Categories

Accions de millora rural en zones periurbanes (1982, 1984)

A principis dels anys 1980 la Generalitat de Catalunya va endegar una línia d’ajuts per a realitzar accions de millora en espais agraris periurbans. Aquests ajuts tenien com a prioritàries les accions de millora de «les infraestructures viàries d’ús fonamentalment agrari i el sanejament de les terres de conreu«.

El motiu pel qual es va crear una línia d’ajuts específica pels espais agraris en zones periurbanes es justifica a la introducció del Decret 251/1982, de 30 de juliol: «les característiques diferenciades de l’agricultura en zones d’influència urbana, provocades pel creixement industrial i urbà, per la contaminació dels residus líquids i sòlids de poblacions i indústries, la destrucció o el bloqueig de canals de rec i camins rurals, l’extracció d’àrids i altres perjudicis fan necessàries accions que incideixin sobre la millora rural (…)«. Observem, doncs, que ja als anys 1980 existia una inquietud pels espais agraris periurbans.

D’altra banda destaquem la definició de zona periurbana feta en l’article 1er de l’Ordre que desenvolupà aquest Decret: «s’entén per zona periurbana aquella àrea d’àmbit rural situada a l’entorn d’un hàbitat densament poblat que ha estat sotmesa a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, i en què, a conseqüència d’aquesta, hi ha un greu deteriorament de les xarxes de camins rurals i drenatges, una alteració de qualitat de les aigües per a reg, un augment de valor del sòl, així com un augment de l’índex de robatoris i danys per irrupcions de persones alienes a l’agricultura«. Zona periurbana i agricultura quedaven, doncs, estretament lligades segons aquesta definició.

Mitjançant la Resolució d’11 de gener de 1985 s’aprovà el primer llistat de municipis declarats com a periurbans: Teià, Masnou, Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Mar.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.253 de 25 d’agost de 1982 i DOGC núm. 407 de 15 de febrer de 1984.

Documents relacionats:

Decret 251/1982,de 30 de juliol de 1982, sobre accions de millora rural en zones periurbanes

Ordre de 23 de gener de 1984, sobre accions de millora rural en zones periurbanes

Resolució d’11 de gener de 1985, per la qual es declaren zones periurbanes els termes (…)