Eines – Normativa – Agricultura

Avantprojecte de Llei del sòl d’ús agrari

Avui ha sortit publicat el text de la futura Llei d’espais agraris de Catalunya.

Podeu consultar el text al següent enllaç i presentar al·legacions en un periode màxim de 15 dies (fins 23 d’octubre):

Ley 24/2003, de la Viña y el Vino

Aquesta Llei regula el sector de vitivinícola conforme a les normes europees. Regula la denominació dels productes vitivinícoles, la seva presentació i la seva promoció. També es normativitzen els distintius de qualitat i s’estableixen mesures per promocionar les bones pràctiques dels viticultors i dels cellers.

Estat Espanyol. BOE núm.165, de 11.7.2003

Documents relacionats:

Ley 24/2003, de la Viña y el Vino

 

Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària

La protecció i promoció de productes d’elevada qualitat lligats a territoris concrets és una estratègia per diferenciar certes produccions agràries i fomentar així el desenvolupament rural dels diferents territoris de Catalunya. És així com en el prèambul de la llei catalana de qualitat agroalimentària s’exposa: «la competitivitat en el camp de la qualitat ha de permetre […] la territorialització dels productes, que ha d’esdevenir una eina indispensable per a la fixació de la població en el territori i la redistribució de l’activitat econòmica […]«.

Darrera els productes diferenciats per la seva elevada qualitat fa falta que hi hagin instruments que vetllin pel benfer en les produccions locals i que desenvolupin segells que relacionin els productes amb els consumidors. En aquest sentit l’assegurança de la traçabilitat i el desenvolupament de segells distintius de qualitat han estat un objectiu prioritari  de les diferents administracions. En aquest marc la Unió Europea desenvolupà els segells Denominació d’Origen protegida (DOP) i Indicació Geogràfica Protegida(Reglaments CE/510/2006 CE/1898/2006) i Especialitat Tradicional Garantida(Reglaments CE/509/2006 CE/1216/2007). La transposició d’aquests reglaments a la normativa estatal es realitzà mitjançant els Reial Decrets RD 1069/2007 RD 998/2002.

A Catalunya aquest sistema de certificacions està desenvolupat per la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, la qual defineix els objectius de la Generalitat per la promoció dels productes de qualitat lligats al territori i defineix i regula els segells europeus (DOP, IGP i ETG) i d’altres distintius de qualitat (Denominació geogràfica i Marca Q de qualitat alimentària). Es regula, mitjançant aquesta llei, el reglament intern de funcionament d’aquests segells, el mode de sol·licitud i el sistema de certificació (entitats de certificació i control).

En aquesta llei també es regula l’artesania alimentària i les normes bàsiques de funcionament dels diferents operdors de la cadena agroalimentària per assegurar la qualitat final dels productes alimentaris produïts i/o comercialitzats a Catalunya.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.3915, de 1.7.2003

Enllaços d’interès:

Web del DAR sobre qualitat alimentària

Documents relacionats:

Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària

 

ORDRE AAM/429/2012. Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader

El passat 28 de desembre es va obrir la nova convocatòria dels ajuts Leader 2012 adreçada a les peittes i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques que concedeix fins a un 35% de subvenció a fons perdut per inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6282 – 28.12.2012

Documents relacionats:

DOGC 6282; ajuts Leader

Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestal de 2012

Us animem a llegir detingudament l’ordre d’ajut publicada avui.

L’ajut bonifica els interessos dels préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012  i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació de l’ordre.

A qui va dirigit?

A titulars d’explotacions agràries.

A les societats agràries de transformació, cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT.

ORDRE AAM/260/2012, de 2 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, societats agràries de transformació (SAT) i cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT, afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012 i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació d’aquesta Ordre, i s’aproven les bases reguladores corresponents

Enllaços d’interès:

Resum de l’ajut i accès al tràmit d’ajut

ORDRE AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis

ORDRE AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.

Les convocatòries dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris efectuades fins ara en el marc del PDR de Catalunya, han evidenciat la insuficiència de fons per l’ajut a la millora d’aquests processos. Les convocatòries dels ajuts a les inversions per a la comercialització en zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, amb un nivell de renda mitjana o alta, i situades en l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, característic del desenvolupament econòmic modern que tenen com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el territori i amb això la identitat rural. Per això, s’ha d’impulsar i donar suport a centres de venda directa a les persones consumidores de productes subministrats pels/per les mateixos/es productors/es agraris/àries de la zona, sense cap tipus de distribució intercalada.

Per això, es creu necessari atorgar un ajut que impulsi aquestes actuacions de foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i les inversions en zones periurbanes, mitjançant préstecs amb bonificació d’interessos amb càrrec als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Aquests són préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries amb la finalitat de fomentar inversions i despeses subvencionables d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya.

La persona beneficiària haurà de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals durant un període màxim de vuit anys, amb un màxim d’un any de carència.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5904 de 21 de juny de 2011

Documents relacionats:

AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d’ajuts de minimis

ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització

ORDRE AAR/490/2010, de 15 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per a les futures convocatòries d’aquests ajuts fins a la finalització del període de vigència del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

El Departament d’Agricultura (DAAM) ha publicat aquesta Ordre per tal que qui estigui interessat en fer inversions en l’àmbit de la transformació i comercialització de productes agraris i vulgui accedir als ajuts, que normalment es convoquen anualment per aquestes actuacions, no tingui que esperar fins la propera convocatòria (la convocatòria del 2010 ja està tancada) i per tant, es pugui començar les actuacions ara:

– Ajuts a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i forestals.

– Ajuts a inversions en zona periurbana per a la millora dels processos de comercialització dels productes agraris no inclosos en territori Leader.

– Línia de préstecs en règim d’ajuts de minimis per a les inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i alimentaris.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5740 de 22 d’octubre de 2010

Documents relacionats:

ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.