Categories

Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Les zones vulnerables a la contaminació de nitrats són aquelles superfícies territorials que per la seva congifuració i les característiques de la indústria que hi està vinculada són susceptibles de patir contaminació per nitrats de les aigües continentals i litorals. Per establir mecanismes de gestió i reduir les fonts de contaminació, s’han designat una sèrie de zones en les quals s’haurà de seguir la normativa desenvolupada a: a) el Manual de Bones Pràctiques en relació amb el nitrogen, b) i elDecret 205/2000de mesures aplicables a les zones vulnerables per la contaminació de nitrats.

El llistat de zones, publicat en el  Decret 283/1998, ha estat ampliat mitjançant el present Decret 476/2004.

Adjunt trobareu un mapa de Catalunya amb les zones designades com a vulnerables.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.4292, de 31.11.2004

Documents relacionats:

Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Mapa de zones vulnerables per la contaminació de nitrats

 

One Response to Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.