Categories

Cartografia dels hàbitats a Catalunya

Mapa elaborat conjuntament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) i la Universitat de Barcelona (UB), en el qual es caracteritzen els hàbitats naturals de Catalunya segons les tipologies definides per la metodologia CORINE biotopes manual. La cartografia està feta a escala 1:50.000 i la podrem descarregar des del web del DMAiH.

Amb aquests plànols podrem desxifrar els hàbitats del territori. Els espais agraris estan classificats segons: 1) conreus herbacis, 2) conreus llenyosos i plantacions d’arbres i 3)camps abandonats, ermots i àrees ruderals.

Figura: caracterització dels espais del Baix Llobregat (el color carn correspon als conreus herbacis)

Adjunt trobareu l’apartat relacionat amb l’agricultura del manual de CORINE (que és la base metodològica de la cartografia).

Enllaços d’interès:

Enllaç a la cartografia d’hàbitats de Catalunya

Documents relacionats:

Agricultural Land and Artifical Landscapes (CORINE biotopes manual)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.