Eines – Qualitat territorial

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

El CCPAE és l’òrgan depenent del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) que actua com a autoritat de control de la producció agrària ecològica a Catalunya, realitzant els controls i les certificacions pertinents. Aquest organisme és, també, el responsable d’el·laborar el Quadern de normes tècniques cada 2 anys, recull de tècniques i processos admesos en agricultura ecològica.

El CCPAE va ser creat l’any 1994 mitjançant el Decret 28/1994 i el seu Reglament de funcionament està publicat al DOGC 2087.

A través de la Web del CCPAE podem realitzar tràmits administratius i trobarem tota la informació relacionada amb la producció ecològica.

Enllaços d’interès:

Web del CCPAE

Unitat de Producció Integrada del DAR

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) té una unitat dedicada a la producció integrada encarregada de la promoció i regulació d’aquest tipsu de producció. Aquesta unitat estableix els ajuts a la producció integrada i col·labora en l’elaboració dels documents normatius i divulgatius que afecten a la producció integrada.

Enllaços d’interès:

Web del DAR – Unitat de Producció Integrada

Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)

El CCPI, el reglament del qual va ser publicat per l’ordre ARP/208/2003, és l’òrgan encarregat de gestionar el Registre d’explotacions de producció integrada i d’establir i elaborar les directrius que afecten a aquest tipus de producció. Aquest òrgan publica els quaderns d’explotació que han de realitzar els productors per acollir-se a la certificació de la producció integrada.

Enllaços d’interès:

Web del CCPI

Catalunyam!

La marca Catalunyam ha estat impulsada per l’Associació Catalana de Productors Agraris i Comerciants de la Terra (ACPACT) amb l’objectiu de promoure productes alimentaris de qualitat produïts íntegrament a Catalunya. Amb aquest segell es pretén incentivar els circuits de comercialització de proximitat, oferint al consumidor final una garantia de qualitat, seguretat i de que s’està comprant un aliment produït al país. Paral·lelament s’està fomentant un preu just pels productors, amb la finalitat última de donar continuïtat al sector agrari català.

Els productors interessats en acollir-se al segell signen un conveni de col·laboració amb l’ACPACT i poden comercialitzar els productes a través de botiguers, detallistes i mercats municipals que també hagin signat un conveni. Per tan la marca Catalunyam garanteix un control de qualitat en totes les etapes, des del productor fins al comercialitzador.

Sota aquest segell trobarem tota la gamma de productes agrícoles produïts a Catalunya (horta, fruita, oli o productes ramaders).

L’Associació Catalana de Productors Agraris i Comerciants de la Terra (ACPACT) és una associació de gremis i associacions del ram agrari i comercial sense ànim de lucre, formada per la Unió de Pagesos de Catalunya, l’Associació de Mercats Municipals de Catalunya i la Confederació de Comerç de Catalunya.

Enllaços d’interès:

Vídeo aparegut al portal 3cat24.cat – Productes d’aquí i sostenibles, la marca Catalunyam

Notícia apareguda a la web gastroteca.cat

Denominació Geogràfica

«La Denominació Geogràfica (DG) és un reconeixement comunitari per a aquelles begudes espirituoses que s’elaboren en la zona geogràfica que li dóna el nom i on n’obtenen el caràcter i les qualitats definitives» (DAR). Segons el reglament de funcionament d’aquestes denominacions (Reglament 110/2008, art.15 a 23), s’entén per beguda espirituosa aquella beguda alcohòlica destinada al consum humà, amb unes propietats organolètpiques especials i un grau alcohòlic mínim de 15% vol (art.2). La relació de begudes espirituoses que ostenten aquest segell es troben en l’annex II del reglament (a Catalunya estan reconeguts el Brandy del Penedès i la Ratafia).

