Documents – Estudis

Estudi – Mà d’obra al voltant del sector vitícola de l’Alt Penedès

Fundació Agroterritori ha dut a terme l’estudi Dinamització de la mà d’obra en el sector vitícola de l’Alt Penedès. Perspectives de futur, encarregat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Aquest estudi ha estat possible gràcies al finançament de la línia de subvenció pública del Servei d’Ocupació de Catalunya destinada a programes per al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals, concretament, foment per al desenvolupament local.

Aquest estudi pretén posar en valor el sector vitícola de la comarca des d’una perspectiva d’anàlisi socioeconòmica. Primerament, determina les tasques agrícoles necessàries en el cultiu de la vinya y quantifica la mà d’obra ocupada en el sector vitícola. Després, esbossa la xarxa de serveis al voltant de la vinya i dóna exemples d’empreses de serveis per tal de reflectir el pes del sector vitícola de l’Alt Penedès a nivell socioeconòmic. Posteriorment, i a partir de dades oficials, determina el nombre d’empreses i de treballadors de la fase industrial de la cadena del vi i el cava, és a dir, de la fase vitícola. Finalment, prenen com a base els resultats de l’estudi i la diagnosi realitzada per cada fase de la cadena del sector vitivinícola, dóna pautes d’actuació per tal de dinamitzar el sector vitivinícola i millorar l’ocupabilitat relacionada amb aquest sector estratègic per la comarca.

A partir de la caracterització del sector vitivinícola com a element articulador de l’economia de la comarca de l’Alt Penedès, i establir les bases d’un coneixement precís sobre la realitat socioeconòmica del sector primari i agroindustrial de la comarca, l’estudi serveix per dissenyar futurs programes de desenvolupament estratègic del territori i millorar la gestió de la mà d’obra fitxa i temporal, entre altres.

Proximament, es preveu fer una presentació de l’estudi en l’Ajuntament de Vilafranca.

Posteriorment a aquesta presentació, podreu accedir al contingut de l’estudi en aquest mateix web

Tous, Cristina. 2012. Fundació Agroterritori.

Perfil Ambiental de España 2011 – Ministerio de Agricultura

Us fem arribar la nova edició del Ministerio de Agricultura Perfil Ambiental de España 2011. Aquesta conté 78 indicadors distribuïts en 16 capitols, ambientals en la seva majoria i altres relatius a sectors productius.

Segons paraules del ministre Arias Cañete en la presentació de l’estudi, Espanya segueix sent el segon país de la Unió Europea amb major nombre d’empreses registrades en el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambeintals tant sols per darrera d’Alemanya.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, setembre 2012, 302 p.

Enllaços d’interès:

Perfil Ambiental de España 2011

Pressió urbanística sobre el periurbà lleter al sud de la ciutat de Girona. Anàlisi i perspectives de futur

Fundació Agroterritori i Unió de Pagesos de Catalunya han dut a terme el projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, subvencionat a través de la línia “Foment de l’Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses.

L’estudi analitza les perspectives de futur del sector lleter al periurbà sud de Girona i desenvolupa eines per a la preservació de l’espai agrari i la continuïtat de l’activitat.

L’objectiu principal és consolidar la base territorial de les explotacions lleteres a partir de l’anàlisi del territori (base territorial de les explotacions i del planejament territorial i urbanístic) i del disseny d’estratègies per dinamitzar el mercat de la terra, obrint així noves línies de treball en el món cooperatiu.

Planteja una reflexió sobre pressions urbanístiques, industrials i viàries que pateix aquest espais agrari periurbà, analitza el nou horitzó 2014 de la Política Agrària Comunitària i les reformes que planteja pel sector lleter.

Enllaços d’interès:

Base territorial del periurbà lleter al sud de Girona

Pòster presentat al Congrés de PLUREL

Llibre d’abstracts del Congrés de PLUREL

Ocupació del sòl a Catalunya: 3a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-3)

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) desenvolupa des de l’any 1992 el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), el qual és la base cartogràfica de referència sobre la distribució dels usos del sòl a Catalunya. Recentment s’ha publicat la 3a edició del MCSC, el qual correspon a la digitalització de les imatges preses durant el període 2005-2007. Les anteriors edicions del MCSC corresponen als anys 1992 (1a edició) i 2002 (2a edició).

