Categories

Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental

Text normatiu sobre el procediment a seguir per emetre informes d’impacte ambiental i relació d’activitats sotmeses a aquesta llei (annex 1). L’any 2001 s’ha publicat la Llei 6/2001 (d’àmbit estatal), la qual amplia la relació d’activitats sotmeses a la normativa d’impacte ambiental.

Aquest decret adapta a la legislació autonòmica la Directiva 85/337 (CE), sobre avaluació dels impactes sobre el medi ambient de certes obres públiques i privades.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.1000, de 3.6.1988

Documents relacionats:

Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental