Actuacions i Projectes – Europa

EUROREGIO – Projecte per la millora de l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet

El projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies d’anàlisi comunes» liderat per la Fundació Agroterritori en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère, ha estat finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterràni, en la Convocatòria de projectes 2013 Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Objectius espeífics:

– Establir una xarxa a l’Euroregió per l’anàlisi i l’assessorament al sector lacti, amb la voluntat de garantir la correcta gestió de l’energia en les empreses lleteres i promoure la recerca i el suport institucional.

– Identificar i definir els consum energètic de les explotacions de vaca de llet i el seu impacte ambiental, així com les millors iniciatives empresarials.

– Desenvolupar eines i mesures per millorar l’ús d’energia a nivell d’explotació.

– Consensuar una estratègia comuna per a l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet de l’Euroregió.

– Incorporar l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en la producció de llet de vaca i derivats com una variable clau de futur.

PRODUCTES RESULTATS DEL PROJECTE

1. Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet

GUIA energia vaca de llet

2. Guide des bonnes pratiques énergérgetiques dans les exploitations de vaches laitières

GUIDE énergie bovines laitières

3. Seminari Ús eficient de l’energia en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet Euroregió

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Ponència Metodologia de treball

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Ponència Guia

Ponencia Estratègia

Ressenya_Debat_Seminari

Enllaç gravació del Seminari: Gravació UdG Seminari 19nov2015

4. Estratègia per promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Estratègia eficiència energètica en vaca de llet

5. Stratégie pour la promotion de l’efficience énergétique dans les exploitations bovines laitières de l’Euroregión

Stratégie efficience énergétique bovin laitier

Participen en el partenariat de la proposta RURBAN (H2020-RUR-2016-2017)

Agroterritori participa en la proposta RUral uRBAn Links for smart and integrated territorial governance presentada per Comune di Milano, el passat 15 de febrer de 2016. El partenariat del projecte està format per 34 entitats, públiques i privades, d’Itàlia, Àustria, França, Espanya, Grècia, Polònia, Bèlgica, Anglaterra, Holanda i Dinamarca.

La proposta s’emmarca en:

H2020 website

Pillar: Societal Challenges
Work Programme Year: H2020-2016-2017

Calendari provisional LIFE 2015

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea ha publicat el calendari provisional de la convocatòria LIFE 2015 a: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

2015 Call for proposals for LIFE Grants under both sub-programmes (for Environment and for Climate Action) – provisional indicative timetables

Grant Type Phase Opening Date Closing Date
Traditional Projects 01 June 2015 15 September 2015
Preparatory Projects 01 June 2015 30 October 2015
Technical Assistance Projects 01 June 2015 Mid September 2015
Integrated Projects Concept Notes 01 June 2015 01 October 2015
Full Proposals Mid April 2016
NGO Framework Partnerships May 2015 July 2015

Actualitzacions dels programes de treball Horizon2020

La Comissió Europea va aprovar el 22 de juliol passat una primera actualització dels programes de treball 2014-2015 de Horizon 2020 corresponent a les convocatòries que tenen data de tancament al 2015. Les actualitzacions estan enfocades a confirmar els imports de les convocatòries pel 2015, i ena alguns casos poden incloure lleugeres modificacions en la descripció dels topics, per la qual cosa us recomanem descarregar-vos els programes de treball actualitzats al Research Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Aquesta actualització també ha servit per implementar dos nous instruments: un pilot denominat Fast Track to Innovation (FTI) i 5 Innovation prizes.

Els FTI s’implementaran a partir de Gener del 2015 per al període 2015-2016 amb 200 M euros de pressupost. Seran pilots orientats a les tecnologies i les seves aplicacions, que proveiran finançament a les accions properes al mercat i orientades a negoci.

Els Innovation prizes premiaran els projectes orientats a solucionar problemes concrets i reptes socials: «Reducing the Mis-use of Antibiotics», «Breaking the optical transmission barriers», «Collaborative Sharing of Spectrum», «Reduction of Air Pollution» i «Food-Scanner».

​ Trobareu més informació a: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm

SAFER, aménagement et développement de l’espace rural

Les Safer són associacions locals sense ànim de lucre, depenents del Ministeri d’Agricultura i les Finances francès, que tenen per objectiu «el desenvolupament sostenible i equilibrat de l’espai rural». Entre les seves funcions destaquen les encaminades a posar en producció espais agraris en venda: per a això les Safer compren terrenys agrícoles i els revenen o lloguen a agricultors o col·lectivitats que assegurin la continuïtat de l’activitat agrària.

Enllaços d’interès:

Web de SAFER

Ille de France

La regió d’Île de France (Paris) desenvolupa nombroses accions per protegir els espais naturals i agrícoles situats al voltant de la ciutat. París és una de les ciutats de major creixement demogràfic d’Europa i, per tant, on les necessitats de sòl pel creixement del teixit urbà són més exigents.

En aquest context el juny del 2003 va néixer a la comuna de l’Essone el Triangle Vert, una àrea de 4800 ha situada a escassos 25km de París on l’agricultura juga un paper protagonista (40% del territori). Els tres objectius principals definits en el projecte del Triangle Vert són:

a) garantir la continuïtat de l’activitat agrícola,

b) treure profit de la proximitat urbana,

c) donar a conèixer el valor mediambiental, cultural, paisatgístic i recreatiu del territori.

Adjunt trobem dos documents: 1.- en un primer Laverne T (president del Triangle Vert) ens fa una breu descripció del territori i de les principals funcions i activitats del parc. 2.- el segon document adjunt és una ponència realitzada per Vidal R i Fleury A en el marc del congrés Rural Near the City (Leuven, Bèlgica, 7 i 8 de febrer del 2008). Es tracta d’una descripció de la situació de l’agricultura a l’Ile de France i de les accions que es duen a terme per protegir i gestionar els espais agraris en aquesta zona.

Enllaços d’interès:

Web del Triangle Vert des Villes Maraîchères du Huropoix

Documents relacionats:

Le Triangle Vert: des Villes Maraîchères du Huropoix: pour un développement soutenable

Agriculture in Urban Planning in Ile de France

Parco Agricolo Milano Sud

El Parco Agricolo Milano Sud, als voltants de Milà, forma un espai continu on l’activitat agrícola és predominant. Mitjançant la figura de l’Ente gestore del Parcoes fan múltiples actuacions per dinamitzar l’activitat agrícola i preservar els valors paisatgístics, culturals i arquitectònics que permaneixen en l’espai.

Enllaços d’interès:

Web del Parco Agricolo Milano Sud

Y de Grenoble

La Y de Grenoble rep el seu nom de la forma que dibuixen les valls d’Isère i del Drac. L’agricultura que s’hi desenvolupa és de cultius extensius i horta a la plana. A mitja alçada trobem explotacions agropecuàries i arboricultura i viticultura, i finalment a la part superior de les montanyes trobem pastures per ramats.

L’Association pour le développement de l’agriculture dans l’Y Grenoblais (ADAYG) coordina nombroses activitats per promoure el consum local i l’ús de tècniques agrícoles sostenibles amb el medi ambient.

Enllaços d’interès:

Web de l’Association pour le développement de l’agriculture dans l’Y Grenoblais

Les Jardins du Pays d’Aubagne

Aquesta zona agrícola ocupa les terres periurbanes de la ciutat d’Aubagne, a prop d’una de les principals ciutats de França, Marsella. Un potencial de consumidors molt elevat i una forta tradició agrícola de la zona, han impulsat la creació d’organismes que tenen per objectiu dinamitzar l’activitat agrícola a la zona.

Entre les actuacions que destaquen:

1) existència d’un centre tècnic que estudia els cultius i els mitjans de producció,

2) sistema de comercialització a través del portal web,

3) implementació de sistemes de traçabilitat per fomentar la confiança del consumidor,

4) campanyes de promoció del producte local i de temporada.

Enllaços d’interès:

Web de Les Jardins du Pays d’Aubagne (Centre Technique)

Web de la ciutat d’Aubagne – Agricultura

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.