Categories

Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013)

El Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació, va definir l’any 2007 les línies estratègiques de desenvolupament rural pel període 2007-2013, en acord amb allò que estableixen les directives comunitàries (especialment el Reglament 1698/2005/CE). Alhora aquest pla serveix de guia per a la redacció dels Programes de Desenvolupament Rural (d’àmbit autonòmic), alhora que estableix les dotacions econòmiques assignades a cada Comunitat Autònoma.

Els eixos de treball que defineix el Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural pel període 2007-2013 són: a) augment de la competitivitat de l’agricultura i la silvicultura, b) millora del medi ambient i l’entorn rural, c) qualitat de vida i diversificació en zones rurals, d) programa LEADER.

Alhora el document constitueix un anàlisi exhastiu del medi rural a Espanya, amb molta informació sobre la seva estructura social, territorial i econòmica. Destaquem la cartografia que ens proposa, alhora que els indicadors sobre l’estat del medi rural i l’anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) del món rural.

El fet que la paraula «periurbana» aparegui un sol cop en tot el document és un indicador de la manca de reconeixement que tenen aquests espais en el programa de desenvolupament rural español. A l’apartat 1.2 trobareu la següent referència: «[…] hay que añadir, más por su importancia cualitativa que cuantitativa, la agricultura periurbana en zonas costeras (sobre todo en el litoral mediterráneo). Este tipo de agricultura constituye un espacio de transición muy importante desde el punto de vista medioambiental, introduciendo elementos paisajísticos y permitiendo, en su caso, la utilización de aguas depuradas para el regadío.

Enllaços d’interès:

Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural (2007-2013) (accés al document)

Web de la Red Española de Desarrollo Rural