Segons les dades d’aquesta 3a edició del MCSC, a Catalunya l’any 2005 hi havia una superfície agrària de 956.611,23 ha. La comparació amb les dades de la 1a edició del MCSC indica que durant el període 1992-2005 s’ha produït una disminució de la superfície agrària del 12,5% (l’any 1992 la superfície agrària era de 1.106.782,76 ha). Segons les dades del MCSC-3 la superfície agrària es distribueix en els següents cultius:

  1. Conreus herbacis (arrossars, hortes familiars, prats de dall i altres conreus herbacis): 585.241,33 ha.
  2. Conreus llenyosos (vinyes, oliverars, garroferars, cítrics i altres fruiters):335.051,081 ha.
  3. Conreus abandonats: 25.196,27 ha.
  4. Altres conreus temporalment improductius: 10.183,86 ha.

Figura: distribució de les cobertes del sòl segons les dades del MCSC-3 (font: CREAF, 2010).

La 3a edició del MCSC es pot descarregar en format vectorial i ràster des del portal web del CREAF, així com el document de presentació dels principals resultats (Autors: Ibañez J., Burriel J.A.).

CREAF, juliol del 2010.

Enllaços d’interès:

Enllaç al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

Ocupació del sòl a Catalunya (MCSC-3): presentació de resultats.

2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya

La Generalitat de Catalunya publica una revisió de les variacions ambientals que s’estan produint a Catalunya com a conseqüència del canvi climàtic. L’informe revela una tendència a l’increment de la temperatura (+0,21ºC/dècada en el període 1950-2008) i a la disminució de la precipitació en el territori català (-1%respecte a la mitjana del període 1961-1990, essent la disminució més important durant els mesos de primavera). L’estudi avalua els efectes que tindran aquests canvis en els diferents ecosistemes de Catalunya, així com la possibla incidència sobre diferents activitats econòmiques.

Entre les activitats econòmiques amb incidència sobre el territori, l’agricultura i ramaderia apareixen com un sector estratègic, doncs es configuren com unaeina de gestió i mitigació del canvi climàtic (especialment en allò referent a lareducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o a la funció que desenvolupen com a reservori de carboni). D’altra banda l’efecte sobre la producció agrària és evident, tot i que els models predictius no permeten encara determinar el grau d’afectació en els diferents cultius. Així doncs l’efecte és encara incert i heterogeni en funció del tipus de cultiu (les zones de secà i els cultius llenyosos semblen els àmbits productius més sensibles).

No obstant, i atenent a la importància dels espais agraris en la gestió del canvi climàtic, l’informe remarca que «en els propers anys, les polítiques [..] de gestió d’espais agrícoles abandonats haurien de tenir en compte els canvis que s’estan produint» com a conseqüència del canvi climàtic. Cal doncs estratègies de planejament i sectorials que recuperin l’agricultura en espais agraris abandonats, fomentant així un territori actiu en la mitigació del canvi climàtic a Catalunya.

Nota: Vegeu també l’Informe sobre agricultura i canvi climàtic publicat per la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu (2010).

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible et al. (2010)

Per aprofondir en els efectes del canvi climàtic sobre la producció agrària us recomanem l’article: «Lobell et al. (2008) Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science, 309: 607-610».

Enllaç d’interès:

Lobell et al. (2008) Prioritizin climate change adaptation needs for food security in 2030. Science, 309: 607-610

Documents relacionats:

2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya

SIG Inventari d’Acords i Entitats de Custòdia del Territori

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) publica, en format ràster, l’inventari dels territoris que disposen d’acords de custòdia a Catalunya. Les dades corresponen a l’any 2009. En total aquest any a Catalunya hi ha 629 acords de custòdia signats, essent el de major extensió el signat per l’Ajutnament de Tremp amb l’espai de Lo Trencalòs (9.000 ha).

Figura: distribució dels territoris que disposen d’acords de custòdia a Catalunya l’any 2009.

Xarxa de Custòdia del Territori, juny del 2009.

Enllaços d’interès:

Mapa dels acords i entitats de custòdia del territori

Web de la Xarxa de Custòdia del Territori

Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002)

Agroterritori us ofereix cartografia especialitzada sobre la distribució espacial dels espais agraris a Catalunya i la seva evolució en el temps. En aquest primer document us oferim el mapa d’evolució dels espais agraris en el període 1992-2002, a partir de les dades de la Classificació dels usos del sòl de Catalunya del Departament de Medi Amibent i Habitatge (base de referència LANDSAT-TM).

