Categories

Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya

«Aquesta obra presenta la primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. A més d’oferir una diagnosi de conjunt del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya, l’avaluació mostra l’eficàcia que han tingut les figures de protecció de la natura en diferents contexts i fórmules de gestió, i aporta exemples concrets i representatius de la majoria d’indicadors emprats» (referència feta per Jordi Marlet).

Primera edició setembre 2008. Autors: J.M.Mallarach, J.Germain, X.Sabaté, X.Basora. ISBN: 978-84-7283-969-4

Enllaços d’interès:

Web Institut d’Estudis Catalans. Índex del llibre

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.