Categories

LLEI 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural

Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l’objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

Els articles 6, 7, 8, 9, 13 i 20 són especialment interessants per als professionals agraris i són rellevants per a la gestió de la xarxa de camins per la que circula en certa manera l’activitat agrària. L’article 14 de la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 9/1995, que resta redactat de la manera següent: «2. En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s’autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d’una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d’ésser degudament justificades i incorporades a l’inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.»

Documents relacionats:

Llei 9 1995 Accés motoritzat medi natural.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.