Estrategies – Participació

Inclusió d’Agroterritori a la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT – IRTA

La Fundació Agroterritori va assistir a la primera Assemblea General de la comunitat RIS3CAT INNOÀPAT celebrada el dimecres 25 de gener de 2017 a Torre Marimon.

En aquest acte es va expressar el desig de pertànyer a la comunitat, i es va aprovar la inclusió d’Agroterritori com a membre col·laborador.

Aquesta es presenta como una oportunitat per participar de manera directa en els projectes que s’hi porten a terme i en les dinàmiques i les aliances que, ben segur, s’hi desplegaran a curt i a mig termini.

L’objectiu d’Agroterritori és articular propostes d’encaix entre la recerca i la pagesia i, estem convençuts que INNOÀPAT conforma un marc adequat per vertebrar propostes, per sumar debat i reflexió i per establir les sinergies clau pel sector agroalimentari català.

Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona

Els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que formen la façana davant el mar comparteixen elements territorials comuns, deguts a l’especial configuració orogràfica (estan comprimits entre la Serralada Litoral i la mar) i al protagonsime que hi té l’urbanisme en el territori. Aquestes característiques comunes fan imprescindible definir estratègies de desenvolupament transversals entre els diferents municipis, que tinguin en compte aquests espais com un sol bloc.

Amb aquest objectiu va néixer el Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a eina de treball per fomentar projectes integrals de desenvolupament territorial al litoral barceloní (el Pla comprèn 27 municipis). Entre els objectius que es van proposar, trobem:

– Contribuir a una gestió del sòl coherent i sostenible que compatibilitzi els diferents usos, procurant establir polítiques de moderació en el consum de sòl.

– Establir les bases per a una gestió integral del litoral que faci front a problemes relacionats amb la regressió de les platges, la preservació dels fons marins i la contaminació del litoral.

-Recuperar i, fins i tot renaturalitzar, una xarxa d’espais blau-verds que ajudin a preservar la biodiversitat i assegurar la connexió, quan sigui possible, amb altres espais naturals més importants a través de corredors.

El sòl agrari al litoral

Els espais agraris del Maresme i el Baix Llobregat han estat històricament anomenats l’horta de Barcelona. Es tracta d’un àmbit on l’agricultura és una oportunitat, tant a nivell econòmic (per la proximitat a un gran número de consumidors) com territorial (per la gestió dels ecosistemes), no obstant, degut a la forta pressió urbanística, aquests espais requereixen d’instruments de protecció i de gestió per tal d’evitar l’ocupació de les millors terres per usos aliens a l’agrari.

En aquest marc el Pla reconeix la importància de l’agricultura en aquest territori per «gestionar els pocs espais lliures que queden i diversificar l’activitat econòmica». Per bé que la mirada que fa del sector és lleugerament pessimista: «l’agricultura i la pesca són activitats econòmiques marginals, que resulten econòmicament viables perquè no internalitzen costos externs i, fins ara, en el seu conjunt han tingut impactes ambientals negatius», el pla contempla eines de dinamització agrària en les seves línies estratègiques: «donar suport al manteniment o la transformació de les activitats agrícoles o pesqueres en funció de les oportunitats de negoci en els mercats de proximitat i la millora de la seva qualitat mediambiental».

Enllaços d’interès:

Web del Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona

Documents relacionats:

Diagnosi de la situació del litoral

Línies estratègiques del Pla

Document de diagnosi i estratègies pel sector agrari

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

El Pla estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada promoguda per l’Ajuntament de Barcelona que actua com a taula d’anàlisi de les perspectives de desenvolupament socioeconòmiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest ens hi participen adminsitracions públiques, agents socials i econòmics i els ens municipals.

L’organisme actua com a espai de diagnosi i anàlisi dels principals reptes de desenvolupament de l’AMB i com a xarxa de treball entre els agents del territori per elaborar estratègies de desenvolupament territorial, social i econòmic. Actualment promou el pla anomenat Model 2020, en el qual es defineixen els principals reptes de l’àrea a l’horitzó 2020 i es proposen una sèrie d’actuacions territorials.

Entre les actuacions que es contemplen dins el Pla, destaquen el desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat o la gestió de les zones agroforestals de l’àrea anomenada montanyes del Baix (alentorns de Begues).

Enllaços d’interès:

Web del Pla estratègic Metropolità de Barcelona

Documents relacionats:

Presentació del Model 2020 Barcelona

Marxa contra el projete Eurovegas i en defensa del Parc Agrari del Baix Llobregat

El 17 d’abril se celebra el Dia Internacional de la lluita pagesa. És per això que al voltant d’aquesta data està prevista la V Setmana de lluita per la Sobirania Alimentària (12-22 d’abril). Aquest any la temàtica principal serà la defensa dels espais agraris: les lluites de resistència davant les contínues agressions al territori i els projectes especulatius que volen destruir la terra agrària i l’agricultura pagesa.

