Eines – Normativa – Agricultura

Reglament 271/2010/CE, logotip de la producció ecològica

El 24 de març de 2010 es va aprovar el nou logotip de la producció ecològica de la Unió Europea (imatge 1), el qual substitueix el que fou aprovat mitjançant el Reglament 889/2008/CE sobre etiquetatge i control de la producció ecològica a la Unió Europea(imatge 2).

El període per adaptar-se a la nova imatge de la producció ecològica a la UE és fins el 1 de juliol del 2012, data a partir de la qual només es podran comercialitzar productes amb la nova etiqueta.

Aquest Reglament modifica el Reglament 889/2008/CE sobre etiquetatge i control de la producció ecològica a la UE.

Unió Europea, DO L 84/19, de 31.3.2010

logotip de la producció ecològica de la Unió Europea.

logotip de la producció ecològica de la Unió Europea.

Logotip antic de la producció ecològica a la Unió Europea (vàlid fins el 1 de juliol del 2012)

Logotip antic de la producció ecològica a la Unió Europea (vàlid fins el 1 de juliol del 2012)

Enllaços d’interès:

Portal de producció ecològica de la Unió Europea

Documents relacionats:

Reglament 271/2010/CE, sobre el nou logotip de la producció ecològica a la UE

 

Resolució AAR/881/2009, per la qual s’aproven els models de contractes de conreu

D’acord amb la disposició addicional 1 de la Llei 1/2008 de contractes de conreu, el DAR és el responsable d’editar un model de contracte de conreu per cadascún dels tipus establerts per la llei: parceria, mesoveria, arrendament per a pastures i arrendament amb finalitat de conservació del patrimoni natural. En aquesta resolució trobarem el model de contracte vigent pels arrendament rústics.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5355, de 7.4.2009

Documents relacionats:

Resolució AAR/881/2009, per la qual s’aproven els models de contractes de conreu

 

Ajuts a inversions en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització de productes agraris (2010)

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha publicat recentment les bases reguladores dels ajuts per fomentar i millorar els processos de comercialització dels productes agraris en àrees periurbanes no incloses al territori LEADER. L’objectiu essent fomentar les estratègies de comercialització directa, ja sigui mitjançant associacions de productors que obren un canal de comercialització o bé mitjançant la venda a través d’Internet, procurant així que el valor afegit associat a la comercialització repercuteixi en els propis productors.

Poden sol·licitar aquest ajut les petites i mitjanes empreses dedicades al sector agroalimentari que comercialitzin productes produïts en les zones periurbanes que es detallen a les bases reguladores. El termini per presentar les sol·licituds és el 7 de juny del 2010.

Què s’entén per zones periurbanes?

La introducció de l’Ordre AAR/266/2010 ofereix la següent definició de zones periurbanes: «Les zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, nivell de renda mitjà o alt, i situades a l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, fenomen característic del desenvolupament econòmic modern, que té com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el territori i amb aquest la identitat rural«. A partir d’aquesta definició, i tenint en compte que en aquesta ordre s’exclouen els municipis inclosos en el territori LEADER, el llistat de municipis considerats com a periurbans a Catalunya el trobarem en l’article 2 de l’Annex.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5624 de 7 de maig de 2010

Documents relacionats:

Ordre AAR/266/2010, bases reguladores dels ajuts en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització

Ordre AAR/49/2009, bases reguladores del Contracte Global d’Explotació per a l’any 2009

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és l’acord entre l’Administració i les explotacions agràries per a la implementació de les accions definides en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR 2007-2013), essent l’objectiu final el foment d’un desenvolupament rural sostenible.

En acord, doncs, amb les línies estratègiques definides en el PDR, anualment es publiquen les línies d’ajuts a les quals es poden acollir les explotacions agràries, essent els eixos principals:

1- Incorporació de joves en el sector agrari.

2- Ajuts per la modernització de les explotacions.

3- Diversificació cap a activitats no agrícoles

Aquestes tres primeres línies d’ajuts estan subjectes al Procediment General del CGE, el que implica el requisit d’elaborar una diagnosi prèvia de l’explotació i un pla d’explotació. En canvi la resta d’ajuts estan subjectes al Procediment Abreujat del CGE, essent els principals compromisos complir amb aspectes de traçabilitat i de condicionalitat:

1- Adaptació a les normes comunitàries: traçabilitat dels productes agraris.

2- Ús de serveis d’assessorament.

3- Foment de pràctiques agroambientals.

4- Foment de la ramaderia ecològica.

5- Inversions no productives en zones desafavorides de muntanya i espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5325, de 24.2.2009

Documents relacionats:

Ordre AAR/49/2009, bases reguladores del Contracte Global d’Explotació per a l’any 2009

Reglament 889/2008/CE, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica a la UE

Aquest Reglament desenvolupa la normativa definida mitjançant el Reglament 834/2007/CE sobre producció ecològica, establint les inidicacions sobre lestècniques de producció admesos en producció ecològica i definint les bases per a l’etiquetatge i el sistema de control.

