Ajuts

1 de febrer primer dia tramitació de la DUN 2018

Primer dia per a la tramitació de la Declaració Única Agrària 2018

Aquesta declaració inclou les dades de cada explotació agrària i permet sol·licitar diferents ajuts adreçats al sector

Més de 50.000 titulars d’explotacions agràries catalanes poden realitzar la Declaració Única Agrària (DUN) a partir d’avui, en el que serà la quarta campanya de declaració dins del període de la Política Agrària Comuna (PAC) 2014-2020.
La DUN és el principal canal de gestió administrativa del Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació (DARP) i permet a tots els agricultors i ramaders de Catalunya la sol·licitud dels ajuts directes i del Contracte Global d’Explotació (ajuts a la competitivitat i a la sostenibilitat) de la PAC, així com altres declaracions, comunicacions, modificacions de dades de registres oficials, fins a més de 50 tràmits.
El conjunt dels ajuts directes, així com els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) gestionats en la DUN, es poden sol·licitar des de l’1 de febrer fins el 30 d’abril i representen una aportació de més de 365M€ anuals per al sector agroalimentari i forestal català, entre els fons propis i els procedents de la Unió Europea (UE).
Enguany la DUN incorpora la sol·licitud de l’ajut lligat al pla de reestructuració i reconversió de la vinya (2019-2023) i la sol·licitud de modificació del lliurament de collita de vinya per tal de simplificar administrativament la seva gestió.
Es manté la informació que es va iniciar la campanya passada en relació al Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (PDGR), amb l’objectiu de donar transparència i agilitzar l’actualització d’aquestes dades.
I com cada any, per a facilitar l’elaboració i la tramitació de la DUN, el DARP ha establert convenis de col·laboració amb 78 entitats col·laboradores repartides arreu de totes les comarques catalanes. Aquestes entitats, conjuntament amb els grups de suport DUN del DARP, realitzen la formació i l’atenció als declarants per a aconseguir la millor qualitat de les declaracions.
Des del DARP i per al bon desenvolupament de la campanya es posa a disposició dels titulars de les explotacions agràries per a la DUN una sèrie d’eines, com són:
* CROMOS: informa dels canvis del Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) i de les incidències de l’any anterior. També permet la descàrrega de les dades per a fer seguiment i una gestió més eficient de l’explotació.
* capa DUN: aquesta capa, pionera a tot l’Estat, permet evitar declaracions errònies per duplicitats de superfície a partir de la informació aportada per tots els declarants.
Podeu trobar més informació en la pàgina web del DARP http://agricultura.gencat.cat/dun

Programa MED

El programa MED és un programa transnacional de cooperació territorial europea.

Continua la tradició dels programes europeus de cooperació (anomenats anteriorment Interreg). Es porta a terme dins de l’objectiu de “cooperació territorial europea” del període 2007-2013. Amb un pressupost de més de 250 Milions d’euros, el programa cobreix la costa i les regions mediterrànies de nou països de la UE. L’associació s’ampliarà amb la participació dels països mediterranis que són candidats o candidats potencials a la Unió Europea.

Les seves prioritats són:

1. Millorar la competitivitat de la zona d’una manera que garanteixi el creixement i l’ocupació per a les generacions futures (estratègia de Lisboa).

2.Promoure la cohesió territorial i la protecció del medi ambient, d’acord amb la lògica del desenvolupament sostenible (estratègia de Göteborg).

En cada Estat membre, una coordinació nacional representa el programa.

Web del MED Programme

Programa INTERREG IVC

En breu s’obrirà el programa INTERREG IVC:  http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

El programa INTERREG IVC és part de l’objectiu de cooperació territorial europea. Es tracta d’un programa comunitari que ajuda a les regions d’Europa a treballar junts per compartir els seus coneixements i experiència. Llançat el 2007, el programa s’executarà fins 2013.

El programa proveeix fons per a totes les regions d’Europa més Suïssa i Noruega (autoritats públiques regionals i locals) per a l’intercanvi i la transferència de coneixements i bones pràctiques. Hi ha dues línies d’actuació objectiu:

  1. Innovació i economia del coneixement
  2. Medi ambient i prevenció de riscos

Aquestes prioritats reflecteixen l’estratègia de la Unió Europea per fomentar el creixement i l’ocupació en consonància amb l’Estratègia de Lisboa i Göteborg.

Declaració Única Agrària 2015

Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura de la Generalitat de Catalunya ha obert el periode per presentar la declaració única agrària.

La declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions.

La DUN s’ha de presentar en suport informàtic amb signatura electrònica en el cas d’entitats jurídiques (entitats col·laboradores o persones jurídiques a títol individual), i en suport informàtic amb signatura electrònica o amb suport informàtic i en suport paper, en el cas de persones físiques. Les entitats col·laboradores poden presentar la declaració i sol·licitud d’ajuts de les persones titulars de l’explotació per via telemàtica sempre que acreditin l’autorització del titular mitjançant l’imprès normalitzat que facilita el DAAM. Aquest ha de romandre en guarda per l’entitat col·laboradora i a disposició de l’Administració en qualsevol moment que es requereixi i durant els quatre anys següents a la presentació de la DUN.

La DUN es pot presentar des de l’1 de març i fins al 31 de desembre de 2015. Per a les persones titulars d’explotacions agrícoles en l’àmbit de la producció primària agrícola que estan obligades a presentar la DUN d’acord amb el que estableix l’article 2.3, el termini és des de l’1 de març fins al 15 de maig de 2015.

Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l’annex 1 d’aquesta Ordre, cal presentar la sol·licitud corresponent en el moment de fer la DUN.

DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6820/1407330.pdf

DUN 2015 – Nova versió 1.01

S’ha publicat una nova versió d’actualització automàtica 1.01 que soluciona diverses incidències de l’aplicació DUN2015. Aquesta versió no permetrà imprimir.

Us volem comunicar també que el SIGPAC estatal està realitzant canvis en el servei d’assignació de recintes que fan que temporalment no funcioni correctament aquest servei.

D’altra banda, us adjuntem el llistat de modificacions de productes del 2014 al 2015 tal i com vam comentar a la jornada de formació.

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Comunicat-5.-DUN-2015

DUN 2015 versió 1.01

 

Ajuts a la modernització de cooperatives (DAAM)

Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la concentració, la intercooperació de les cooperatives agràries, per contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari i a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives.
Entre els objectius d’aquests ajuts també hi ha restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les zones rurals i facilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques i socials amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització.

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant les anualitats 2015, 2016 i 2017.

A qui va dirigit?

  • A les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització constituïdes legalment.
  • A les entitats associatives agràries que sota qualsevol fórmula jurídica, reconeguda en dret, estiguin formades o participades majoritàriament per cooperatives agràries d’aquestes característiques.
  • Als nous grups cooperatius que resultin d’acords o concerts de col·laboració.

Termini: del 18 de febrer de 2015 al 17 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

ENLLAÇ

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.