Categories

Llei 18/2001 d’orientació agrària

L’objectiu de la llei és» establir els objectius de l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels agents econòmics i socials en els àmbits agrícola, ramader, forestal i agroindustrial». Es tracta del document normatiu que exposa les línies d’actuació de la Generalitat en el sector agrari.

La llei estableix en l’article 5 els objectius de l’administració en l’àmbit de desenvolupament rural i l’equilibri territorial. Alhora estableix com a línia d’actuació «la protecció dels sòls agraris, especialment els situats en zones amb fortes pressions urbanístiques» (art.6.b). La Disposició Addicional cinquena obliga al departament d’agricultura a emetre un informe «durant la tramitació de les figures de planejament urbanístic», amb objecte de valorar les repercussions de les actuacions sobre sòl no urbanitzable respecte el funcionament de l’activitat de les explotacions agràries. D’altra banda els apartats g,h de l’article 4 reclamen la creació d’un òrgan administratiu que s’ocupi de gestionar el mercat de la terra i promogui la incoporació al mercat de les terres on s’hi ha cessat l’activitat agrària.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.3549 de 9.1.2002

Documents relacionats:

Llei 18/2001 d’orientació agrària

 

One Response to Llei 18/2001 d’orientació agrària

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.