConsorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

La primera jornada, sota el lema «Pensem, (Re)Pensem, Actuem» es va desenvolupar a l’entorn de la reflexió i el debat sobre temes específics que afecten els espais agraris periurbans (relleu generacional, incidència de les infraestructures, participació social, etc.) que es varen presentar mitjançant diverses ponències.

La segona jornada es va dedicar a aportar dues visions internacionals dels espais agraris periurbans, amb els casos francès i australià.

Per tancar l’acte es va dedicar de manera monogràfica a la presentació i debat de la “Carta de l’Agricultura Periurbana”, recollint així una de les propostes del dictamen “Agricultura periurbana” del Comitè Econòmic i Social Europeu (NAT/204-CESE 1209/2004) i de la pròpia demanda de molts dels gestors dels espais periurbans.

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Fundació Agroterritori i Red Agroterritorial. Setembre 2010

Documents relacionats:

Carta de l’Agricultura Periurbana

DICTAMEN CESE «La Agricutlrua periurbana»

I Jornades Catalanes de Conservació de Flora

Els dies 2 i 3 de juny del 2008 es va celebrar a la localitat de Blanes les I Jornades Catalanes de Conservació de Flora. Aquestes jornades foren un punt de trobada d’especialistes en l’àrea de la biodiversiat (entesa en sentit ampli) i de posada en comú dels estudis tècnics d’avaluació i diagnòstic de l’estat de conservació de les plantes que s’estan duent a terme actualment.

Les jornades van tancar amb un document de conclusions on es reclamava la implicació de l’administració en les estratègies de conservació de la flora. Entre d’altres el document reclamava la publicació del Decret sobre flora amenaçada de Catalunya (el qual es va publicar l’agost del 2008, Decret 172/2008).

Cal posar de relleu la relació d’accions concretes que defineix el document i que «caldria emprendre des d’ara per tal d’assegurar la correcta gestió de les espècies vegetals i llurs hàbitats» a Catalunya. Aquest document ha de ser un text de referència per elaborar un pla d’acció per la cosnervació de la biodiversitat a Catalunya.

Documents relacionats:

I Jornades Catalanes de Conservació de Flora – Document de Conclusions

Programa de les Jornades Catalanes de Conservació de Flora

Rurality near de City

El congrés Rurality near the city (Leuven, Bèlgica, 7 i 8 de febrer del 2008) proposà un debat sobre les maneres «d’abordar la preservació i el desenvolupament dels valors rurals i usos dels espais en territoris fragmentats per una forta influència urbana». El llibre de les jornades recull els debats i les conclusions del congrés.

La Fundació RUAF (Resource centres on urban agriculture & food security) és una organització dinamitzadora del debat sobre les funcions de l’agricultura urbana. En el seu portal web trobarem informació sobre les activitats que organitzen i les publicacions realitzades.

Enllaços d’interès:

Web de la Fundació RUAF

Documents relacionats:

Index: contingut i ponències del congrés

Tríptic del congrés Rurality Near The City

Seminari sobre la Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya

Els dies 17 i 18 de gener de 2008 va tenir lloc a la Universitat de Girona el seminari sobre «La Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya», organitzat per laCàtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori.

En el transcurs de les jornades es va debatre la situació actual dels espais agraris, els models de gestió existents en el territori i es va remarcar la necessitat d’una llei que regulés la situació d’aquests espais, amb objecte de promoure el seu desenvolupament i d’establir mecanismes de gestió eficaços. El Seminari es va dividir en tres blocs: I) La planificació dels espais agraris, II) Els models de gestió dels perímetres agraris delimitats, III) Els informes d’impacte agrari.

El document de conclusions (fitxer adjunt) estableix les bases per la futura llei d’espais agraris. La Fundació Agroterritori ha editat un llibre amb totes les ponències i intervencions que es van fer durant el Seminari.

Documents relacionats:

Seminari «La Futura Llei d’Espais Agraris a Catalunya» (document de conclusions)

Congrés sobre Fragmentació del territori i biodiversitat

La fragmentació és un dels indicadors claus en anàlisi territorial per valorar la capacitat dels sistemes de mantenir les seves funcions. En aquest sentit, la fragmentació dels hàbitats té un efecte notori sibre la biodiversitat existent. Aquest congrés, organitzat l’any 2007 pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), constitueix una reflexió sobre el fenòmen de la fragmentació, la seva relació amb la pèrdua de biodiversitat i les bones pràctiques de planejament territorial per tal de minimitzar la fragmentació d’hàbitats naturals.

Sembla evident que la fragmentació ha de ser un element a tenir en compte en la caracterització dels espais agraris, doncs l’anomenat mosaïc agroforestalrequereix mantenir un teixit contínu per tal de mantenir intactes les seves funcions. De les ponències del congrés (consultables a través del web del CREAF) en podem extreure nombroses idees i conclusions a tenir en compte quan analitzem espais agraris.

D’altra banda us recomanem vivament de llegir la presentació feta per Joan Marrull, i que porta per títol: El tractament del territori com a sistema. Aplicacions de l’índez de connectivitat ecològicaEl document ens ofereix la descripció metodològica per crear indicadors de fragmentació i generar variables per ponderar aquests indicadors amb l’objectiu de valorar el sistema en el seu conjunt.

Les presentacions que es van fer en el congrés es poden descarregar a través del web del CREAF.

Enllaços d’interès:

Web del CREAF – Accés a la documentació del congrés

Jornades sobre l’organitzacíó territorial

Les Jornades sobre l’organitzacíó territorial es van celebrar a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) els dies 7, 8 i 9 de juny de 2006. en el marc de les jornades es van discutir els elements més importants per vertebrar una ordenació territorial sostenible i es va remarcar els retrassos existents a nivell de Catalunya en l’àmbit de l’organització territorial, tant a nivell comarcal com regional o local.

Posteriorment a la celebració de les jornades es va editar un llibre amb les ponències i les intervencions dels assitents: «L’organització del territori: un repte per al segle XXI?»

Enllaços d’interès:

Web de l’UCE – Jornades sobre l’Organització Territorial

Documents relacionats:

Jornades sobre l’organització territorial (resum de les ponències)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.