Categories

Contribució al coneixement de les unitats de paisatge agrari de la RMB

Aquest estudi, a partir d’una metodologia pròpia, identifica i descriu les unitats de paisatge existents en els àmbits agraris de la regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Pretén ser un referent a l’hora d’elaborar les Cartes de Paisatge de la zona, així com per la redacció de plans territorials.

Documents relacionats:

Contribució al coneixement del paisatge agrari de la RMB

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.