Categories

Custòdia del territori: base jurídica (Llei 1/2008 de contractes de conreu)

Entenem per custòdia qualsevol inciaitiva popular o privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu el manteniment de les funcions d’un espai agrícola o natural. La custòdia s’executa mitjançant un contracte entre el propietari d’una finca i una organització (entitats de custòdia) o bé amb un particular.

Aquest tipus de contracte està regulat per l’article 40 de la Llei 1/2008 de contractes de conreu: «els contractes relatius a finques rústiques amb finalitats de conservació i custòdia del patrimoni natural […] s’els aplica el règim d’arrendament» que estableix la pròpia llei.  Alhora l’article 6.4 atorga a les entitats de custòdia la figura de conreador directe i personal.

Documents relacionats:

Llei 1/2008 de contractes de conreu