Enllaços d’interès:

Web del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural – Denominacions Geogràfiques

Documents relacionats:

Reglament 110/2008, definició, designació, presentació, etiquetat i protecció de la denominació geogràfica de begudes espirituoses

Slow Food: baluards i arca del gust

Slow Food és una organització creada l’any 1989 que promou iniciatives per evitar la pèrdua dels menjar locals i recuperar el sabor dels aliments. En contraposició al terme fast food, apareix aquesta organització «eco-gastronòmica sense ànim de lucre», la qual fomenta activitats d’educació del gust, elabora estratègies per recuperar varietats tradicionals o productes artesanals antics o fins i tot promou la creació de la Universitat de les Ciències Gatronòmiques… menjar local i, sobretot, de qualitat…

Slow Food ha creat un catàleg de productes alimentaris (d’elevada qualitat organolèptica, vinculats a una àrea geogràfica, resultants de produccions artesanals i en situació de perill d’extinció) amb l’objectiu de promocionar-ne el seu consum (Arca del Gust). D’aquests alguns són distingits pels Baluards, «productes pels quals s’han creat projectes a petita escala per ajudar als productors alimentaris artesanals a conservar els seus mètodes de treball i els seus productes tradicionals». A Catalunya són reconeguts per Slow Food la Mongeta del Ganxet i el Vi de Malvasía de Sitges (Baluards) i els Brotons i Espigalls, la Col Paperina, l’Escarola Perruqueta i el Gall del Penedès (Arca del Gust).

Enllaços d’interès:

Web de Slow Food International

Web de Slow Food Espanya

Documents relacionats:

Slow Food: la guia

Manifest de la Slow Food

Llista de productes reconeguts per Slow Food a Espanya

Artesania Alimentària

Es considera artesania alimentària «l’activitat d’elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la normativa en aquesta matèria» (Decret 285/2006Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària) «i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal o de l’artesà» (art.86, Decret 285/2006). Els productes i oficis que podran acollir-se sota aquesta marca són: melmelades, i cosnerves de fruites, formatges i matons, cansaladeria i xarcuteria, pastisseria, forns de pa, torrefactors de cafè i xurreries(annex 2, Decret 285/2006).

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) promou anualmentajuts destinats al foment de l’artesania alimentària a Catalunya. Les bases reguladores dels ajuts per l’any 2009 estan publicades al DOGC núm.5347, de 26.3.2009 (document adjunt).

Enllaços d’interès:

Web del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural – Artesania Alimentària

Documents relacionats:

Ordre AAR/121/2009, bases reguladores dels ajuts destinats al foment de l’artesania alimentària

Federació Catalana DOP-IGP

És una entitat constituïda per 18 Consells Reguladors d’Aliments de Qualitat catalans, que té per objectiu promoure i donar a conèixer els productes catalans que tenen el segell DOP o IGP. La Federació actua com a representant dels seus federats davant les administracions estatal i comunitària i vetlla pel prestigi dels seus productes.

No totes les DOP-IGP de Catalunya estan associades en aquesta Federació.

Enllaços d’interès:

Web de la Federació Catalana DOP-IGP

DOP Pera de Lleida

Peres de les varietats Llimonera, Blanquilla i Conference produïdes a la zona de Lleida. La DOP es troba actualment en procés de reconeixement comunitari. S’ha publicat el Reglament de la DOP al DOGC núm.5163.

Dades del Consell Regulador: Av. Tortosa, 2, oficina 10, edifici Mercolleida 25005 Lleida Tel.: 973 220 149 Fax: 973 220 437 peralleida@peralleida.com

Documents relacionats:

DOGC 5163 (1.7.2008).pdf

DOP Oli de l’Empordà

Oli procedent de diverses varietats d’oliva, totes produïdes a la regió de l’Alt i Baix Empordà. La DOP es troba en procés de reconeixement comunitari. No obstant ja s’ha aprovat la sol·licitud d’inscripció al registre (DOGC núm.4880 i BOE núm.126 de 26 de maig del 2007). El Reglament va ser publicat al DOGC núm.5127.

Dades del Consell Regulador: Carrer Nou, 48, 2n 17600 Figueres 972 51 40 96 Fax: 972 67 48 24 oliemporda@altempordarural.org

Enllaços d’interès:

Web de la DOP Oli de l’Empordà

Documents relacionats:

DOGC 4880 (10.5.2007).pdf

BOE 126 (26.5.2007).pdf

DOGC 5127 (8.5.2008).pdf