Categories

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

El Pla estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada promoguda per l’Ajuntament de Barcelona que actua com a taula d’anàlisi de les perspectives de desenvolupament socioeconòmiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest ens hi participen adminsitracions públiques, agents socials i econòmics i els ens municipals.

L’organisme actua com a espai de diagnosi i anàlisi dels principals reptes de desenvolupament de l’AMB i com a xarxa de treball entre els agents del territori per elaborar estratègies de desenvolupament territorial, social i econòmic. Actualment promou el pla anomenat Model 2020, en el qual es defineixen els principals reptes de l’àrea a l’horitzó 2020 i es proposen una sèrie d’actuacions territorials.

Entre les actuacions que es contemplen dins el Pla, destaquen el desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat o la gestió de les zones agroforestals de l’àrea anomenada montanyes del Baix (alentorns de Begues).

Enllaços d’interès:

Web del Pla estratègic Metropolità de Barcelona

Documents relacionats:

Presentació del Model 2020 Barcelona