Categories

Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona

Els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que formen la façana davant el mar comparteixen elements territorials comuns, deguts a l’especial configuració orogràfica (estan comprimits entre la Serralada Litoral i la mar) i al protagonsime que hi té l’urbanisme en el territori. Aquestes característiques comunes fan imprescindible definir estratègies de desenvolupament transversals entre els diferents municipis, que tinguin en compte aquests espais com un sol bloc.

Amb aquest objectiu va néixer el Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a eina de treball per fomentar projectes integrals de desenvolupament territorial al litoral barceloní (el Pla comprèn 27 municipis). Entre els objectius que es van proposar, trobem:

– Contribuir a una gestió del sòl coherent i sostenible que compatibilitzi els diferents usos, procurant establir polítiques de moderació en el consum de sòl.

– Establir les bases per a una gestió integral del litoral que faci front a problemes relacionats amb la regressió de les platges, la preservació dels fons marins i la contaminació del litoral.

-Recuperar i, fins i tot renaturalitzar, una xarxa d’espais blau-verds que ajudin a preservar la biodiversitat i assegurar la connexió, quan sigui possible, amb altres espais naturals més importants a través de corredors.

El sòl agrari al litoral

Els espais agraris del Maresme i el Baix Llobregat han estat històricament anomenats l’horta de Barcelona. Es tracta d’un àmbit on l’agricultura és una oportunitat, tant a nivell econòmic (per la proximitat a un gran número de consumidors) com territorial (per la gestió dels ecosistemes), no obstant, degut a la forta pressió urbanística, aquests espais requereixen d’instruments de protecció i de gestió per tal d’evitar l’ocupació de les millors terres per usos aliens a l’agrari.

En aquest marc el Pla reconeix la importància de l’agricultura en aquest territori per «gestionar els pocs espais lliures que queden i diversificar l’activitat econòmica». Per bé que la mirada que fa del sector és lleugerament pessimista: «l’agricultura i la pesca són activitats econòmiques marginals, que resulten econòmicament viables perquè no internalitzen costos externs i, fins ara, en el seu conjunt han tingut impactes ambientals negatius», el pla contempla eines de dinamització agrària en les seves línies estratègiques: «donar suport al manteniment o la transformació de les activitats agrícoles o pesqueres en funció de les oportunitats de negoci en els mercats de proximitat i la millora de la seva qualitat mediambiental».

Enllaços d’interès:

Web del Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona

Documents relacionats:

Diagnosi de la situació del litoral

Línies estratègiques del Pla

Document de diagnosi i estratègies pel sector agrari

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.