Actuacions i Projectes – Catalunya

Pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies

El Pla General d’ordenació de Mataró (text refòs de 2005) estableix la zona agrària de les Cinc-Sènies com un sector de desenvolupament en sòl no urbanitzable (art.198) pel qual es proposa l’elaboració d’un pla especial. L’art.200 estableix els límits de la zona protegida, els objectius del pla i les activitats permeses en aquesta àrea periurbana.

El Consell Municipal  de Medi Ambient de Mataró ha elaborat un document explicatori de l’estat de la qüestió, amb una reflexió sobre els dèficits i virtuts del Pla d’Ordenació de Mataró en relació als Sòls no Urbanitzables (document adjunt).

Documents relacionats:

Pla d’Ordenació de Mataró (text refòs 2005)

Estudi crític del Pla d’Ordenació de Mataró en relació als espais no urbanitzables

Bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès (PAV)

Aquest document és la memòria justificativa de les bases de creació del PAV. Inclou una proposta de proposta de creació, gestió i protecció dels espais agr´cioles del Vallès a través del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i de lña creació d’un Pla Especial de Protecció del PAV.

«L’objectiu de les Bases per a la protecció del PAV és explicitar en quins àmbits de la planificació territorial cal que es fonamentin i quines pautes de gestió cal aplicar als espais agrícoles, forestals i fluvials, així com al patrimoni natural i històric existent» per «obtenir un Vallès amb una estructuració territorial més racional i sostenible, que garanteixi la futura conservació dels seus espais naturals» (preàmbul).

Documents relacionats:

Bases per a la protecció del PAV

Esmena del grup ERC als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2003

El grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va presentar l’any 2002 una proposicó no de llei al Parlament de Catalunya en què es proposava «instar al Consell Executiu a iniciar les gestions oportunes per tal de promoure conjuntament amb les administracions locals i amb els agents socials i econòmics implicats la creació d’un parc agrari discontinu a la comarca del Maresme».

Alhora ERC va presentar el mateix any una esmena al a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de catalunya per l’any 2003, en la qual instava al govern a destinar «els recursos necessaris per a realitzar un projecte de Parc Agrari discontinu a la comarca del Maresme» (Esmena núm.440).

Ambdós, projecte no de llei i esmena als pressupostos, van ser rebutjat pel Parlament.

Generalitat de Catalunya. BOPC núm.371, de 13.12.2002

Documents relacionats:

Esmena d’ERC als pressupostos de l’any 2003 (esmena 440, pàg.90)

Notícia apareguda a VilaWeb sobre la proposta d’ERC

Manifest comarcal en favor de la constitució d’un Consorci per la protecció de l’Espai Natural (agro-forestal)

El septembre del 2000 una plataforma ciutadana va reivindicar la creació d’un consorci que gestionés aquest territori agro-forestal anomenat Montbaig-Montpedrós-Puig Vicenç. En el manifest es declarava la necessitat de donar un impuls a l’activitat agrícola de la zona per tal de mantenir-ne la seva presència en el territori.

A través de la pàgina web tindrem accés a la documentació de l’estudi realitzat per DEPANA l’any 2002: E»studi de base de l’espai natural (agrícola-forestal) Montbaig-Montpedrós».

Enllaços d’interès:

Web de la Plataforma Pro-Espai Natrual

Documents relacionats:

Manifest en favor de l’Espai Natural (agro-forestal) Montbaig-Montpedrós-Pugi Vicenç

El Parc Agrari d’Alella, proposta del Consell de Protecció de la Natura

L’any 1999 es va fer públic el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge de la Conreria-Sant Matéu-Céllecs. En l’informe que va emetre el Consell de Protecció de la Natura (juliol de 1999), es recomana la protecció dels sòls del municipi d’Alella (sobretot aquells inclosos dins la DO Alella) i la creació d’un Parc Agrari per la seva gestió. No obstant, en l’aprovació deifnitiva del Pla (maig del 2004) no es van incloure totes les terres agrícoles del municipi ni tampoc es va considerar la implantació de la figura de Parc Agrari.

Consell de Protecció de la Natura. 15 de juliol de 1999.

Documents relacionats:

Informe del Consell de Protecció de la Natura (juliol del 1999)

Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge Conreria-Sant Mateu-Céllecs

La gestió integral dels espais oberts de qualitat: el projecte d’ordenació i gestió del Parc rural de Torre Negra

Albert Codina, advocat redactor del Pla especial de protecció de Torre Negra, exposa en aquest document la situació de l’espai de Torre Negra (l’any 1999) i els projectes endagats per la seva protecció i gestió.

Territoris núm.0, d’octubre del 2001

Documents relacionats:

La gestió integral dels espais oberts de qualitat: el projecte d’ordenació i gestió del Parc rural d

Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Bases tècniques per a un acord necessari

En aquesta publicació, premi de la Fundació Caixa Manresa, Jordi Ludevid fa una referència als sòls agrícoles de l’àrea de Manresa i a la necessitat de crear un parc agrícola com a eina per la preservació i la gestió dels regadius de Manresa: «també, sòls d’alt valor agrícola com els amplis regadius, que caldria veure coma parcs agrícoles» (p.53).

Ludevid et al, Fundació Caixa de Manresa eds, 1998

Enllaços d’interès:

Accés a la referència bibliogràfica: Bibliotècnica de la UPC

El regadiu de Manresa

En aquest estudi, realitzat per encàrrec de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Manresa, es proposa la creació del Parc del Regadiu de Manresa per tal de consolidar aques espai singular i fer-hi possible una gestió integral.

Montasell J (1997) DIBA, Àrea d’Espais Naturals