Categories

Decret 328/1992 Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

El Pla d’espais d’interès natural té caràcter de Pla Territorial Sectorial i desenvolupa laLlei 12/1985 d’espais naturals. En aquest pla es delimiten els espais que seran considerats d’interès natural (anex 1) i que per tan seran protegits segons la normativa vigent. D’altra banda s’especifiquen les activitats que hauran d’estar sotmeses a Avaluació d’Impacte Ambiental en cas d’estar ubicades dins dels límits establerts pel PEIN (art.17 i anex 2).

Documents relacionats:

Decret 328 1992 Pla Espais Interès Nacional.pdf