Eines – Normativa – Agricultura

Reglament 1216/2007/CE, aplicació del Reglament 509/2006/CE sobre Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

Aquest Reglament recull i desenvolupa la normativa relativa a l’aprovació i la tramitació de les sol·licituds d’ETG. La normativa bàsica d’aquest Reglament va ser aprovada pel Consell en el Reglament 509/2006/CE.

Unió Europea. DO L 275/3, de 19.10.2007

Documents relacionats:

Reglament 1216/2007/CE, sobre Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

 

(Galiza) Lei 7/2007, para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terra

Aquesta Llei té per objectiu posar en valor les terres agràries de Galícia. En un context de disminució de l’activitat agrària s’estableixen mesures per incentivar la gestió d’aquestes terres: s’estableix un sistema d’arrendaments, oferint unes garanties tan a propietaris com a llogaters, alhora que s’imposen una sèrie de sancions per aquelles terres agrícoles en procés d’abandonament i que no estiguin en la borsa de lloguer públic.

Es tracta d’una llei pionera a l’Estat espanyol, i d’un referent en l’àmbit de la preservació i protecció dels espais agraris.

Diario Oficial de Galicia, nº 104

Enllaços d’interès:

Pàgina Web del Banc de Terres de Galícia (BanTeGal)

Documents relacionats:

(Galiza) Lei 7/2007 para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia

 

Reglament 1898/2006/CE d’aplicació del reglament 510/2006/CE sobre IGP i DOP

Aquest document és el Reglament d’aplicació de la norma europea 510/2006/CE sobre Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP). En els annexos del Reglament trobarem els formularis que cal complimentar per presentar una sol·licitud de DOP o IGP.

Unió Europea. DO L 369/1, de 23.12.2006

Documents relacionats:

Reglament 1898/2006, d’ aplicació norma europea sobre DOP i IGP

 

Decret 413/2006, normes generals de producció integrada

Aquest decret desenvolupa i estableix les normes tècniques de la producció integrada. En els diferents articles s’estableixen les pràctiques de maneig que s’han de seguir (fertilització, ús de fitosanitaris, sistema de poda, etc.) per tal de poder-se acollir a la certificació.

A la web del CCPI trobem actualitzades i especificades per cada cultiu les normes de producció integrada.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4753, de 3.11.2006

Enllaços d’interès:

Web del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)

Documents relacionats:

Decret 413/2006, normes generals de producció integrada a Catalunya

Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció agrària ecològica

Mitjançant la resolució ARP/2865/2006, de 24 d’agost de 2006, el DARP va aprovar, a petició del CCPAE, el Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Aquest quadern adapta la normtiva europea en matèria d’agricultura ecològica (reglament 834/2007/CE) als condicionants de l’agricultura catalana, establint la relació de tècniques de maneig admeses en producció ecològica.

El Quadern de Normes Tècniques en Producció Agrària Ecològica és publicat i actualitzat cada 2 anys.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4715, de 8.9.2006

Documents relacionats:

Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció ecològica

 

Decret 285/2006, que desenvolupa la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària

El Decret 285/2006 és el text normatiu que desenvolupa la Llei14/2003 de qualitat agroalimentària. Aquesta llei estableix els objectius per fomentar les produccions agràries de qualitat a Catalunya i defineix el sistema de certificacions i controls per tal d’implantar una garantia de cara als consumidors. Per a això estableix les reulacions de les diferents marques de qualitat desenvolupades des d’Euorpa (DOP, IGP, ETG DG) i a nivell estatal i autonòmic (Marca Q, Artesania Alimentària).

Dins aquest marc que defineix la Llei 14/2003, el Decret 285/2006 fixa els procediments i les normes per la instauració de les marques i distintius de qualitat. En aquest sentit estableix:

1. el procediment per la sol·licitud i els requisits que ha de tenir un producte per acollir-se a una DOP o IGP, així com les obligacions i drets dels inscrits i el sistema d’etiquetatge dels productes.

2. el funcionament, composició i naturalesa jurídica dels Consells Reguladors, òrgans que han de vetllar pel funcionament dins la normativa vigent de les DOP i IGP.

3. el mètode de control i certificació de les DOP i IGP.

4. respecte a les Denominacions Geogràfiques (DG) i les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG) s’especifica el procés de sol·licitud i el sistema de certificació.

5. es regulen també el règim de funcionament de la Marca Q i de l’Artesania Alimentària.

Alhora, mitjançant aquest Decret, es crea el Registre de distintius d’origen i de qualitat de Catalunya, en el qual queden inscrits els productes que tinguin un segell DOP, IGP, ETG, DG o Marca Q, i l’inventari de productes de la terra, un catàleg de productes tradicionals de les comarques catalanes (tinguin o no menció de qualitat).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4760, de 6.7.2006

Documents relacionats:

Decret 285/2006, desplegament llei 14/2003 de qualitat agroalimentària

Reglament 509/2006 sobre les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

Aquesta norma europea especifica les condicions per les quals els productes agrícoles i alimentaris europeus poden obtenir la denominació ETG i fer-ho valer com a distintiu de qualitat.

L’objectiu d’aquest reglament és posar en valor els mètodes productius i les virtuts intrínseques dels aliments deixant de banda l’origen territorial dels mateixos.

Unió Europea. DO L 93/1, de 31.3.2006

Documents relacionats:

Reglament 509/2006 sobre especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

 

Reglament 510/2006/CE sobre Indicacions Geogràfiques (IGP) i Denominacions d’Origen (DOP)

Aquesta norma europea especifica les condicions per les quals els productes agrícoles i alimentaris europeus poden obtenir la denominació IGP i DOP.

El reglament 510/2006 no s’aplica sobre els productes vitivinícoles, excepte els vinagres de vi i les begudes esperitoses.

Unió Europea. DO L 93/12, de 31.3.2006

Documents relacionats:

Reglament 510/2006/CE sobre DOP i IGP

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.