En el Títol II del Reglament, doncs, trobarem tota la normativa relacionada amb la producció, envasat, transformació, transport i emmagatzematze dels productes ecològics, tant procedents de la producció vegetal com ramadera.

El títol III defineix el logotip de la producció ecològica (vegeu però la modificació feta mitjançant el Reglament 271/2010/CE) i la informació que haurà de portar l’etiqueta d’aquest tipus de productes.

Finalment el títol IV defineix el sistema de control sobre els productes ecològics per tal de garantir-ne la traçabilitat als consumidors.

El logotip de la producció ecològica ha estat recentment modificat mitjançant el Reglament 271/2010/CE.

Unió Europea, DO L 250, de 18.9.2008

Documents relacionats:

Reglament 898/2008, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica

 

Reglament 834/2007/CE, sobre la producció agrícola ecològica

Aquest reglament estableix les normes bàsiques per a la producció ecològica a la Unió Europea, essent l’objectiu normalizar els productes comercialitzats sota aquest segell i alhora definir estratègies que ofereixin una garantia als consumidors sobre la traçabilitat d’aquest tipus de productes agrícoles.

El Reglament 834/2007/CE estableix, doncs, les normes relatives a la producció, preparació i distribució dels productes ecològics, així com estableix un sistema de control i i un model d’etiquetatge per fer distingibles aquest tipus de productes.

Entre d’altres aspectes destacables, aquest és el Reglament que defineix els principis bàsics de la producció ecològica, tals com la protecció i gestió de les propietats dels sòls, el desenvolupament d’estructures de cultius que afavoreixin la biodiversitat, l’ús d’insums naturals o la prohibició de cultivar organismes modificats genèticament (OGM).

L’antic reglament sobre producció ecològica a la Unió Europea fou publicat mitjançant el Reglament 2092/91/CE, el qual queda derogat. No obstant el trobareu adjunt en aquesta fitxa.

Unió Europea. DO L 189/1, de 20.7.2007

Enllaços d’interès:

Portal de la producció ecològica de la Unió Europea

Documents relacionats:

Reglament 834/2007/CE, sobre producció ecològica

Reglament 2092/1991/CE, antic reglament sobre producció ecològica (derogat)

 

Llei 1/2008, de Contractes de Conreu

Aquesta llei desenvolupa la normativa aplicable als contractes d’arrendament de finques agrícoles (d’aprofitament agrícola, ramader o forestal). Tal com exposa la llei en el preludi: el primer objectiu de la Llei és «la preservació de l’espai agrari, el seu bon ús i l’esbailitat i millora de les explotacions agràries existents».

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5082 del 3.3.2008

Documents relacionats:

LLei 1/2008 de contractes de conreu

Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya

Els animal de les espècies ovina i caprina nascuts després del 9 de juliol de 2005 han de ser identificats abans dels sis mesos d’edat i/o sempre que surtin de l’explotació on han nascut. Aquest decret regula el sistema d’identificació (codificació, format i ubicació dels identificatius, normativa d’obtenció de duplicats, etc.). L’objectiu principal d’aquest sistema és implantar la traçabilitat en les explotacions productores d’aquest tipus d’animals.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.5056, de 25.1.2008

Documents relacionats:

Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum

 

Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural

La llei estableix una sèrie de línies d’actuació en l’àmbit del desenvolupament rural, amb l’objectiu d’afavorir-ne «el desenvolupament sostenible». Aquesta llei dota a Espanya de legislació pròpia en matèria de Desenvolupament Rural, fins al moment resolta amb l’aplicació directa dels reglaments comunitaris.

Una segona llei (ley 16/2007, de 13 de desembre) afegeix dos articles referents a la dotació de cossos de seguretat de l’estat en àrees rurals.

L’article 33 referent a Urbanisme i Vivenda, especifica la necessitat de «desincentivar l’urbanisme dispers, particularment en les zones periurbanes» (apartat d.).

Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007

Enllaços d’interès:

Web del MAPyA que explica els objectius de la Llei

Web de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR)

Documents relacionats:

Llei 45/2007 pel desenvolupament sostenible del medi rural

Llei 16/2007, complementària a la llei pel desenvolupament sostenible del medi rural

 

Reglament (CE) 1234/2007 pel qual es crea una Organització Comuna de Mercats (OCM) per als productes agrícoles

Aquest text unifica totes les OCM anteriors en una sola norma. Regula la intervenció dels mercats interiors a la UE, i les condicions per al comerç exterior. Estableix el sistema de quotes, el d’emmagatzematge i els sistemes de classificació de les canals obtingudes de la ramaderia. Marca límits als sistemes d’ajuts a l’agricultura. Defineix normes per a la comercialització de productes agraris.

Documents relacionats:

Reglament 1234_2007 OCM.pdf

Regl 361_2008 modificació regl 1234_2007 OCM.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.