Categories

Llei 6/1993 reguladora dels residus

Norma que regula els residus a Catalunya. A l’activitat agrària es considerarà residu tot allò que es generi a l’explotació agrària i no sigui d’utilitat per al pagès i per tant se n’hagi de desprendre. Així, no són residus els subproductes que es reutilitzen a la mateixa explotació: restes de poda, dejeccions ramaderes, …

Generalitat de Catalunya. DOGC 1776 de 28/07/1993

Llei modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny (DOGC 3915 de 01-07-2003)

Documents relacionats:

Llei 6 1993 Residus modif x llei 15 2003.pdf

Llei 15_2003 modifica Llei residus.pdf