Categories

Ocupació del sòl a Catalunya: 3a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-3)

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) desenvolupa des de l’any 1992 el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), el qual és la base cartogràfica de referència sobre la distribució dels usos del sòl a Catalunya. Recentment s’ha publicat la 3a edició del MCSC, el qual correspon a la digitalització de les imatges preses durant el període 2005-2007. Les anteriors edicions del MCSC corresponen als anys 1992 (1a edició) i 2002 (2a edició).

Segons les dades d’aquesta 3a edició del MCSC, a Catalunya l’any 2005 hi havia una superfície agrària de 956.611,23 ha. La comparació amb les dades de la 1a edició del MCSC indica que durant el període 1992-2005 s’ha produït una disminució de la superfície agrària del 12,5% (l’any 1992 la superfície agrària era de 1.106.782,76 ha). Segons les dades del MCSC-3 la superfície agrària es distribueix en els següents cultius:

  1. Conreus herbacis (arrossars, hortes familiars, prats de dall i altres conreus herbacis): 585.241,33 ha.
  2. Conreus llenyosos (vinyes, oliverars, garroferars, cítrics i altres fruiters):335.051,081 ha.
  3. Conreus abandonats: 25.196,27 ha.
  4. Altres conreus temporalment improductius: 10.183,86 ha.

Figura: distribució de les cobertes del sòl segons les dades del MCSC-3 (font: CREAF, 2010).

La 3a edició del MCSC es pot descarregar en format vectorial i ràster des del portal web del CREAF, així com el document de presentació dels principals resultats (Autors: Ibañez J., Burriel J.A.).

CREAF, juliol del 2010.

Enllaços d’interès:

Enllaç al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

Ocupació del sòl a Catalunya (MCSC-3): presentació de resultats.