El mapa resultant que us podeu descarregar ens ofereix una aproximació de com han evolucionat els espais agraris a Catalunya a la darrera dècada del segle XX. Així doncs, a partir de les dades incloses en aquesta cartografia, podem estimar que en el període 1992-2002 ha desaparegut a Catalunya una superfície agrària aproximada de 60.000 ha.

Adjunt trobareu també una gràfica amb l’evolució de la superfície agrària des de principis del segle XX fins a l’actualitat i una altra gràfica amb l’evolució del número d’explotacions agràries a Catalunya (1972 a 2009).

Documents relacionats:

Mapa: Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002) (LANDSAT-TM)

Dades tècniques del mapa

Material suplementari: gràfics d’evolució de la superfície agrària i del número d’explotacions

Informe sobre Alimentació a Espanya (2009)

MERCASA, empresa depenent de la Societat Estatal de Participacions Industrials(SEPI) i del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), publica anualment un recull d’estadístiques i una anàlisi dels diferents sectors agroalimentaris de l’Estat Espanyol. L’estudi ofereix les dades necessàries per entendre el pes específic que juga cada sector dins el sistema agroalimentari, permetent desglossar aquesta anàlisi per Comunitats Autònomes (CCAA).

Hi trobareu, per exemple, i per cadascún dels sectors, l’anàlisi del volum de producció, la seva importància econòmica, el consum de les famílies espanyoles o el volum que és consumit a través de la restauració. Es tracta, doncs, d’un informe complet sobre les macromagnituds del sistema agroalimentari espanyol i una anàlisi detallat de les seves dinàmiques, en relació a la producció, la comercialització i el consum.

MERCASA, gener del 2010

Enllaços d’interès:

Enllaç a l’Informe sobre Alimentació a Espanya (2009)

La percepció del món rural als espais naturals protegits

Les activitats primàries (notablement l’agricultura, ramaderia i activitats cinegètiques) constitueixen una important força motora del territori, essent les principals gestores del paisatge de Catalunya i una peça clau en els espais naturals d’elevat valor, com els que estan protegits pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). No obstant sembla que les figures de protecció dels espais naturals poden generar conflictes amb les pròpies activitats primàries, alhora que la percepció social tendeix a percebre-les per separat del propi espai.

Aquest estudi, realitzat per l’àrea tècnica de la Fundació del Món Rural, ens apropa a la realitat de les activitats primàries que es desenvolupen en espais naturals protegits. A partir de les experiències dels pagesos, gestors i ciutadans d’aquestes àrees l’estudi ens ofereix una anàlisi de les dinàmiques internes que afecten al desenvolupament de les activitats primàries en els espais naturals.

Al web de la FMR trobareu l’enllaç al document complet. Alhora trobareu informació sobre la jornada de debat que va coorganitzar la Fundació Agroterritori amb la Fundació del Món Rural el 25 de novembre de 2009 (document de conclusions, presentacions, etc.).

Serret M (coord.), Fundació del Món Rural, novembre del 2009.

Enllaços d’interès:

Web de la FMR

Atles de la nova ruralitat

L’Atles de la Nova Ruralitat, publicat per la Fundació del Món Rural, és un estudi del medi rural català i de les dinàmiques sociològiques, econòmiques i territorials que el defineixen. L’Atles s’estructura en diferents blocs temàtics: ruralitat, població, agroindústria, serveis, equipaments, territori i desenvolupament; en cadascún dels quals s’ofereixen un gran número de dades actualitzades i presentades en format cartogràfic.

Alhora ofereix una revisió de com ha canviat el concepte del món rural, tant des d’un punt de vista institucional com social i econòmic, i ofereix les dades necessàries per interpretar les dinàmiques que configuren i han configurat el medi rural i la seva principal activitat econòmica, l’agricultura.

Es tracta d’un document de referència per entendre els processos que s’estan produïnt en el conjunt de la societat i l’economia i que estan afectant a les estructures agràries i, en general, al món rural.

L’Atles de la Nova Ruralitat ofereix una anàlisi de les problemàtiques que sorgeixen en el món agrari a causa del creixement urbà i industrial a Catalunya. A les pàgines 191 a 228 trobareu una reflexió sobre el concepte de periurbanitat, els efectes de les segones residències en el medi rural, la competència pels recursos entre món agrari i urbà, etc.

Fundació del Món Rural, direcció i redacció per Ignasi Aldomà. Primera edició any 2009.

Enllaços d’interès:

Web de la Fundació del Món Rural

Documents recents:

Atles de la Nova Ruralitat

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.