Categories

2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya

La Generalitat de Catalunya publica una revisió de les variacions ambientals que s’estan produint a Catalunya com a conseqüència del canvi climàtic. L’informe revela una tendència a l’increment de la temperatura (+0,21ºC/dècada en el període 1950-2008) i a la disminució de la precipitació en el territori català (-1%respecte a la mitjana del període 1961-1990, essent la disminució més important durant els mesos de primavera). L’estudi avalua els efectes que tindran aquests canvis en els diferents ecosistemes de Catalunya, així com la possibla incidència sobre diferents activitats econòmiques.

Entre les activitats econòmiques amb incidència sobre el territori, l’agricultura i ramaderia apareixen com un sector estratègic, doncs es configuren com unaeina de gestió i mitigació del canvi climàtic (especialment en allò referent a lareducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o a la funció que desenvolupen com a reservori de carboni). D’altra banda l’efecte sobre la producció agrària és evident, tot i que els models predictius no permeten encara determinar el grau d’afectació en els diferents cultius. Així doncs l’efecte és encara incert i heterogeni en funció del tipus de cultiu (les zones de secà i els cultius llenyosos semblen els àmbits productius més sensibles).

No obstant, i atenent a la importància dels espais agraris en la gestió del canvi climàtic, l’informe remarca que «en els propers anys, les polítiques [..] de gestió d’espais agrícoles abandonats haurien de tenir en compte els canvis que s’estan produint» com a conseqüència del canvi climàtic. Cal doncs estratègies de planejament i sectorials que recuperin l’agricultura en espais agraris abandonats, fomentant així un territori actiu en la mitigació del canvi climàtic a Catalunya.

Nota: Vegeu també l’Informe sobre agricultura i canvi climàtic publicat per la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu (2010).

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible et al. (2010)

Per aprofondir en els efectes del canvi climàtic sobre la producció agrària us recomanem l’article: «Lobell et al. (2008) Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security in 2030. Science, 309: 607-610».

Enllaç d’interès:

Lobell et al. (2008) Prioritizin climate change adaptation needs for food security in 2030. Science, 309: 607-610

Documents relacionats:

2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya

One Response to 2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya