Categories

Ajuts a inversions en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització de productes agraris (2010)

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha publicat recentment les bases reguladores dels ajuts per fomentar i millorar els processos de comercialització dels productes agraris en àrees periurbanes no incloses al territori LEADER. L’objectiu essent fomentar les estratègies de comercialització directa, ja sigui mitjançant associacions de productors que obren un canal de comercialització o bé mitjançant la venda a través d’Internet, procurant així que el valor afegit associat a la comercialització repercuteixi en els propis productors.

Poden sol·licitar aquest ajut les petites i mitjanes empreses dedicades al sector agroalimentari que comercialitzin productes produïts en les zones periurbanes que es detallen a les bases reguladores. El termini per presentar les sol·licituds és el 7 de juny del 2010.

Què s’entén per zones periurbanes?

La introducció de l’Ordre AAR/266/2010 ofereix la següent definició de zones periurbanes: «Les zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, nivell de renda mitjà o alt, i situades a l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, fenomen característic del desenvolupament econòmic modern, que té com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el territori i amb aquest la identitat rural«. A partir d’aquesta definició, i tenint en compte que en aquesta ordre s’exclouen els municipis inclosos en el territori LEADER, el llistat de municipis considerats com a periurbans a Catalunya el trobarem en l’article 2 de l’Annex.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5624 de 7 de maig de 2010

Documents relacionats:

Ordre AAR/266/2010, bases reguladores dels ajuts en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.