Categories

Pla Territorial General de Catalunya (PTG)

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el defineix com: L’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin.

Entre d’altres, el PTG inclou les següents determinacions: La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general referida a tot el territori. La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general. La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.

Aprovat per la Llei 1/1995.

Enllaços d’interès:

Accedir a la documentació del PTG. Web del DPTOP

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.