Categories

Llei 1/2008, de Contractes de Conreu

Aquesta llei desenvolupa la normativa aplicable als contractes d’arrendament de finques agrícoles (d’aprofitament agrícola, ramader o forestal). Tal com exposa la llei en el preludi: el primer objectiu de la Llei és «la preservació de l’espai agrari, el seu bon ús i l’esbailitat i millora de les explotacions agràries existents».

Generalitat de Catalunya, DOGC núm.5082 del 3.3.2008

Documents relacionats:

LLei 1/2008 de contractes de conreu