El proper dissabte 21 d’abril està convocada la Marxa contra el projecte Eurovegas i en defensa del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Està prevista una bicicletada des de Barcelona, acompanyat d’una columna que marxarà a peu i en transport públic des del Baix Llobregat. La destinació serà el Parc Agrari del Baix Llobregat. Durant el recorregut estan previstes diferents activitats. Aquest és el programa:

Punts de sortida:
10:00h. Barcelona: Comte Borrell / Consell de Cent. “Espai Germanetes”
Trobada bicicletes. Inici marxa. Qui vulgui anar caminant, es pot dirigir amb transport públic fins al punt de trobada de Viladecans.
12:00h. El Prat: Estació Renfe.
Arribada de la comitiva de Barcelona. S’afegirà la gent que vulgui començar el recorregut, amb bicicleta, en aquest punt.
11:00h. Viladecans: Estació Renfe.
Punt de trobada per als que vulguin anar caminant (1h aprox a pas lent) fins al punt final. Els pobles del voltant faran cap a aquest punt per anar plegats fins el punt final.
Serà el punt de trobada per la gent de Barcelona que hagi vingut en transport públic i de la resta de poblacions del Baix Llobregat que vulguin anar caminant fins al punt final.
(Altres poblacions (Gavà, Castelldefels, St Boi, Cornellài): convocatòries pròpies, per anar fins a Viladecans i d’allí anar junts fins al punt final).

12:30h. Acció en un terreny al costat de les basses de Can Dimoni (Hi haurà un tractor que marcarà unes lletres sobre el terreny); Basses de Can Dimoni. St Boi (Trobada de la bicicleta, tractors i caminada)
Convocatòria final premsa.
13:30h. Dinar Popular: cadascú s’ha de portar el seu dinar i la beguda pertinent
S’oferiran carxofes a la voluntat.
Hi haurà dinamització per a infants.

A la tarda hi haurà xerrades i possiblement un concert acústic.

Enllaços d’interès:

Enllaç al programa i organització – Plataforma Aturem Eurovegas

Més informació i organització – L’Aliança per la Sobirania Alimentària a Catalunya

Enllaç a la nostra agenda

Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Pla Especial de Protecció és l’eina que dóna protecció jurídica als terrenys inclosos dins les delimitacions del Parc Agrari. El Pla Especial va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 12 d’agost de 2004 (DOGC 4216). Tal com indica l’art.1, «el pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat té el caràcter i la naturalesa jurídica d’un Pla especial urbanístic«, i declara els sòls inclosos en el parc de «rústics protegits amb valor agrícola» (art.1.3).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4216, de 10.9.2004

Enllaços d’interès:

Web del Parc Agrari – Documentació completa del Pla de Protecció i Millora

Documents relacionats:

Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (DOGC 4216)

Manual de Plans de Gestió EUROSITE

«Un pla de gestió és un document escrit, discutit i aprovat que descriu un territori o espai i els problemes i oportunitats que presentarà una gestió adreçada a preservar els seus valors naturals, la geomorfologia o els trets paisatgístics, de manera que els objectius establerts en funció d’aquesta informació es puguin assolir treballant-hi de manera adequada durant un període de temps adequat».

Aquest manual explica els passos a fer per elaborar un pla de gestió i els apartats que s’han de tenir en compte per elaborar-ne un segons el model Eurosite.

El manual Eurosite ha estat elaborat per treballar sobre espais naturals. Malgrat l’activitat agrícola és un aspecte supletori del model Eurosite, aquest document pot ser una referència per qualsevol persona que vulgui desenvolupar un pla de gestió per un espai agrícola.

Eurosite, 2000 (l’adaptació al català ha estat realitzada per la Fundació Territori i Paisatge)

Enllaços d’interès:

Web de Eurosite

Documents relacionats:

Manual de plans de gestió EUROSITE

Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix llobregat

El Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat té com a finalitat «consolidar i desenvolupar la base territorial i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, tot impulsant programes especifícs que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el marc d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural«.

Aquest Pla de Gestió és un dels eixos sobre els quals s’estructura el Parc Agrari, on hi queden definides les línies estratègiques de gestió per tal de fomentar l’activitat agrícola de la zona. El document fou aprovat l’any 2001.

Enllaços d’interès:

Web del Parc Agrari del Baix Llobregat

Documents relacionats:

Pla de Gestió Parc Agrícola Baix llobregat.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.