Categories

Perfil Ambiental de España 2011 – Ministerio de Agricultura

Us fem arribar la nova edició del Ministerio de Agricultura Perfil Ambiental de España 2011. Aquesta conté 78 indicadors distribuïts en 16 capitols, ambientals en la seva majoria i altres relatius a sectors productius.

Segons paraules del ministre Arias Cañete en la presentació de l’estudi, Espanya segueix sent el segon país de la Unió Europea amb major nombre d’empreses registrades en el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambeintals tant sols per darrera d’Alemanya.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, setembre 2012, 302 p.

Enllaços d’interès:

Perfil Ambiental de España 2011

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.